SRP om The Perks of Being a Wallflower og omsorgssvigt

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 23
  • 8247
  • PDF

SRP om The Perks of Being a Wallflower og omsorgssvigt

SRP i Engelsk A og Psykologi B. Opgaven indeholder en analyse af romanen "The Perks of Being a Wallflower" af Stephen Chbosky. Derudover indeholder opgaven en psykologisk analyse af karaktererne og deres handlinger.

Baggrunden for analysen er en redegørelse for psykologiske teorier om omsorgssvigt.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for samt en kritisk vurdering af psykologisk teori om omsorgssvigt/seksuelt misbrug, herunder konsekvenserne både på kort og lang sigt. Der ønskes en diskussion af viden om hukommelse og fortrængningsmekanismer. Inddrag selvvalgt psykologifagligt materiale.

Analyser og fortolk romanen The Perks of Being a Wallflower med særligt fokus på forfatterens valg af genre og den betydning, det har med hensyn til forståelsen af hovedpersonens situation.

Endelig bedes du diskutere i hvilket omfang bogens beskrivelse af Charlie svarer til den psykologifaglige fremstilling i første del af opgaveformuleringen.
Eventuelt kan filmatiseringen indgå i en perspektivering.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Redegørelse 3
Redegørelse af psykologisk teori om omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug 3
Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) 4
Diskussion af viden om hukommelse og fortrængningsmekanismer 5
Hippocampus og amygdala 6
Forsvarsmekanismer 7
Analyse 8
Forfatter og bogens opbygning 8
Personkarakteristik 9
Miljøbeskrivelse 13
Temaer 13
Titelbetydning 13
Berettermodellen 14
Sangen Asleep – The Smiths 17
Digtet af Dr. Earl Reum 17
Diskussion 17
Konklusion 21
Litteraturliste 21
Bilag 23
Case: Karina 28 år, drugrape og seksuelt misbrug 23
Sangen Asleep – The Smiths 24
Digtet af Earl Reum 25

Uddrag

Indledning
Denne opgave fokuserer på romanen The Perks of Being a Wallflower. Romanen forklarer, i grove træk, problematikken omkring seksuelt misbrug, posttraumatisk stress syndrom (PTSD) og følgevirkerne af traumatiske oplevelser. I opgaven er der fokus på hvordan de ovenstående problematikker påvirker mennesket og hvordan hovedkarakteren i romanen er skildret. Der vil i opgaven blive sat spørgsmåls-tegn ved forskellige psykologiske teorier, og om hvorvidt hovedkarakteren i The Perks of Being a Wall-flower er fremstillet troværdigt i forhold til hans psykiske problemer. Opgaven vil give læseren en for-ståelse for hvordan omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug, påvirker mennesket. Under dette emne er der inddraget tre forsvarsmekanismer som afspejler sig i romanen The Perks of Being a Wallflower. Der-udover vil opgaven give læseren en forståelse for hvad der står gemt mellem linjerne i romanen The Perks of Being a Wallflower.

Redegørelse
Redegørelse af psykologisk teori om omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug
Omsorgssvigt taler man om i forbindelse med vanrøgt, fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb på bar-net. Ofte vil forskellige former for omsorgssvigt være blandet sammen i det enkelte barns tilfælde. Den interessante omsorgssvigtform i forhold til romanen The Perks of Being a Wallflower er seksuelle over-greb. Omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug, har mange konsekvenser for barnet. Både i den tid om-sorgssvigtene forgår og senere når barnet bliver et selvstændigt individ. Mennesket adskiller sig fra andre arter fordi hjernen først udvikles efter fødslen. Derfor er den tidlige kontakt mellem omsorgsperson og barn vigtig. Hvis barnet er udsat for omsorgssvigt i en tidlig alder, kan barnets hjerne være underudviklet og derfor vil der være basale færdigheder som barnet vil mangle. I 0-3 års alderen er der en massiv vækst af synapsforbindelser i hjernen. Synapser er en forbindelse mellem en modtagende nervecelle og en afsendende nervecelle. Synapserne danner erindringer, erfaringer og oplevelser, som senere danner skemaer. De skemaer hjælper barnet med fx at genkende, forstå og koble ansigtsudtryk til en følelse. Det omsorgssvigtede barn vil derfor have svært ved at danne sig et skema. Hvis barnet ikke får den tidlige kontakt, som det skal bruge til at udvikle hjernen med, vil barnet være udfordret fremover.
Dette giver såvel kortsigtede som langsigtede konsekvenser. Der findes mange konsekvenser for om-sorgssvigtede børn og nogle af de typiske konsekvenser er en forsinket udvikling, både neurologisk, kog-nitivt og motorisk. For de omsorgssvigtede børn er der både fysiske og psykiske konsekvenser. Nogle af de psykiske konsekvenser er, at børnene har svag eller ingen selvtillid, lavt eller intet selvværd. De er accept søgende og har tit følelsen af ikke at blive forstået, set eller holdt af. De har manglende situations-fornemmelse og er sort/hvid tænkende. Børnene bliver urolige og har svært ved at koncentrere sig. De har svært ved at lære af tidligere erfaringer, de er dårlige til at erkende deres egen rolle i fx en konfliktop-trapning, de er ubevidste om hvilken indflydelse deres handlinger har på deres omgivelser og fungerer derfor ofte dårligt i større sociale grupper. En af langtidskonsekvenserne af omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug, er PTSD. Der bliver redegjort for PTSD da det har en vigtig betydning for romanen The Perks of Being a Wallflower... Køb adgang for at læse mere

SRP om The Perks of Being a Wallflower og omsorgssvigt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om The Perks of Being a Wallflower og omsorgssvigt.