SRP om Socialdemokratiets ideologiske udvikling fra 1876-2004

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 22
  • 8998
  • PDF

SRP om Socialdemokratiets ideologiske udvikling fra 1876-2004

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A handler om socialdemokraternes ideologiske udvikling i perioden fra 1876 til 2004.

Opgaveformulering

Hvilken betydning har den socialistiske ideologi haft for Socialdemokratiet i Danmark?
- Du skal i dit projekt redegøre for den socialistiske ideologi.
- Herefter skal du lave en kildekritisk undersøgelse af hvilken rolle den socialistiske ideologi har spillet for Socialdemokratiet (I Danmark) fra 1870’erne frem til i dag.
- Endelig skal du diskutere årsagerne til, at den socialistiske ideologi har en ændret rolle for Socialdemokratiet i det senmoderne samfund.

Elevens kommentar

Eftersom karakteren var 12 er der naturligvis ikke meget i vejen. Dog blev det noteret at jeg havde en overflod af stavefejl.

Jeg blev især rost for min samfundsfaglige arbejde i det diskuterende afsnit, da anvendte teoretikere og deres begreber anses for over gymnasie niveau. Ligeledes fik jeg ros for ikke at anvende lærerbøger som kilde for samfundsfaglig teori med istedet tog den originale kilde skrevet af teoretikeren selv. Afslutningsvist var min "røde tråd" i opgaven understreget af meta sprog med til at gøre opgaven nem at finde rundt i og argumentere for hvorfor anvendt materiale og metode var relevant.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Du kan læse mere om socialisme og socialdemokratisme i vores kompendium om ideologier.

Du får hjælp til at forstå Det Kommunistiske Manifest i vores kompendium om arbejderbevægelsen.

Indhold

1. Abstract:
2. Opgaveformulering:
3. Indledning:
3.1 Frasalogisk ordbog.
4. Redegørelse for den socialistiske ideologi: 4
4.1 Marx's og Engels bud på socialisme. Formulert i ; det kommunistiske manifest. 5
4.2 Socialismen kommer til Danmark - to socialistiske blade
Ser lyset, og Danmarks første socialistiske partiprogram.
5. Analyse af Socialdemokratiets principprogammer og hvordan disse har udviklet sig fra 1870'erne frem til idag.
5.1 Holdninger til markedsøkonomi / planøkonomi.
5.2 Holdninger til nationalisering og fælleseje.
5.3 Holdninger til ulighed / lighed.
5.4 Marxistisk analyse.
6. Diskussion angående den ændrede rolle socialisme spiller for soical demokratiet.
6.1 Præmis 1 - Kirchheimer og ‘Catch-all' partier.
6.2 Præmis 2 - Harmel og Janda; External ‘shocks'.
6.3 Præmis 3 - Anthony Giddens; Den tredje vej.
6.4 sammenfatning og vurdering af præmis 1,2,3.
7. Konklusion
8. Litteratur- og matrialeliste
9. Bilag

Uddrag

3. INDLEDNING:
Socialisme kommer af det latinske, socius, der betyder kammerat eller forbundsfælle. Ordet blev første gang trykt i udgaven af Le Globe udgivet 13 Februar 1832, ejet af den liberalistiske filosof Pierre Leroux. Ikke lang tid efter begyndte samfundstænkeren Robert Owen, som senere ville blive beseskrevet som utopisk socialist også at bruge udtrykket1. Den socialisme, vi kender bedst idag, stammer fra Karl Marx, der som den første også indførte en økonomisk strategi for ideologien. Socialismen blev oprindeligt formuleret som et modstykke til liberalismen og den individualisme som den medførte. På denne måde har socialisme og liberalisme i teoretisk forstand altid stået overfor hinanden. Ligesom man ikke kan beskrive hvid, uden at vide hvad sort er - kan det ofte være besværligt at forklare socialismen uden at kende til liberalismen. Virkeligheden er dog mere kompleks. I nutidens politiske landskab, kan det kan ofte være svært at gennemskue hvor de to ideologier starter og slutter. Socialdemokrater snakker idag om “konkurrencedygtighed” og “individuelle løsninger”. Ord som havde været utænkelige i den socialistiske retorik for 100 år siden.

Socialdemokratiet er blot et eksempel på et parti, der har gennemgået en afideologisering siden oprettelsen. Efter som det stadig idag er danmarks største parti, vækker dette skift i retorik og ideologi en stor fascination i mig. Politik har altid interesset mig og sammenhængene mellem verdenshistoiren og den ideologiske udvikling forekommer mig både aktuel og spænende.

Opgaven er afgrænset, i forhold til tid og område. Tidsmæssigt er analysen af den ideologiske udvikling for Socialdemokratiet begrænset til perioden 1876-2004. Område mæssigt beskæftiger afhandlingen sig udelukkende med den officelle partipoltiske linje. Derfor vil materialet til denne analyse bestå af tre principprogrammer, fra foreskellige tidsperioder. Forud for analysen vil der bliver redegjort for den socialisme Marx formulerede med afsæt i “Det kommunistiske manifest”. Marx's version af socialismen er blevet valgt som referencepunkt for analysen, da Marx version af ideologien uden sammeligning var den mest betydningsfulde. Yderligere var Marx også manden bag den internationale arbejderbevægelse, og derfor bekræfter flere historiske kilder hans tanker, som grundlaget for den danske socialisme. For at dokumentere, hvordan denne socialisme kommer til udtryk i det danske samfund og oprettelsen af Socialdemokratiet, vil kilden “En bygning vi rejser” bind I og II benyttes. Bogen er et socialistisk værk og en kildekritiks analyse vil defor være relevant.
Opgaven er således tredelt. Der vil først blive redegjort for Marx's socialisme og dannelsen af Socialdemokratiet. Herefter en analyse af Socialdemokratiets ideologiske udvikling, hvor vi analysere deres holdning ud fra foreskellige parametre. Tilslut en diskussion, angående hvorfor denne udvikling har fundet sted, med afsæt i relevante teoretikere. Ved at inddrage min analyse i diskussions-afsnittet, vil jeg dermed kunne vurderer, i hvilken grad de foreskellige teser/præmisser er sandsynlige eller ej. Det er især i dette afsnit der et samfundsfagligt fokus, i tidligere anvendte historisk analyseafsnit er der en mere tværfaglig tilgang. Baggrunden for hele diskussionen bliver først og fremmest baseret på analytisk bekræftigelse af, at en udvikling har fundet sted. Herefter afprøves foreskellige teorier om årsagen til denne udvikling. I min konklusion vil jeg på baggrund af de anvendte kilder, analyser og diskussion forsøge at besvare den stillede problemformulering.

3.1 Frasalogisk ordbog.
Indledningsvis vil visse centrale begreber kræve en forklaring. Disse er udelukkende begreber der ikke eksplicit forklaret igennem opgaven eller som muligvis kan misforstås... Køb adgang for at læse mere

SRP om Socialdemokratiets ideologiske udvikling fra 1876-2004

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.