SOP om Toms Gruppen A/S og CSR

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 38
  • 9849
  • PDF

SOP om Toms Gruppen A/S og CSR

SOP om TOMs Gruppen A/S og deres brug af CSR.

Opgaveformulering

Redegør for konkurrencesituationen inden for chokolade i Danmark, samt for begrebet CSR.

Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af TOMs Gruppen A/S, bedes du foretage en strategisk analyse af deres eksterne og interne situation på det danske marked med fokus på deres økonomiske situation, konkurrencesituationen og deres brug af CSR.

På baggrund af analyserne bedes du diskutere og vurdere forskellige strategiske muligheder for TOMs Gruppen A/S.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metodeafsnit 2
1. Redegørelse for konkurrencesituationen inden for chokolade i Danmark 3
1.1 Konkurrencetragtmodellen 3
1.1.1 Samme produkter 3
1.1.2 Samme produktkategori 4
1.1.3 Samme behov 4
1.1.4 ”Alle produkter” 4
1.2 Delkonklusion på konkurrencetragtmodellen 4
2. Redegørelse for begrebet CSR 5
2.1 Behovet for CSR inden for chokoladebranchen 6
3. Beskrivelse af TOMs Gruppen A/S .6
3.1 Porters værdikædeanalyse 6
3.1.2 Støtteaktiviteter 7
3.1.3 Primæraktiviteterne 8
3.2 Delkonklusion på Porters værdikædeanalyse 9
4. Regnskabsanalyse 10
4.1 Rentabilitetsanalyse 10
4.1.1.1 Afkastningsgrad 10
4.1.1.2 Overskudsgrad 10
4.1.1.3 Aktivernes omsætningshastighed 10
4.1.1.4 Egenkapitalens forrentning og gældsrenten 11
4.1.2 Delkonklusion på rentabilitetsanalyse 11
4.2 Indtjeningsevneanalyse 12
4.3 Soliditets- og likviditetsgrads analyse 13
Morten Karlsen Glensholm Studieretningsprojekt Afsætning A
24-02-2017 HH3C Virksomhedsøkonomi A
5. Analyse af virksomhedens omverden 13
5.1 PEST-analyse 13
5.1.2 Political 14
5.1.3 Economical 14
5.1.4 Sociocultural 14
5.1.5 Technological 15
6. Analyse af konkurrencesituationen 15
6.1 Porters Five Forces 15
6.1.1.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke 15
6.1.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 16
6.1.1.3 Truslen fra nye udbydere i branchen 16
6.1.1.4 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 17
6.1.1.5 Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 17
6.1.2 Delkonklusion på Porters Five Forces 17
7. Analyse af TOMs Gruppen A/S brug af CSR 18
7.1 Ashbridges model 18
7.1.1.1 Ledelse, vision og værdier 18
7.1.1.2 Kundeaktiviteter 18
7.1.1.3 Medarbejderaktiviteter 18
7.1.1.4 Leverandøraktiviteter 19
7.1.1.5 Interessentrelationer og samfundsaktiviteter 19
7.1.1.6 Miljøaktiviteter 20
7.1.2 Delkonklusion 20
8. Strategiske muligheder for Toms Gruppen A/S 21
8.1 SWOT-analyse 21
8.1.1 Strengths 21
Morten Karlsen Glensholm Studieretningsprojekt Afsætning A
24-02-2017 HH3C Virksomhedsøkonomi A
8.1.2 Weaknesses 22
8.1.3 Opportunities 22
8.1.4 Threats 22
8.2 Vurdering af strategiske tiltag via vækststrategier 22
8.2.1.1 Markedspenetrering 23
8.2.1.2 Produktudvikling 23
8.2.1.3 Horisontal integration 23
8.2.1.4 Vertikal integration 24
8.2.2 Delkonklusion på vækststrategier 24
9. Konklusion 25
Litteraturliste 26
Årsrapporter 26
Responsibility rapporter 26
Hjemmesider 26
Bøger 28
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 33
Bilag 5 33
Bilag 6 34

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive mit studieretningsprojekt om Toms Gruppen A/S i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi, da jeg synes, det er to interessante fag, som harmonerer godt med hinanden, når man skal analysere en virksomhed. I min opgave har jeg haft et specielt fokus på virksomhedens økonomiske situation, deres brug af CSR samt konkurrencesituationen i henholdsvis chokolade-branchen og branche 108200; Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer.

Indledningsvis har jeg redegjort for konkurrencesituationen for chokolade for at få et overblik over, hvordan det står til i den branche, hvor Toms Gruppen har flest produkter. Herefter har jeg redegjort for begrebet CSR og forklaret, hvilket formål det tjener, og hvorfor det er vigtigt at virksomheder, der opererer indenfor denne branche, beskæftiger sig med dette. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af virksomheden har jeg i min analyserende del lagt ud med en regnskabsanalyse, som gav mig et indblik i deres økonomiske situation. Jeg analyserede herefter nogle politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold i omverdenen, som kunne have en betydning for virksomheden. Efter min analyse af disse forhold lavede jeg en omfattende analyse af branche 108200, som Toms Gruppen hører ind under. Her fik jeg vurderet branchens attraktivitet, indtjeningspotentiale samt den konkurrenceintensitet, der er mellem konkurrenterne i branchen. Grundet vigtigheden af CSR indenfor chokoladebranchen analyserede jeg Toms Gruppens brug heraf, hvilket gav mig et spæn-dende indblik i, hvor omfattende deres CSR-arbejde er. Med udgangspunkt i en SWOT-analyse jeg lavede på baggrund af mine analyser, vurderede jeg med udgangspunkt i relevante vækststrategier mulige strategiske tiltag, som virksomheden kunne gøre.

Metodeafsnit

Analyseniveauer
Jeg har gennem en række afsætnings- og virksomhedsøkonomiske analyser udredt Toms Gruppen A/S interne såvel som eksterne situation. Til at redegøre for konkurrencesituationen har jeg benyttet mig af konkurrencetragtmodellen og Porters værdikædeanalyse til at beskrive virksomheden. Jeg har benyttet mig af en rentabilitets- og indtjeningsevneanalyse samt lavet en analyse af soliditets- og likviditetsgraden til at belyse virksomhedens økonomiske situation bedst muligt. Derudover har jeg analyseret virksomhedens omverden via en PEST-analyse, hvorefter jeg har benyttede mig af Por-ters Five Forces til at analysere branchen. For at give mig et indblik i virksomhedens brug af CSR, har jeg gjort brug af Ashbridges model for CSR-aktiviteter. Mine analyser har jeg til sidst opsummeret i en SWOT-analyse, hvilket har hjulpet mig med at vurdere og diskutere eventuelle strategi-ske tiltag med udgangspunkt i relevante vækststrategier... Køb adgang for at læse mere

SOP om Toms Gruppen A/S og CSR

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Toms Gruppen A/S og CSR.