SOP om medicinudgifter i Danmark

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
  • 12
  • 40
  • 9638
  • PDF

SOP om medicinudgifter i Danmark

Et SOP i Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A om medicinudgifter i Danmark, herunder udviklingen i udgifterne og hvordan prisdannelsen finder sted.

Opgaven indeholder således en redegørelse for udviklingen i de samlede udgifter til det danske sundhedsvæsen, herunder specifikt udgifterne til medicinområdet.

Derudover en analyse af hvordan prisdannelsen finder sted på medicinområdet samt en analyse med udgangspunkt i Novo Nordisk, af hvorvidt virksomheden har saglige belæg for deres prisfastsættelse.

Slutteligt en diskussion vedrørende, om det fremadrettet kan blive aktuelt at foretage egentlige prioriteringer på medicinområdet for at det danske sundhedsvæsen kan håndtere de stigende udgifter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metodeovervejelse 1
Afgrænsning 1
Redegørelse 2
Udviklingen i udgifterne til det danske medicinområde 2
Analyse 6
Analyse af prisdannelsen på medicinmarkedet 6
Lægemiddelmarked med et gældende patent 6
Lægemiddelmarked efter udløbet patent 7
Udviklingsomkostninger og patentering ved fremstilling af lægemidler 8
Samhandel mellem leverandør og indkøber på det danske lægemiddelmarked 9
Sammenligning af den danske og norske model, herunder indkøbspriser af sygehusmedicin i
Danmark og norge 12
Prisfastsættelse af lægemidler med udgangspunkt i novo nordisk 14
Rentabilitetsanalyse af novo nordisk 15
Delkonklusion 16
Diskussion 17
Kan det fremadrettet blive aktuelt at foretage egentlige prioriteringer på medicinområdet 17
Løsningsforslag for de stigende udgifter på det danske medicinområde 19
Konklusion 22
Kildeliste 24
Bilag 29
Bilag 1 29
Bilag 2 30
Bilag 3 33
Bilag 4 34
Bilag 5 35
Bilag 6 36
Bilag 7 37

Uddrag

Indledning
Medicinen er en af de eneste handelsvarer, hvor ejeren kan have en monopolistisk markedsposition og fastsætte prisen frit, samtidig med at indkøberen ikke kan afvise handlen, da det drejer sig om liv eller død. Medicinen er ligeledes en fundamental grundsten for et velfungerende samfund, hvilket gør medicinalbranchen essentiel. Det danske sundhedsvæsen er ansvarlige for at de danske sygehuse er forsynet med medicin, men alt har en pris, og jeg vil ligeledes redegøre for udviklingen i de samlede udgifter til det danske sundhedsvæsen, herunder specifikt udgifterne til medicinområdet. Endvidere er det essentielt hvorledes medicinen bliver prisfastsat i forbindelse med samhandel mellem Danmark og medicinalproducenterne, og jeg vil ligeledes analysere hvordan prisdannelsen finder sted på medicinområdet. Derudover vil en analyse forekomme, med udgangspunkt i Novo Nordisk, om hvorvidt virksomheden har saglige belæg for deres prisfastsættelse. Slutteligt vil jeg diskutere, om det fremadrettet kan blive aktuelt at foretage egentlige prioriteringer på medicinområdet for at det danske sundhedsvæsen kan håndtere de stigende udgifter.

Metodeovervejelse
Følgende opgave er skrevet i fagende international økonomi A og virksomhedsøkonomi A. Kombinationen af disse to samfundsvidenskabelige fag fungerer særdeles godt til at belyse situationen og kausaliteten på medicinområdet, herunder udviklingen i medicinudgifterne, hvilke faktorer der er væsentlige i medicinalbranchen og fremadrettede løsningsmuligheder for de markante medicinudgifter. Jeg har indsamlet relevante kvalitative og kvantitative data vedrørende medicinområdet, hvilket har resulteret i et mere repræsentativt overblik over situationen på medicinområdet samtidig med en øget forståelse af medicinalbranchen. Jeg har anvendt den kvantitative metode i forbindelse med indsamlingen af data vedrørende medicinområdet og indsamlingen af nøgletal. Ydermere har jeg anvendt den kvalitative metode til at analysere og fortolke den indsamlede empiri. Virksomhedsøkonomi anskuer medicinområdet fra et virksomhedssynspunkt, hvorimod international økonomi har en samfundsøkonomisk synsvinkel. Med andre ord anvendes den samfundsvidenskabelig metode.

Afgrænsning
Hele opgaven vil tage udgangspunkt i det danske marked for indkøb af sygehusmedicin... Køb adgang for at læse mere

SOP om medicinudgifter i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.