SRP om Romantikken og det dualistiske verdenssyn

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Dansk A)
  • 12
  • 26
  • 9379
  • PDF

SRP om Romantikken og det dualistiske verdenssyn

Eksempel på et Studieretningsprojekt (SRP) i Dansk A og Engelsk A om romantikken og nyplatonisme i dansk og engelsk litteratur.

Opgaven er skrevet i 2017.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for centrale begreber inden for romantik i dansk og britisk litteratur.
Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af H.C Andersens “Skrubtudsen”, Staffeldts “Liljen og Dugdråben” og Shelleys “The Sensitive Plant” med fokus på, hvordan den dualistiske livsopfattelse kommer til udtryk tematisk og stilistisk.
Ydermere ønskes en diskussion af, hvilke budskaber og livsopfattelser teksterne rummer.

Lærers kommentar

Gennemarbejdet - godt sprog og god analyse. Hvis der skulle sættes en finger på noget, ville det være, at indledning og konklusion kunne have været mere uddybende. Men analysen er så gennemarbejdet, at det vejer op.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag.

Før i tiden var der fx ikke de samme krav til anvendelse af faglige metoder. Derfor kan gamle studieretningsprojekter nogle gange anvende samme metode i begge fag. I dag er der krav om flere metoder. Hvis du for eksempel laver nykritiske tekstanalyser i begge fag, er du altså nødt til også at inddrage en anden metode.

Derudover skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.

Vi har skrevet SRP-bogen, som giver dig en grundig vejledning i alle dele af arbejdet med SRP. Den er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 7
Dominerende livssyn i Romantikken 7
Skrubtudsen, en nyplatonisk gengivelse af Hulelignelsen 8
Det dualistiske verdenssyn 9
Ædelstenen og den belærende morale 9
Til Platons hulelignelse 10
En verden der gemmes og den vertikale bevægelse 10
Skrubtudsens rejse og sammenhængen ml. dagligdagen og det uhåndgribelige 11
Om de andre dyr, naturforskeren og poeten 11
Delkonklusion 12
Liljen og Dugdraaben, en nyplatonisk parabel 12
Faldet fra det himmelske til det jordiske 13
Det forgængelige længes efter idéernes verden 13
Delkonklusion 15
The Sensitive Plant, mennesket sat i naturen 15
Første del 16
En besjælet natur 16
Et nuanceret følelsesliv som menneskeligt karaktertræk 17
Blomsterne på jorden – musik 17
Blomsterne på jorden – græsk mytologi 18
Vandets element 19 Solen som kilde til liv 19
Op i luftens sfære 20
Dagens slør forsvinder 20
Anden del 21
Havens Eva 21
Tredje del 22
Begravelse, sorg, forfald og vold 22
Konklusionen (digtets) 23
Delkonklusion 24
Hvilke livssyn rummer de forskellige tekster? 24
Sjælens evige liv, legemets dødelighed 24
Anelsen 25
Den bibelske Eva og havens Eva 26
Konklusion 26
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning
I denne opgave fremanalyseres det dualistiske verdenssyn, som i Romantikken opstod gennem en nytænkning af Platons Platonisme; Nyplatonismen. Denne inspirerede mange forfattere under Romantikken (1800-1870), og understreges bla. i disse værker: Skrubtudsen af H.C. Andersen (1866), Liljen og Dugdraaben af Shack Von Staffeldt (1808) og The Sensitive Plant af Percy B. Shelley.
Det filosofiske verdenssyn skildres i disse værker, der alle er af ganske forskellig genre og struktur. Den vertikale bevægelse imellem det jordiske og uhåndgribelige går igen, nyplatonismen har været et gennemgående tema; en indflydelsesrig motivation for forfattere i Romantikken.

Dominerende livssyn i Romantikken
Romantikken er en litteraturhistorisk periode, der ikke som sådan har en fast inddeling, da der er mange forskellige meninger herom. Størstedelen af de epokegørende digtere og forfattere har dog haft deres storhedstid indenfor perioden 1800-1870.
Oplysningstiden var den forudgående periode, og her anskuedes oplysning som kilden til lykke og succes. I den sidste del af 1700-tallet opstod langsomt en reaktion på denne idealisering af fornuften, og dermed var et opgør med den rationelle tankegang nødvendig; Romantikken opstod.

(...)

Skrubtudsen, en nyplatonisk gengivelse af Hulelignelsen
H.C. Andersen har i eventyr som Hyrdinden og skorstensfejeren (1845) draget en temmelig klar inspiration af det dualistiske verdenssyn.
Todeling af verden ses også i et af H.C. Andersens senere eventyr: Skrubtudsen (1866). For H.C. Andersens kunsteventyr er der særlige karakteristika, og de ses her: dyrene kan tale, og fortælleren har en ironisk og humoristisk distance. Dette ses primært ved de fortællerkommentarer, der optræder undervejs.
””Kvak! Sagde den lille, og det var ligesom når vi mennesker siger ”ak!”” (s. 1 l. 52) ”Skrubtudsen troede, at det var en blomst, der havde revet sig løs for des bedre at se sig om i verden, det var jo så rimeligt” (s. 1 l. 87). Fortællerkommentarerne, der leger med de faste vendinger, og den gennemgående bagvægt de besidder, skaber tilsammen den karakteristiske, flydende oplæsningsklang, som H.C. Andersen er kendt for ...

---

The Sensitive Plant, mennesket sat i naturen
The Sensitive Plant (1820) af Percy B. Shelley er et 14-siders langt digt, og det er delt op i tre dele samt en konklusion. Digtet henter sine billeder fra mange forskellige betydningsfelter; først og fremmest fra naturen. Det benytter også det religiøse og det psykologiske; og menneskets følelsesliv samt musikken. Denne brede referenceramme kommer til live gennem metaforer, besjælinger og sammenligninger.
Der ses en sammenhæng mellem Skrubtudsen og The Sensitive Plant, idet begge afslutter med en lignende, nærmest belærende morale: ”For love, and beauty, and delight, There is no death nor change: their might” (konklusion, s. 5 v. 1-4). Et legeme kan miste liv, men kærligheden, skønheden og glæden varer ved til evig tid. Dette syn på sjælen ses også i Liljen og Dugdraaben.
Problemer og lyster løses og forløses ligesom i Skrubtudsen typisk gennem opadgående bevægelse, og planterne, der befinder sig i haven, holdes i live af solen.
Derudover er der i digtet en løbende udveksling mellem det himmelske og det jordiske; bevægelsen der skildres i Liljen og Dugdraaben, udfoldes rigt i The Sensitive Plant... Køb adgang for at læse mere

SRP om Romantikken og det dualistiske verdenssyn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.