SOP om Walmart og den amerikanske samfundsøkonomi | Afsætning A og International Økonomi B

SOP om Walmart og den amerikanske samfundsøkonomi | Afsætning A og International Økonomi B

Her finder du inspiration til et SOP i Afsætning A og International Økonomi B om Walmart og den amerikanske samfundsøkonomi. SOP'et analyserer Walmarts påvirkning af den amerikanske økonomis samfundsøkonomiske målopfyldelse.

Opgaveformulering

Med udgangspunkt i en beskrivelse af den amerikanske samfundsøkonomi (under finanskrisen) og en kort beskrivelse af virksomheden Walmart analyseres Walmarts tilpasning samt påvirkning af den amerikanske økonomis samfundsøkonomiske målopfyldelse. Diskuter, hvor stor Walmart kan blive globalt.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Forord Side
1. Indledning 05
1.1 Motivation 05
1.2 Problemformulering 05
1.3 Emneafgrænsning 05
1.4 Metodevalg og kildekritik 05
1.5 Opgavestruktur 05
2. Beskrivelse af virksomheden Walmart med inddragelse af den amerikanske (…) ... 06
2.1 Grundlæggelsen af Walmart (1945-1969) 06
2.2 Vækst, vækst, vækst (1970-1990) 07
2.3 Walmarts situation frem til finanskrisen (1990-2007) 07
2.4 Opsummering 07
3. USAs samfundsøkonomi under finanskrisen 08
3.1 Økonomisk vækst 08
3.2 Ligevægt på betalingsbalancen 08
3.3 Fuld beskæftigelse 09
3.4 Stabile priser 09
3.5 Opsummering 10
4. Walmarts strategi på det amerikanske marked 10
4.1 »We save people money so they can live better« 10
4.2 Walmarts målgruppe 10
4.3 Product 10
4.4 Price 11
4.5 Place 12
4.6 Promotion 12
4.7 Opsummering 13
5. Walmarts påvirkning af den amerikanske økonomis samfundsøkonomiske (…) 13
5.1 Arbejdspladserne flyttes til Kina 13
5.2 Balanceproblemer 13
5.3 Økonomisk vækst 14
5.4 Rimelige sociale vilkår for alle 14
5.5 Walmart tager hensyn til miljøet 14
5.6 Opsummering 15
6. Walmarts muligheder for global vækst 15
6.1 Vækst via intensivering 15
6.2 Vækst via integration 16
6.3 Opsummering 16
7. Konklusion 16
8. Litteraturliste 18
Bilag

Uddrag

1.3 Emneafgrænsning

Walmart ejer op til flere kæder inden for forskellige brancher, men af hensyn til opgavens omfang behandler rapporten kun brandet Walmart. Tilsvarende er også online-delen fravalgt for på den måde at komme i dybden med virksomhedens primære forretningsområde - de fysiske butikker. Til analysen af, hvilken retning Walmart skubber den amerikanske økonomis samfundsøkonomiske målopfyldelse, kigges kun på de relevante samfundsøkonomiske mål; eksempelvis er målet om stabile priser fravalgt.

1.4 Metodevalg og kildekritik

Rapporten bygger på den afsætningsøkonomiske metode - bearbejdning af samfundsfaglige data og materiale med henblik på at udlede brugbare konklusioner. Der er brugt en række modeller fra bøgerne Afsætning 1 & 2, Systime, for derigennem at bearbejde sekundære datakilder. Det har på baggrund af rapportens omfang samt økonomiske og tidsmæssige forudsætninger ikke været muligt at indsamle primære datakilder. Til gengæld er der brugt både interne og eksterne sekundære datakilder; herunder officielle og officiøse kilder.

Det bagvedliggende materiale for udarbejdelsen af rapporten består af empiriske kilder. Indsamling af data til beskrivelse af USAs samfundsøkonomi under finanskrisen er sket efter den kvantitative metode. Der er brugt anerkendte kilder; herunder TradingEconomics.com. Der er naturligvis ført kildekritik under bearbejdningen af kilderne. Der er her lagt på, hvorvidt kilderne har haft politiske, erhvervsmæssige eller andre henseender ved at offentliggøre data. Derudover er der lagt vægt på, om kilderne har været repræsentative og dermed giver et retvisende billede.

1.5 Opgavestruktur

Kapitel 2 indeholder en historisk redegørelse for virksomheden Walmart fra 1945 til 2007. Den samfundsøkonomiske udvikling i USA (fra 1945 til 2007) beskrives ligeledes i dette kapitel. Dernæst beskrives USA's samfundsøkonomi under finanskrisen i kapitel 3. I forlængelse deraf analyseres Walmarts tiltag i perioden under finanskrisen i kapitel 4. Kapitel 5 indeholder en analyse af, hvorvidt Walmart påvirker de samfundsøkonomiske mål i USA, mens kapitel 6 indeholder en vurdering af, hvor stor Walmart kan blive globalt. En samlet konklusion af rapportens analyser vil være at finde i kapitel 7... Køb adgang for at læse mere

SOP om Walmart og den amerikanske samfundsøkonomi | Afsætning A og International Økonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.