SRP: Pornoficering af det offentlige rum | Samfundsfag A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 21
  • 6508
  • PDF

SRP: Pornoficering af det offentlige rum | Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) om pornografiens ændrede status i samfundet fra 1960'erne og frem til i dag skrevet i samfundsfag A og historie A.

Opgaven søger i den forbindelse af finde svar på, hvorvidt udbredelsen af pornografi påvirker unges identitetsdannelse i nutidens Danmark.

Der bliver redegjort for pornografiens ændrede status i samfundet fra 1960'erne og frem til i dag, samt for teorier om identitetsdannelse i det senmorderne samfund. Efterfølgende bliver det undersøgt, hvorvidt der er sammenhæng mellem udviklingen af pornografi og unges syn med vægt på krop, køn og seksualitet, for til sidst at kunne diskutere hvilke dilemmaer, pornografiens nuværende status stiller samfundet overfor.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning side 4
2. Udviklingen af pornografiens status i samfundet side 5
2.1. Afslutningen på tugten side 5
2.2. En ny epoke side 5
2.3. Et alment accepteret element side 6
3. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund side 7
3.1. Det refleksive individ side 7
3.2. En ny socialkarakter side 8
4. Unges syn på køn, krop og seksualitet side 9
4.1. Præsentation af kilderne side 9
4.1.1. Ung, køn og pornografi i Norden side 9
4.1.2. Gert Martin Hald side 9
4.2. Fra tabu til normalitet side 10
4.3. Kropsideal og selvrepræsentation side 11
4.4. Kan de skelne? side 12
4.5. Porno skader ikke side 13
5. Pornografiens nuværende status og samfundskonsekvenser side 15
5.1. Porno er mange ting side 15
5.2. Den normale krop er unormal side 15
5.3. Skal pornoen forbydes? Side 17
5.4. Pornoficering eller seksualisering? Side 18
6. Konklusion side 20
7. Litteraturliste side 21

Uddrag

Siden Danmark som det første land i verden frigav billedpornoen i 1969, har der eksisteret nøgenbilleder og henvisninger til seksualitet i både medier og det offentlige rum . Men først gennem de seneste år er "pornoficering af det offentlige rum" blevet et fast udtryk i den offentlige debat i Norden. ”Pornoficering af det offentlige rum” har resulteret i en voldsom vækst i referencer til seksualiteten i bybilledet og i medieverdenen omkring os. Sex er gået fra at være et tabubelagt emne og ikke mindst en syndig praksis til at være et mere alment accepteret og ofte forskønnet element. Man kan sige, at pornografien har fået en ny masse-kulturel status.
Denne opgave beskæftiger sig med pornografiens ændrede status i samfundet fra 1960'erne og frem til i dag og søger i den forbindelse af finde svar på, hvorvidt udbredelsen af pornografi påvirker unges identitetsdannelse i nutidens Danmark. I det følgende vil der blive redegjort for pornografiens ændrede status i samfundet fra 1960'erne og frem til i dag, samt for teorier om identitetsdannelse i det senmorderne samfund. Efterfølgende vil der bliver undersøgt hvorvidt der er sammenhæng mellem udviklingen af pornografi og unges syn med vægt på krop, køn og seksualitet, for til sidst at kunne diskutere hvilke dilemmaer, pornografiens nuværende status stiller samfundet overfor.
I opgaven benyttes der metoder i form af samfundsfaglige teorier og begreber om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, samt samfundsfaglig empiri til at diskutere porno-grafiens samfundsmæssige konsekvenser. Derudover er der benyttet historisk kildekritik til at diskutere kildernes troværdighed i analysen om pornoens indflydelse på unge.
I opgaven vil der blive refereret til §234, som, indeholder følgende formulering:
”Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes de, som 1) tilbyder eller overlader en Person under 18 Aar utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande, 2) offentliggør eller udbreder eller i saadan Hensigt forfærdiger eller indfører utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande, 3) foranstalter offentlig Foredrag, Forestillin-ger eller Udstilling af utugtigt Indhold.”

2. Udviklingen af pornografiens status i samfundet

I følgende afsnit redegøres der for udviklingen af pornografiens status i samfundet fra 1969 og frem til i dag. Til dette er der primært brugt informationer fra bøgerne ”Dansk Porno” og ”Pornografiens historie i Danmark”, som netop beskæftiger sig med denne udvikling.

2.1 Afslutningen på tugten
I 1770 afskaffede Struensee censuren, som havde været formaliseret i Danmark siden 1537, men med hans død i 1772 dukkede for første gang forbud mod sædelighedskrænkende yt-ringer op i lovgivningen . Først 1964 rejste den radikale politiker Else-Merete Ross det spørgsmål i Folketinget, om ikke justitsministeren burde overveje at afskaffe §234. Hun be-grundede det med, at der aldrig var ført bevis for det skadelige i fri adgang til seksuelle skil-dringer og mente derfor at staten ikke burde håndhæve visse befolkningsgruppers moral ved tvang .
Den 2. juni 1967 blev kriminaliseringen af pornografiske tekster ophævet med 159 mod 13 stemmer. Billedpornoen var imidlertid undtaget. Først året efter – den 12. december 1968 – fremlagde justitsministeren i VKR-regeringen, Knud Thestrup, et lovforslag, der gik på, at salg af billedporno skulle lovliggøres . Thestrup havde ellers i 1966 været en af de mest skeptiske overfor frigivelsen af tekstpornoen, men hans eneste bekymring ved en mulig afkriminalisering af billedpornoen var det æstetiske. Han mente at den frie porno ville krænke de fleste menneskers skønhedsidealer, men den 30. maj 1969 blev loven vedtaget med 125 for og kun 25 imod, og med virkning fra den 1. juli 1969 blev resterne af §234 ophævet... Køb adgang for at læse mere

SRP: Pornoficering af det offentlige rum | Samfundsfag A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.