SRP om Stofmisbrug og Nordkraft

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 30
  • 8397
  • PDF

SRP om Stofmisbrug og Nordkraft

SRP om identitetsdannelse og stofmisbrug. Der redegøres for omfanget af stofmisbrug i Danmark og sammenhængen med udsatte sociale grupper. Herefter forklares identitetsdannelse ud fra et sociologisk synspunkt med inddragelse af bl.a. Giddens og Ziehe.

Der foretages en analyse og fortolkning af Jakob Ejersbos roman "Nordkraft" med særligt fokus på hovedpersonernes stofmisbrug og identitetsdannelse. Endelig diskuteres løsningsforslag til at bekæmpe misbrug i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

En meget, meget flot og omfattende opgave, der viser en oprigtig interesse i emnet fra elevens side. Opgaven kan bruges som inspiration til, hvordan en større skriftlig opgave kan opbygges, og hvordan der foretages en kobling mellem teori og analyse af et konkret værk. Eleven anvender et omfattende kildemateriale, og eneste kritikpunkt kunne være, at der blev foretaget en kildekritik af dette.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
1. Omfanget af stofmisbrug 2
1.1 Stofmisbrug i Danmark 2
1.2 Sammenhæng imellem stofmisbrug og socialgrupper 2
2. Årsagsforklaringer til stofmisbrug 3
2.1 ”Definition af identitet og identitetsdannelse” 3
2.2 Identitetsdannelsen før og nu 4
2.3 Hypoteser om årsager til udviklingen af et stofmisbrug 7
3. Analyse og fortolkning af 'Nordkraft' 8
3.1 Romanens opbygning 8
3.2 Marias identitetsudvikling 8
3.3 Thomas' transgression, og stoffernes betydning for det transgressive 13
3.4 Romanens syn på identitetsudviklingen i forhold til samfundsfaglige teorier 15
4. Diskussion af løsningsforslag 16
4.1 Misbrugsbehandling i Danmark 16
4.2 Hvordan tilliden kan genoprettes til systemet 17
4.3 Sammenhæng imellem socialarv og uddannelsesniveau 18
4.4 Uddannelse som en del af en samlet indsats 19
Konklusion 21
Bilag 1 22
Litteraturliste 23
Primær litteratur 23
Sekundær litteratur 24

Uddrag

Indledning
I en verden af uendelige muligheder er identitetsdannelsen ikke længere styret af samfundets normer. Som børn får vi at vide, at vi kan blive lige hvem vi vil! Superstjerne, læge, familiefar eller kvinderettighedsforkæmper. Men hvad sker der, når stofferne tager magten over individet, og et stofmisbrug udvikles? Hvordan ændres identitetsdannelsen? Og hvorfor er det, at nogle ender ud i et stofmisbrug, imens andre ikke gør det?

I denne opgave vil der blive redegjort for misbrugets betydning for identitetsdannelsen. Først udredes omfanget af misbruget samt sammenhængen imellem misbrug og socialgrupper. Der vil blive redegjort for, hvordan samfundsstrukturen og opvæksten er med til at påvirke individets identitetsvalg, samt givet fire hypoteser om årsager til misbrug. I en analyse og fortolkning af Jakob Ejersbos roman 'Nordkraft', vil der blive set nærmere på stoffernes, opvækstens og fællesskabets betydning for identitetsudviklingen, samt romanens syn på hvilke komponenter, der skal til, for at en sund identitetsdannelse kan forløbe. Afslutningsvis vil der blive diskuteret, hvordan inklusion i uddannelsessystemet kan løse misbrugsproblemerne i det senmoderne samfund. Der vil desuden blive lavet en vurdering på, hvordan denne inklusion kan opnås.

1. Omfanget af stofmisbrug
Dette kapitel klarlægger omfanget af misbruget i Danmark. Et skøn over antallet af misbrugere i Danmark er forbundet med en hvis usikkerhed. Skønnet afhænger af definition, hvilket datamateriale der er anvendt samt hvilken metode, der er benyttet. Det seneste skøn er udarbejdet i 2010 ved hjælp af capture-repacture modellen , og der er blevet taget udgangspunkt i Landspatientregisteret (LPR) og det Landsdækkende register over stofmisbrugere (SIB), der modtager eller har modtaget behandling. Der er blevet undersøgt, hvor mange der er registreret i LPR. Herefter er det blevet undersøgt, hvor mange der også var registreret i SIB. Datamaterialet... Køb adgang for at læse mere

SRP om Stofmisbrug og Nordkraft

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.