SRP: Spilteori og klimapolitik

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Matematik A)
  • 10
  • 25
  • 5839
  • PDF

SRP: Spilteori og klimapolitik

Dette er et studieretningsprojekt (SRP) om spilteori og klimapolitik, som er skrevet i Matematik A og Samfundsfag B. Opgaven indeholder blandt andet en spilteoretisk analyse af USA's optimale strategi i klimaforhandlingen ved COP15.

Elevens kommentar

Censor mente, at der kunne være mere dybde i diskussionen og lidt mere forklaring i analysen.

Studienets kommentar

Bemærk at elevens opgaveformulering ikke er vedlagt.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Introduktion til spilteori 5
Nul-sum spil 5
Nash-ligevægt 7
Fangernes dilemma 8
Blandede strategier 9
Klima og politik 10
Conference of the Parties 10
Alle for én? 11
Klimaforhandling som et matematisk spil 12
Spilteoriens anvendelighed 18
Paradigmeskift og socialpsykologi 20
Spilteori i klimapolitiske beslutningsprocesser 21
Konklusion 22
Litteraturliste 24
Bilag 1 25
Få en fordel ud af spilteori 25

Uddrag

Indledning
I Danmark glæder vi os over, at vintergækken springer ud tidligere og, at julesneen er skiftet ud med 12 graders varme. Flere tusinde kilometer sydpå undrer man sig over, hvorfor regnen er blevet væk, og man frygter endnu en fejlslagen høst efter-fulgt af hungersnød. På polerne smelter isen, og vandstanden hæver sig og truer med at dække Maldiverne. Alle disse ændringer i naturens cyklus skyldes den glo-bale opvarmning, som har været med til at få verdensbefolkningens øjne op for, og tage ansvar for menneskets fællesgode: klimaet. Den store udledning af drivhus-gasser har nemlig en negativ effekt på klimaet. Klima er i dag et vigtigt punkt på den politiske dagsorden, da alle lande kan gøre en indsats for at forhindre værre og hyppigere naturkatastrofer i fremtiden.
Men hvem har det største ansvar for at formindske deres udledning af drivhusgas-ser? Og er det overhovedet muligt at finde en løsning på internationalt plan, når verdens førende lande for CO2 udledning, USA og Kina, ikke er medlemmer af Kyo-to-protokollen? Er det muligt at besvare USA's manglende underskrift på Kyoto-aftalen med en spilteoretisk analyse? Dette vil blive diskuteret og vurderet i denne opgave.
I opgaven vil der gives en matematisk introduktion til spilteoriens centrale begre-ber, hvor der dernæst, med udgangspunkt i COP15, bruges en spilteoretisk analyse til at undersøge USA's optimale strategi i klimaforhandlingen. Til slut diskuteres og vurderes hvorvidt den matematiske spilteori er anvendelig, og om spilteoretiske analyser af politiske og internationale dilemmaer bør inddrages i beslutningspro-cesser.

Introduktion til spilteori
I matematikken bruges spilteori som en matematisk model. Det vil sige, at man ser på nogle givne problemstillinger, og forsøger at forklare dem matematisk. Matema-tisk modellering, som det også kaldes, går ud på at benytte den matematik, man i forvejen er bekendt med, til at opstille en model, som kan forklare virkelige for-hold. Dette betyder ofte, at virkeligheden bliver simplificeret, og derfor tager man også højde for samfundsfaglige argumenter, når man når frem til en konklusion.

Som sagt er spilteori en matematisk modellering, og den omhandler dilemmaer mellem to eller flere parter, som går efter optimalt udbytte og hvis træk afhænger af hinanden. Spilteorien har til opgave at give løsningsforslag til den optimale stra-tegi. Essensen i spilteori er, at man kan forudsige den bedste løsning til en given konflikt. Dette kan bruges i spil, som for eksempel poker og skak, men også i den virkelige verden, når der skal tages store beslutninger i politik . Når spilteori bru-ges til at analysere politiske eller økonomiske beslutninger, går man ud fra at aktø-rerne/spillerne vil søge den optimale gevinst og handle ud fra deres egne interes-ser. Virkeligheden er dog en anden, da aktørerne ofte må gå på kompromis med de andre spillere . I denne opgave vil jeg lægge fokus på topersoners spil.
Nul-sum spil
Nul-sum spil er et spil, hvor den ene part vinder på bekostning af den anden . Dette kan også skrives op således:... Køb adgang for at læse mere

SRP: Spilteori og klimapolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.