SRP om Parforhold og Familieformer i Det Senmoderne Samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 10
 • 26
 • 9185
 • PDF

SRP om Parforhold og Familieformer i Det Senmoderne Samfund

SRP-opgaven handler om det senmoderne samfund, og hvordan konstellationen er med parforhold og familieformer i vores moderne tid - Den er skrevet i Samfundsfag A og Dansk A.
I denne forbindelse gives der i opgaven en redegørelse for karakteristika for det senmoderne samfund med særskilt fokus på betydningen af intimitet.
I forlængelse af redegørelsen fås en sammenhængende analyse og fortolkning af tekster af Helle Helle, bl.a. "Rester" og "Køreplaner". Slutteligt diskuteres fordele og ulemper med det senmoderne samfunds familieformer, og i denne forbindelse konkluderes der også på opgavens tidligere delkonklusioner.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Flot SRP som både kan bruges som inspiration til arbejde med Giddens teorier eller analyse af tekster af Helle Helle. Samtidig er den et godt eksempel på, hvordan man får to forskellige fag til at spille sammen på en god måde.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0. Indledning 2
1.1. Uddybning af problemformulering. 2
2.0. Anthony Giddens: Det Senmoderne Samfund: 3
2.1. Adskillelse af tid og rum: 3
2.2. Udlejring af sociale institutioner: 4
2.3. Modernitetens refleksivitet: 4
3.0. Intimitet og forhold: 5
3.1. Den plastiske seksualitet: 7
4.0. Sammenfatning: 7
5.0. Det senmoderne samfund som skønlitteratur: 8
5.1. ”Rester” – Af Helle Helle: 9
5.2. ”Køreplaner” – Af Helle Helle: 11
5.3. Vurdering af ”Rester” og ”Køreplaner:” 13
6.0. Sammenfatning: 14
7.0. Det senmoderne samfunds familieformer – på godt og ondt: 14
7.1. Netværksfamilien: 14
7.2. Stedfamilien: 16
7.3. Fælles træk ved de senmoderne forhold: 17
7.4. Ene-forælderfamilien: 18
8.0. Sammenfatning: 20
9.0. Konklusion: 20
10.0. Litteraturliste: 22
10.1. Litteratur: 22
10.2. Artikler og tidsskrifter: 25
10.3. Hjemmesider: 25

Uddrag

"1.0. Indledning:
Samfundet har altid været under forandring, men med det senmoderne samfunds fremkost er disse samfundsmæssige forandringer langt mere dybdegående og dynamiske end hidtil. Ikke kun samfundet er under forandring, men også parforholdet og familien har ændret karakter.

Jeg vil i lyset af disse forandringsprocesser se på ændringerne; både i forhold til samfundet, individet, parforholdet og familien, dog med fokus på de to sidstnævnte. Jeg vil i besvarelsen gå i dybden med følgende:

- Redegør for det senmoderne samfunds karakteristika med fokus på intimitetens betydning.
- Giv, i forlængelse af overstående redegørelse, en sammenhængende analyse og fortolkning af relevante skønlitterære tekster, samt giv en vurdering af i hvilken udstrækning det senmoderne samfunds fremkost kan forklare de udvalgte litterære værkers fremstillinger af parforholdet.
- Diskuter med inddragelse af relevant empirisk materiale, hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet med det senmoderne samfunds familieformer.

1.1. Uddybning af problemformulering:
Med samfundsfag og dansk som udgangspunkt for denne opgave, vil besvarelsen blive udarbejdet ud fra den samfundsfaglige og humanistiske metode. Dog vil opgaven hovedsagligt blive besvaret ud fra samfundsfaglige teorier og samfundsfaglig empiri, da samfundsfag i denne opgave vil være mit hovedfag.

Empirien i opgaven vil være at finde i form af bøger, artikler, interviews samt statistikker, og dermed vil der i besvarelsen ligeledes blive gjort brug af både den kvalitative og kvantitative metode. Med hensyn til den samfundsfaglige teori, vil Anthony Giddens være mit udgangspunkt, da han for det første er en anerkendt sociolog på området, og da hans teorier ligeledes vil være gode at sammenkoble med mine udvalgte skønlitterære værker. Hans teorier tager ikke blot fat i de samfundsmæssige forandringer, men bearbejder også forandringerne på områder som parforhold og familie.

Derfor vil jeg mene, at Anthony Giddens teorier – med supplement fra andre teoretikere – vil være ideel til at besvare problemformuleringen fyldestgørende. Dansk er mit supplerende fag, og vil kunne bidrage til en anderledes vinkling af problemformuleringen, da denne ligger i en anden ”kategori” end samfundsfag. Trods at problemformuleringen er samfundsfaglig, er dansk ligeledes i stand til at skildre samfundet i litteraturen, og er derfor ideel at sammenkoble med samfundsfag, således at opgaven vil have et tværfagligt udgangspunkt."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Parforhold og Familieformer i Det Senmoderne Samfund

[9]
Bedømmelser
 • 01-06-2015
  groepdopådopåsdospåsopfådopådspoådsfopå
 • 17-12-2009
  Fin opgave - god inspiration og hjælp til layout (:
 • 17-12-2014
  Super fin opgave, god til at kigge over skulderen.
 • 11-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Indeholder gode noter om Giddens og Bourdieu.