SRP om planteforædling i landbruget | Bioteknologi A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Bioteknologi A)
  • 10
  • 30
  • 7351
  • PDF

SRP om planteforædling i landbruget | Bioteknologi A og Historie A

SRP i Bioteknologi A og Historie A. Opgaven omhandler planteforædling i landbruget.

Opgaven tager udgangspunkt i klassisk planteforædling, hvor der er fokus på Hybridrug, samt genteknologisk planteforædlingsmetode. Opgaven er ligeledes skrevet i faget Historie, hvor udgangspunktet er Vandmiljøplanerne fra 1900'erne og deres indvirkning i dansk landbrug, samt landbrugsudviklingen igennem planteforædling.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Historiedelen er velformuleret, men på et rent redegørende niveau.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 1
2. Landbrugets økonomiske udvikling 1
2.1 Nyere tids landbrugsudvikling 2
2.2 Proteinindholdet i dansk korn 4
3. Klassiske forædlingsmetoder 6
3.1 Hybridrug 8
4. Genteknologi i planteavl 11
4.1. Genteknologiske planteforædlingsmetoder 12
4.2 Restiktionsenzymer forsøg 13
Teori: 14
Resultater: 14
Resultatbehandling: 17
Forsøgsperspektivering 17
4.3 Gensplejsede planter og sprøjtemidler 17
5. Fordele og ulemper ved planteforædling 19
6. Fremtidsudsigter for dansk landbrug 21
Litteraturliste 23
Bilag 1-3 27-30

Uddrag

1. Indledning
Selektion af de bedste planter indenfor samme art har eksisteret siden oldtidens landbrug. Meget har dog ændret sig siden den tids ubevidste selektering, og frem til den form for klassisk og genteknologisk planteforædling, vi har i dag.
Planteforædling er en vigtig del af nutidens landbrug, og ved hjælp af klassisk planteforædling, er det muligt at øge udbyttet og kvaliteten af kornproduktionen. Udviklingen af genteknologisk planteforædling har gjort det muligt, via resistens at bekæmpe visse plantesygdomme. Muligheden for at skræddersy specifikke plantearter, til specifikke miljøer har revolutioneret måden, vi planteforædler i dag. Jeg vil i dette studieretningsprojekt tage udgangspunkt i kornsorten rug, som er en af de mest anvendte kornsorter i de skandinaviske lande, samt se, hvordan man arbejder med kornsorten ved klassisk forædling. Jeg vil desuden redegøre for den historiske udvikling i klassisk forædling, samt ved hjælp af et restiktionsenzym forsøg visualisere, hvordan man arbejder med genteknologisk planteforædlingsmetode. Derefter vil jeg diskutere fordele og ulemper ved begge forædlingsmetoder, og sætte dem op imod hinanden, samt diskuterer fremtidlige udsigter for dansk landbrug og benyttelsen af forædlingsmetoder i planteavl.

Landbrugets økonomiske udvikling
Dansk landbrug i 1600-1700 tallet var et blandingslandbrug af kvæg, grise, heste og fjerkræ, hvis foder primært kom fra bondens afgrøder . Foldudbyttet var derfor afgørende for bøndernes økonomi, da udgifterne til husdyrene var konstante. Tovangsbrug var det normale dyrkningssystem i landsbyfællesskabets tid her, var markerne opdelt i to halvdele, hvor begge marker fik lige mange års dyrknings- og hviletid . Overgangen fra tovangs- til trevangsbrug havde den fordel, at landbrugssamfundets kornareal steg fra 1/2 til 2/3. Dette betød, at landbruget nu kunne brødforsyne en større ikke-landbrugsbefolkning. Afgrødevalget i det enkelte landbrugsbedrift afhang af husdyrenes størrelse, og sammensætning, men overgangen til trevangsbrug gjorde, at bønderne ikke i samme grad afhang af at producerer husdyrenes foder. Det øgede korndyrkningsareal medførte en kraftig reducering af foderplanter, som roer og græsarealer med op imod 1 million hektarer , disse arealer blev i stedet benyttet til planteavl. Grundet, det nu større kornareal fik de store gårde og godser, en god økonomisk vækst, men selv små landbrug kunne nu bidrage til det lokale eller fjerne markedssalg. Selv i dårlige år kunne de store godser sælge korn, mens de mindre landbrug kun kunne sælge i gode eller middelgode høstår... Køb adgang for at læse mere

SRP om planteforædling i landbruget | Bioteknologi A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.