SRP: Politisk italesættelse af finanskrisen og økonomiske skoler

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 26
  • 9269
  • PDF

SRP: Politisk italesættelse af finanskrisen og økonomiske skoler

Studieretningsprojekt (SRP) i Samfundsfag A og Dansk A om politisk italesættelse af den økonomiske krise og økonomiske skoler. Hovedfokus er en diskursanalyse af to taler af Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, og hvordan diskurser påvirker offentlig politik.

Opgaveformulering

1. Gør rede for nogle hovedtræk ved den økonomiske krise og undersøg forskellige økonomiske skolers syn på krisen.

2. Analyser Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussens taler med inddragelse af den retoriske situation. I analysen skal du inddrage talernes brug af de bagvedliggende økonomiske skoler, samt undersøge talernes brug af virkemidler til at sætte den politiske dagsorden.

3. Diskuter hvad måden vi omtaler krisen på, betyder for politikernes handlemuligheder. Inddrag forskellige økonomiske skoler i diskussionen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 5
1. Den økonomiske krise 6
1.1 Keynesianernes og monetaristernes syn på den økonomiske krise 8
1.2 Delkonklusion 9
2. Analyse af Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokraternes kongres 2012 og Lars Løkke
Rasmussens tale til Venstres landsmøde 2012 9
2.1 Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokraternes kongres 2012 10
2.1.1 Talens økonomiske skole 10
2.1.2 Den retoriske situation 10
2.1.3 Sproglige virkemidler 12
2.1.4 Talens topik 13
2.1.5 Talens diskurs 14
2.1.6 Delkonklusion 16
2.2 Lars Løkke Rasmussens tale til Venstres landsmøde 2012 16
2.2.1 Talens økonomiske skole 16
2.2.2 Den retoriske situation 17
2.2.3 Sproglige virkemidler 18
2.2.4 Talens topik 18
2.2.5 Talens diskurs 19
2.2.6 Delkonklusion 20
3. Sprogets magt 20
Konklusion 24
Litteraturliste 25

Uddrag

1. Den økonomiske krise
Globaliseringen og den øgede afhængighed blandt verdens lande har betydet, at konjunktursving-ninger i bestemte økonomier kan få effekter på andre økonomier. Således fik den økonomiske nedgang, som USA oplevede i 2007-2008 flere markante og længerevarende effekter på den øko-nomiske situation i samtlige andre lande. Siden finanskrisens start i 2008 har Danmarks økonomi været præget af lavkonjunktur og recession (negativ vækst)1, og det er derfor svært at opnå hen-sigtsmæssig økonomisk udvikling. I det følgende afsnit vil jeg komme ind på de mest centrale økonomiske områder, som omhandler BNP, de offentlige budgetter og arbejdsløshed. Derefter vil jeg kort se nærmere på finanskrisens konsekvenser for Danmarks boligmarked, bankernes udlån og forbrugertilliden.
Den økonomiske vækst betegner den økonomiske aktivitet, og stigningen heri, i et land fra år til år. Stigning i BNP (bruttonationalprodukt) er et centralt mål indenfor vækst og påvirker andre fakto-rer i en økonomi. Målsætningen i Danmark er at have en stabil vækst i BNP på ca. 2% om året for at fastholde et optimalt beskæftigelsesniveau. Arbejdsløsheden svinger med konjunkturerne, og derfor ønsker man en vækst på 2%, så arbejdsløsheden ikke stiger2. En undersøgelse lavet af Danmarks Statistik viser, at Danmark havde en vækst i BNP på lidt over 3% i 2006. Derefter ram-te finanskrisen, og Danmark var i recession i 2008 og 2009. Desuden havde Danmark en negativ vækst på næsten 6% i 20093. Siden da har den danske økonomi ikke været i recession, men har heller ikke ligget over de 2%, og dette har haft konsekvenser for bl.a. arbejdsløsheden. Ifølge den amerikanske økonom Arthur Okun er der en negativ sammenhæng mellem vækst i BNP og ledig-hedsprocenten (Okuns lov)4. Dvs. når den procentvise BNP stiger, så vil ledighedsprocenten falde. Sammenhængen skyldes, at der er brug for mere arbejdskraft når produktionen stiger, som vil føre til fald i arbejdsløsheden og omvendt. Undersøgelsen af Danmarks Statistik viste, at Danmarks BNP vækst har ligget på under 2% efter 2006, og da en anden undersøgelse af Danmarks Statistik viser, at ledighedsprocenten er blevet mere end fordoblet fra 2,7% i 2008 til 6,1% i 20115, er Okuns lov retvisende... Køb adgang for at læse mere

SRP: Politisk italesættelse af finanskrisen og økonomiske skoler

[1]
Bedømmelser
  • 16-12-2015
    Virkelig god, hjalp mig meget, selvom jeg skriver om noget helt andet inden for politisk kommunikation