SOP om PSO-afgift og Novozymes CSR

SOP om PSO-afgift og Novozymes CSR

Få inspiration med dette SOP om afskaffelse af PSO-afgiften og påvirkning af samfundsøkonomien og Novozymes i Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A.

Opgaveformulering

Beskriv kort udviklingen i det grønne skattetryk igennem de seneste 20 år.

Redegør for nogle af de vigtigste grønne afgifter og analyser deres betydning for samfundsøkonomien - vækst, beskæftigelse, fordelingsmæssige aspekter og miljø. Fokuser specifikt på PSO-afgiften.

Ud fra en generel karakteristik af Novozymes, herunder virksomhedens anvendelse af ikke-finansielle rapporter bedes du analysere hvordan virksomheden påvirkes af miljøpolitiske regulativer/lovgivning. Diskuter hvilken betydning miljøpolitiske reguleringer har haft på og kunne tænkes at få på virksomhedens fremtidige strategivalg.

Vurder på baggrund af ovenstående analyser perspektiverne for en bæredygtig samfundsøkonomi i Danmark.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
1. Indledning 4
2. Metode 5
3. Det grønne skattetryk 6
3.1 Grønne skattetryk gennem de seneste 20 år 7
4. Betydning for samfundsøkonomien 9
4.1 PSO-afgiften 9
4.2 Vækst 10
4.3 Fordeling 10
4.4 Klima 11
5. Novozymes 12
5.1 Ikke-finansiel rapportering 13
5.1.1 Tredobbelt bundlinje 13
5.1.2 Novozymes' påvirkning af samfundsøkonomien 17
5.2 Påvirkning af miljøpolitiske tiltag 17
5.3 Fremtidige strategivalg 18
6. Fremtidig bæredygtig samfundsøkonomi 20
6.1 Økonomisk Vækst 20
6.2 Fordeling 21
6.3 Klima og miljø .21
7. Konklusion 23
8. Kildeliste 25
8.1 artikler 25
8.2 internetsider 26
8.3 litteratur 28
8.4 andet 28
9. Bilag 29

Uddrag

Indledning
Klima og miljø har længe været og står den dag i dag fortsat højt på politikernes dagsorden. I Danmark tilgodeses miljøet fra centralt hold ved, at ligge afgifter og skatter på produkter der er skadelige for miljøet. Disse afgifter og skatter går under fællesbetegnelsen ”de grønne afgifter”.

En af de kontroversielle grønne afgifter er PSO-afgiften. Regeringen valgte af afskaffe denne i det sene efterår 2016, hvorefter det kan diskuteres hvad konsekvenserne af dette bliver og hvem der bliver særligt påvirket. Jeg vil i nærværende opgavebesvarelse redegøre for de vigtigste grønne afgifter, med særlig fokus på PSO-afgiften, herunder dennes betydning for henholdsvis det grønne skattetryk, en udvalgt virksomhed samt for samfundsøkonomien generelt.

I forbindelse med redegørelsen for de grønne afgifter vil jeg beskrive og forklare udviklingen i det grønne skattetryk gennem de seneste 20 år. De vigtigste grønne afgifter og disses påvirkning på samfundsøkonomien vil jeg analysere og diskutere ud fra de tre parametre; økonomisk vækst, socialøkonomiske forskelle og hensynet til miljøet. Jeg vil derefter vurdere konsekvenserne af den aktuelle afskaffelse af PSO-afgiften for hver af de tre parametre.

Novozymes A/S er en stor, anerkendt og selverklæret grøn virksomhed. Selskabet er, modsat de fleste øvrige større danske selskaber, fortaler for PSO-afgiften. Jeg vil derfor undersøge Novo-zymes' anvendelse af ikke-finansielle rapporter med henblik på, at finde frem til hvordan de bli-ver påvirket af miljøpolitiske reguleringer, herunder særligt afskaffelsen af PSO-afgiften. Videre vil jeg diskutere om Novozymes' fremtidige strategivalg kan tænkes påvirket af miljøpolitiske reguleringer.

Metode
Brug af fagene
Nærværende opgave er udarbejdet i fagkombinationen mellem international økonomi (IØ) og virksomhedsøkonomi (VØ).

Faget IØ anvendes til at beskrive samfundsfænomenet; udviklingen i det grønne skattetryk på nationalt niveau, ved behandling af samfundsøkonomiske data. IØ bruges derudover til, at finde frem til de vigtigste grønne afgifters betydning for samfundsøkonomien, altså gennem bearbejd-ning af materialet. Faget er primært anvendt ved vurderingen af hvorvidt Danmark i fremtiden vil have en bæredygtig samfundsøkonomi.

Faget VØ er anvendt i forbindelse med virksomhedsportrættet af Novozymes, herunder selska-bets anvendelse af ikke-finansielle rapporter. Emner som samfundsansvar, strategi og kommunikation af ikke-finansiel information er søgt belyst.

I et samspil mellem begge fag er foretaget en vurdering af de miljøpolitiske reguleringers virk-ning på Novozymes' strategi og konkurrencemæssige position... Køb adgang for at læse mere

SOP om PSO-afgift og Novozymes CSR

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om PSO-afgift og Novozymes CSR.