SRP om genreforhold i progressiv rock

  • STX 3.g
  • SRP (Musik A, Engelsk A)
  • 12
  • 38
  • 8496
  • PDF

SRP om genreforhold i progressiv rock

Dette SRP i Musik A og Engelsk A omhandler genrebegrebet i musik og litteratur og progressiv rock.

I opgaven er der fokus på det progressive rockband The Mars Volta igennem en musikalsk og litterær analyse af sangen ”Day of the Baphomets”.

Projektet indledes med en redegørelse for genrebegrebet generelt og herefter for den progressive genrebetegnelse.

Opgaveformulering

1. Gør rede for begrebet genre i litteratur og musik.
2. Foretag en musikalsk og litterær analyse af et antal udvalgte numre af bandet The Mars Volta med særligt henblik på at belyse musikkens genreforhold.
3. Diskuter hvorvidt progressiv rock kan siges at være sin egen genre eller en genreblanding.

Studienets kommentar

Meget velformuleret og gennemarbejdet SRP.

Indhold

Indledning 4
Om genrebegrebet 5
Den progressive genrebetegnelse 7
Musikkens genreforhold 9
Det cubanske element 10
Det arabiske element 11
Det improvisatoriske element 12
Det progressive element 13
I metaforernes verden 15
Det lydpoetiske element 17
Helter skelter 18
Diskussion af genrebegrebet 20
Genreproblematik i musik 21
Èn eller flere genrer? 23
Konklusion 24
Litteraturliste: 25

Uddrag

Indledning
Hvornår er et musikalsk eller litterært værk del af en genre, og hvornår er det en del af kunstnerisk bevægelse, stil, mode eller blot inspireret? Man skulle tro, at kategorisering af ensartede tekster eller musikstykker er ligetil, men undersøges fænomenet nærmere, kan man hurtigt blive i tvivl. Genrebe-grebet er på en og samme tid et meget enkelt og naturligt og et meget kompliceret og labyrintisk fænomen.
I det følgende vil det progressive rockband The Mars Volta igennem en musikalsk og litterær ana-lyse af sangen ”Day of the Baphomets” udgøre eksemplet, der påviser både den progressive rocks og den overordnede genreteoris kompleksitet. 
...

Den progressive genrebetegnelse
Inden for den musikalske udtryksform har man traditionelt skelnet mellem tre storgenrer; klassisk, traditionel og populærmusik (til tider i stedet opdelt i rock/pop og jazz), men efterhånden som tu-sindvis af genrer (se blot everynoise.com for illustration) er opstået, er denne opdeling af musik blevet forældet. Beskæftiger man sig indgående med en kunstners eller et specifikt musikstykkes genre, er det derfor nødvendigt at have en basal underbevidst forhåndsviden, så man dermed kan undersøge, hvilke af disse genrer man bør undersøge nærmere og fokusere på i sin analyse.
Moderne genreteori er i langt højere grad end litteraturen kendetegnet ved et stort fokus på histo-risk og social kontekst. I videnskabelige sammenhænge taler man sjældent om hiphop uden at fo-kusere på hiphoppens baggrund i den amerikanske ghetto, og på samme måde taler man sjældent om progressiv rock uden at have fokus på middelklassens hippiekultur i 60'erne, The Beatles' Sgt. Pep-per's Lonely Hearts Club Band, der gjorde genren populær, og 70'ernes store britiske bands som Pink Floyd, Yes og Genesis.
Selvom termen progressiv rock blev opfundet, taget i brug og gjort berømt i denne periode og af disse musikere, vil jeg dog springe let hen over disse fakta af følgende årsager. Som tidligere nævnt ændrer en genre sig typisk med tiden, efterhånden som historisk og social kontekst ændrer sig, og med progressiv rock er dette blot understreget af selve betegnelsen – progressiv betyder frem-skridtsvenlig og nyskabende. Siden slut 60'erne har progressiv rock delt sig i uendelig mange un-dergenrer; art rock, space rock, prog-metal, neo-progressiv rock for blot at nævne nogen stykker. Desuden virker det ikke mere relevant at fremhæve denne genres kontekst end at fremhæve kontek-ster for resten af det utal af udtryksformer, som bandet The Mars Volta er inspirerede af.
... Køb adgang for at læse mere

SRP om genreforhold i progressiv rock

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om genreforhold i progressiv rock.