SOP om Søris i Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
  • 10
  • 36
  • 8756
  • PDF

SOP om Søris i Afsætning A og Dansk A

Dette SOP tager udgangspunkt i virksomheden Søris A/S med fokus på forbrugernes ønske om lokalproducerede fødevarer.

Der indledes med en redegørelse for virksomheden Søris, hvor der bliver redegjort for den trend, der er kommet inden for lokalproducerede fødevarer. For at kunne afdække målgruppen i argumentationsanalysen udarbejdes de 4 p'er for et beskrive virksomheden, og derefter beskrives målgruppen.

Opgaven indeholder dernæst en argumentationsanalyse af Søris' emballage på deres gulerødder og kartofler, samt en analyse af deres kommunikation via Facebook.
Til slut i analysen udarbejdes en målgruppeprofil.

Opgaven afsluttes med en vurdering af, om Søris' målgruppe er den samme som trendens målgruppe. Til slut i opgaven vil der blive diskuteret fordele og ulemper i forhold til Søris ved fortsat at fokusere på lokal afsætning.

Opgaveformulering

Redegør for virksomheden Søris A/S og den generelle trend for lokalproducerede fødevarer.

Foretag en argumentationsanalyse af Søris' kommunikationsplatform med særligt fokus på at afdække Søris målgruppe. Analysen skal afsluttes med en målgruppeprofil.

Vurder hvorvidt der er sammenfald mellem Søris' målgruppe (fra analysen) og målgruppen for den generelle trend med lokalt producerede fødevarer. Diskuter fordele og ulemper for Søris ved fortsat kun at fokusere på lokal afsætning.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 5
2. Opgavestruktur og områdeafgrænsning 5
3. Metode 6
3.1 Semistrukturerede interview 6
3.2 Spørgeskema 7
4. Redegørelse 7
4.1 Søris A/A 7
4.2 Trend for lokalt producerede fødevarer 9
4.2.1 Fødevaresikkerhed 9
4.2.2 Nærhed 10
4.2.3 Bæredygtighed 10
4.3 Den generelle målgruppe 13
4.4 Delkonklusion 13
5. Analyse 14
5.1 De 4 P'er – Produkt, pris, place, promotion 14
5.1.1 Produkt 14
5.1.2 Pris 15
5.1.3 Distribution (place) 15
5.1.4 Promotion 15
5.2 Karakterisering af målgruppe 16
5.3 argumentationsanalyse 16
5.3.1 Analyse af emballage til Søris' gulerødder og kartofler 17
5.3.2 Analyse af Søris' Facebook side 18
5.4 Målgruppeprofil 20
5.5 Delkonklusion 21
6. Vurdering og diskussion 22
6.1 Vurdering 22
6.2 Diskussion 23
7. Konklusion 25
8. Litteratur- og kildeliste 26
8.1 Bøger 26
8.2 Internetsider 26
8.3 Artikler 27
9. Bilag 29
Bilag 1 – 'Forbrugerne vælger dansk, når de ønsker god dyrevelfærd' 29
Bilag 2 – 'Danske vil have mere lokalt producerede økologi' 29
Bilag 3 – Søris' emballage på gulerødder 30
Bilag 4 – Søris' emballage på kartofler 31
Bilag 5 – Søris' Facebookside 32
Bilag 6 – Spørgeskema 33
Bilag 7 – Interview jan algreen 39

Uddrag

1. Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i virksomheden Søris A/S og den generelle trend for lokal producerede fødevarer. Jeg valgte dette emne, da lokal producerede fødevarer er blevet ”det nye sort”, og økologi er blevet mere mainstream. Man har igennem de seneste år kunnet se, hvordan økologien har præget dagligvarehandlen, men man kan nu også se, at lokalproducerede fødevarer har fået mere plads i supermarkederne og i forbrugernes dagligdag. Forbrugerens evige fokus på at spise friske varer har gjort dem villige til at betale en højere pris. I opgaven ser jeg også på lokalproducerede fødevarer der desuden er økologiske.

I min omgangskreds har jeg fundet inspiration til at skrive om dette emne, da en stor del af min fa-milie er landmænd. Da jeg også bor på landet, får jeg her inspiration og indblik i, hvordan trenden har udviklet sig, og jeg har derfor fulgt med i denne udvikling.

2. Opgavestruktur og områdeafgrænsning
Denne rapport vil tage udgangspunkt i Søris A/S. Jeg vil først indlede med en redegørelse for virk-somheden Søris, hvor der vil blive redegjort for den trend, der er kommet inden for lokalproducere-de fødevarer. For at kunne afdække målgruppen i argumentationsanalysen vil der først blive udar-bejdet de 4 p'er for et beskrive virksomheden, og derefter vil målgruppen kort blive beskrevet. Ef-terfølgende vil der blive udarbejdet en argumentationsanalyse af Søris' emballage på deres gulerød-der og kartofler, samt en analyse af deres kommunikation via Facebook. Til slut i analysen vil der blive udarbejdet en målgruppeprofil. Opgaven afsluttes med en vurdering af, om Søris' målgruppe er den samme som trendens målgruppe. Til slut i opgaven vil der blive diskuteret fordele og ulemper i forhold til Søris ved forsat at fokusere på lokal afsætning.

I forbindelse med min argumentationsanalyse har jeg valgt at tage udgangspunkt i Søris' Facebook-profil samt emballage, og jeg har valgt at afgrænse mig fra deres hjemmeside, da hjemmesiden bru-ges, hvis forbrugeren ønsker mere information.

Derudover har jeg afgrænset opgaven til at fokusere på Søris' lokale afsætning via deres gårdbutik, da Søris A/S, inden for det seneste år har indgået et samarbejde med Coop, som har medført en væsentlig stigende omsætning og ændrede afsætningsmønstre. I diskussionen vil der således kun blive fokuseret på Søris' lokale afsætning via deres gårdbutik.

3. Metode
I denne opgave, er der blevet taget udgangspunkt i fagene afsætningsøkonomi A og dansk A. Af-sætningsøkonomi vil blive brugt til at redegøre for virksomheden Søris A/S og trenden inden for lokalproducerede fødevarer. Derudover bruger man også faget til at karakterisere målgruppen, men også til at karakterisere Søris ud fra de fire p'er. Slutningsvis bliver faget brugt til at diskutere for-dele og ulemper. Dansk faget blev brugt til min argumentationsanalyse i forbindelse med Søris kommunikationsplatforme.

For at kunne besvare problemformuleringen, er der blevet benyttet artikler, rapporter og internetsi-der til at belyse emnet ”Lokalproducerede fødevarer”. Her udover er der blevet udarbejdet et semi-struktureret interview samt spørgeskema for at få dybere indsigt i, hvordan Søris A/S er som virk-somhed, og hvilket kendskab forbrugerne har til brandet ”Søris”.

3.1 Semistrukturerede interview
Det semistrukturerede interview blev foretaget med henblik på at få et bedre kendskab til virksom-heden... Køb adgang for at læse mere

SOP om Søris i Afsætning A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.