SRP om unge og alkohol i Bioteknologi og Samfundsfag

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 24
  • 8753
  • PDF

SRP om unge og alkohol i Bioteknologi og Samfundsfag

Her er et eksempel på et SRP (studieretningsprojekt) i Bioteknologi A og Samfundsfag A. Projektet er skrevet til karakteren 12 og er udarbejdet af Studienets redaktører. Opgaven handler om alkohols negative påvirkning af kroppen og om, hvorfor så mange danske unge drikker mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Brug projektet som inspiration til, hvordan du opbygger dit eget SPR. Opgaven er også relevant for dig, der skriver om andre rusmidler end alkohol, f.eks. hash, kokain eller nikotin.

Opgaveformulering

Hovedspørgsmål:
Hvorfor drikker danske unge så meget alkohol, når alkohol er skadeligt for kroppen?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en kort redegørelse for omfanget af danske unges alkoholforbrug, og hvordan alkohol er relateret til risiko for farlig adfærd, ulykker og sociale problemer.
- Der ønskes en biologisk redegørelse for, hvordan alkohol påvirker kroppen, herunder hvordan alkohol virker skadeligt på længere sigt. Desuden ønskes ved et forsøg undersøgt, hvordan alkohol umiddelbart påvirker kropslige og mentale funktioner.
- Unges årsager til at drikke alkohol ønskes undersøgt på baggrund af dokumentarserien ”Din teenagers hemmelige liv”. Undersøgelsen skal tage afsæt i selvvalgte sociologiske teorier.
- Endelig ønskes en diskussion af de biologiske og samfundsmæssige konsekvenser af danske unges alkoholforbrug på baggrund af undersøgelsernes resultater.

Studienets kommentar

Opgaven opfylder alle kravene til et studieretningsprojekt og er derfor et godt eksempe, når du skal finde inspiration til, hvordan du opbygger din egen opgave. Se f.eks., hvordan du kan disponere teksten, så alle afsnit får en tilpas længde, og hvordan du skriver opgavens forskellige afsnit som f.eks. diskussion og konklusion. Få også inspiration til, hvordan du inddrager begge fag i opgaven på en god måde.

Se også SRP-Bogen for mere hjælp til at skrive SRP!

Indhold

Resumé 3
Indledning 6
Metoder brugt i undersøgelserne 6
Omfanget af unge danskeres alkoholforbrug 8
Alkohols påvirkning af unge 8
- Alkohols påvirkning af kroppen under beruselse 8
- Alkohols langtidspåvirkning af kroppen 10
- Øvrige risikofaktorer – sociale problemer, ulykker og kriminalitet 11
Undersøgelse af alkohols påvirkning af reaktionstiden 12
- Formål 12
- Teori 12
- Hypotese 12
- Materialer 12
- Fremgangsmåde 12
- Delforsøg 1: Balance 12
- Delforsøg 2: Finmotorik 12
- Delforsøg 3: Reaktionsevne 12
- Resultater 13
- Diskussion, fejlkilder og usikkerheder 13
- Konklusion 14
Hvorfor drikker unge? 15
- For at gøre noget vildt 16
- For at føle fællesskab 17
- På grund af pres og forventninger 17
- Delkonklusion 18
Diskussion af konsekvenserne af danske unges alkoholforbrug 18
Konklusion 20
Bibliografi 21
Bilag 1. Skabelon til brug i forsøg om finmotorik 22
Bilag 2. Rådata fra alkoholforsøg 23
Bilag 3. Slutkodeliste 24

Uddrag

Projektet indledes med en række redegørelser for omfanget og konsekvenserne af unge danskeres alkoholforbrug. Jeg redegør først kort for omfanget af de unges alkoholindtagelse. Herefter følger en biologisk redegørelse for, hvordan alkohol påvirker nervesystemet og resten af kroppen på kort og lang sigt. Endelig redegør jeg for de risici for f.eks. ulykker og konflikter, som er forbundet med selve beruselsen. I redegørelserne henter jeg den nyeste information fra troværdige kilder i sundhedssystemet og inden for naturvidenskabelig forskning. Alkohols påvirkning af kroppen er et komplekst emne, som vi hele tiden bliver klogere på, og derfor er det vigtigt at finde opdateret viden på området. Det samme gælder statistikkerne for unges alkoholindtagelse, som opgøres jævnligt, da det er et område, som de offentlige myndigheder har stort fokus på.

Dernæst følger en undersøgelse af, hvordan alkohol påvirker nervesystemet. I denne del af SRP'et bruger jeg den naturvidenskabelige metode, dvs., at jeg opstiller en hypotese, som jeg tester gennem et naturvidenskabeligt eksperiment. Eksperimentet undersøger, hvor godt forsøgspersoner udfører tre opgaver hhv. med og uden alkoholbriller, der simulerer beruselse. Forskellen i forsøgspersonernes præstation tilskriver jeg alkoholbrillernes påvirkning. Her er tale om et kvantitativt eksperiment, da jeg i forsøgene får en række konkrete mål for forsøgspersonernes præstationer med og uden briller. Fordelen ved kvantitative data er f.eks., at man kan udføre statistik på dem og dermed med større sikkerhed fastslå, om der er forskel mellem to grupper i et forsøg. Grundet SRP'ets omfang er der dog ikke ret mange forsøgspersoner med i mit eksperiment, og mængden af data er derfor for lille til, at jeg kan udføre statistik på resultaterne. Forsøgets resultater kan derfor primært bruges til at give et overordnet indtryk af alkohols påvirkning af nervesystemet.

I undersøgelsen af, hvorfor unge danskere drikker så meget alkohol, har jeg brugt kvalitativ metode i form af en indholdsanalyse. Jeg har først foretaget en åben kodning af dokumentaren ”Din teenagers hemmelige liv” (TV2, 2019). Jeg har noteret alt, der... Køb adgang for at læse mere

SRP om unge og alkohol i Bioteknologi og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.