SOP om kønsidentitet og markedsføring

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Kulturforståelse B, SOP)
  • 10
  • 31
  • 7791
  • PDF

SOP om kønsidentitet og markedsføring

Dette SOP handler om mænd og kvinders kønsidentitet i det senmoderne samfund og hvilken rolle det spiller i og for Danske Spils kampagne: "der er så meget kvinder ikke forstår". Kampagnen analyseres med fokus på kommunikation og målgruppe.

SOP'et indeholder desuden en diskussion af reklameserien og effekten af brugen af de kønsstereotype fremstillinger samt en vurdering af kampagnens fremtid.

SOP'et er skrevet i Afsætning A og Kulturforståelse B.

Opgaveformulering

Redegør for mænd og kvinders kønsidentitet i det senmoderne samfund under inddragelse af relevant kulturteori - herunder Anthony Giddens.

Analyser Danske Spils kampagne: "Der er så meget kvinder ikke forstår" med fokus på kommunikation og målgruppe.

Diskuter reklameserien og effekten af brugen af de kønsstereotype fremstillinger heri. Vurder endvidere kampagnens fremtid i et stadig mere konkurrencepræget marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1.0 Indledning 4
1.1 Metodeafsnit 5
2.0 Redegørelse 6
2.1 Redegørelse for det senmoderne samfund 6
2.2 Redegørelse for mænd og kvinders kønsidentitet 8
3.0 Analyse 10
3.1 Kort karakterisering af virksomheden 10
3.2 Kampagnen: ”Der er så meget kvinder ikke forstår” 11
3.3 Kampagnens målgruppe 12
3.4 Kampagnens kommunikation 16
4.0 Diskussion 19
4.1 Brugen af kønsstereotype fremstillinger 20
5.0 Vurdering 22
5.1 Vurdering på kampagnens fremtid 22
6.0 Konklusion 25
Litteraturliste 27
Bilag 30
Bilag 1: 30
Bilag 2 31

Uddrag

Indledning

Mænd og kvinders kønsidentitet er under konstant udvikling i det senmoderne samfund. Det senmoderne menneske står uafbrudt overfor et utal af valgmuligheder, som har indflydelse på fremtiden og ikke mindst identiteten. Nye kønsroller er skabt og forskellen på mænd og kvinder er blevet væsentlig mindre siden det traditionelle samfund.

Opgaven er bygget op som opgaveformuleringen efterspørger, og foregår kronologisk efter denne. I kapitel to redegøres for det senmoderne samfund og den markante udvikling der har hændt siden det traditionelle samfund. Derudover består det redegørende afsnit ligeledes af mænd og kvinders kønsidentitet og de nye kønsroller samt (u-)ligestilling som har stor betydning i det aktuelle samfund. Kapitel tre består af en analysedel af Danske Spils kampagne ”Der er så meget kvinder ikke forstår” med henblik på kampagnens kommunikation samt målgruppe. Kapitel fem er henholdsvis en diskussion vedrørende brugen af de kønsstereotype fremstillinger i kampagnen, som fremstiller det kvindelig køn som mindreværdig. Kapitel seks består af en vurdering af kampagnens fremtid i et stadigt mere konkurrencepræget marked. Problemformuleringen, samt de efterfølgende besvarelser, lægger op til at formulere en afviklende konklusion, der vil sammenfatte og konkludere på hele opgaven. Efterfølgende side er et metodeafsnit, som redegøre for, hvordan besvarelserne er udarbejdet.

Metodeafsnit

I forbindelse med udarbejdelse af studieretningsprojektet, er deskresearch blevet anvendt både i form af interne og eksterne datakilder. De interne datakilder består af data som findes internt i virksomheden, hvilket er anvendt i forlængelse med Danske Spils årsrapport fra 2014. De eksterne datakilder består i form af relevante lærebøger fra de to repræsenterede fag. Fra afsætningsfaget er teorien brugt fra kapitel 9 og 17, i forbindelse med det analyserende afsnit vedrørende kampagnens kommunikation samt målgruppe. Dernæst er kampagnens fremtid i et stadigt konkurrencepræget marked blevet diskuteret ud fra teori som forekommer i kapitlerne 10 og 13.

Den anvendte teori i forbindelse kulturforståelsesfaget stammer fra den britiske sociolog, Anthony Giddens, som omhandler det senmoderne samfund og dets udvikling. I det redegørende afsnit, er det traditionelle- samt moderne samfund blevet beskrevet i kontrast til at fremhæve den markante udvikling i det senmoderne samfund, som ligeledes har påvirket mænd og kvinders kønsidentitet. Redegørelsen består ligeledes af kulturteori omhandlende identitetsdannelse samt aktør- og strukturforklaringen. Dernæst vil diskussionsafsnittet blandt andet berøre den amerikanske filosof, Judith Butler.

Der er ligeledes anvendt kilder i form af artikler, statistikker samt skriftlige kilder. Ved kombination af artikler og statistikker opnås et resultat af både kvantitative og kvalitative datakilder, der er medvirkende til at optimerer analysen af kampagnens målgruppe. Derudover forholdes artiklerne kritisk, for at belyse vurderingen fra flere vinkler og samtidig agere objektivt... Køb adgang for at læse mere

SOP om kønsidentitet og markedsføring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.