SRP om fedmeepidemi og "Let's Move" af Michelle Obama i Engelsk og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 35
  • 10081
  • PDF

SRP om fedmeepidemi og "Let's Move" af Michelle Obama i Engelsk og Samfundsfag

Denne opgave, som er et SRP, omhandler fedmeepidemien, primært i USA.

Fra det samfundsfaglige perspektiv undersøges sammenhængen mellem socioøkonomisk status og fedme, hvor senmoderne teorier inddrages. Derudover indeholder opgave en analyse og fortolkning af Michelle Obama tale til et "Let's Move! Active Schools" arrangement 6. september 2013. Til sidst diskuterer opgaven, hvilke mulige statslige initiativer, der kan mindske udbredelsen af epidemien i fremtiden.

Opgaveformulering

Redegør for hvor store de samfundsmæssige problemer er med hensyn til fedmeepidemien i USA. Inddrag i redegørelsen teori om social arv og sociale klasser.

Analyser Michelle Obamas tale i forbindelse med lanceringen af ”Let’s Move”-kampagnen (https://www.youtube.com/watch?v=T3Fq-VJNihU) med fokus på appelformer og retoriske virkemidler. Sammenlign kampagnen med budskabet i filmen ”Supersize Me”. (2004)

Diskuter eventuelle statslige initiativer for at mindske fedmeepidemien i USA - inddrag dog paralleller til Danmark. Inddrag også i diskussionen artiklen "Perceived Weight Discrimination and Obesity"
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070048) samt relevant statistik og teori om individets ansvar.

Indhold

Indledning 4
1. Redegørelse
1.1 Fedmeepidemien 4
1.2 Fedme - et resultat af det senmoderne samfund 5
1.3 Sammenhæng mellem fedme og social klasse 7
2. Analyse
2.1 Michelle Obamas kamp mod fedme 8
2.2 Let's Move! 9
2.3 Retoriske virkemidler 10
2.4 Eksperimentet på egen krop 14
3. Diskussion
3.1 Motiverer Diskrimination? 15
3.2 Hvem har ansvaret? 16
3.3 Inspiration fra udlandet 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Redegørende materiale 23
Internetkilder: 23
Boglige kilder: 24
Analyserende materiale 24
Internetkilder: 24
Film 24
Diskuterende materiale 25
internetkilder: 25
BILAG 27

Uddrag

Indledning
Antallet af svært overvægtige er i nyere tid eksploderet. I dag er der en større andel af verdensbefolkningen, som er overvægtige end undervægtige, og derfor ses fedme i dag som et af de største globale sundhedsproblemer. USA er hårdest ramt af denne epidemi, som udover at have store samfundsøkonomiske konsekvenser, også resultere i psykosociale konsekvenser for det enkelte individ. Dette er blot få faktorer som understreger, hvor stor et problem denne epidemi er. Men hvilke ændrede strukturer i nyere tid kan være årsag til fedmeepidemien? Kan Michelle Obamas sundhedskampagne ”Let's Move!” overbevise amerikanerne om fedmeproblematikken? Og er det overhovedet muligt at mindske fedmeudbredelsen, eller ser fremtiden sort ud? Dette vil jeg bl.a. undersøge i denne opgave, hvor fedmeproblematikken belyses. I opgaven vil fedmeepidemien blive undersøgt vha. en redegørelse for fedme påvirkende faktorer og konsekvenser. Herefter vil opgaven fokusere på, hvordan Michelle Obama kæmper for at mindske fedmeepidemien i USA. Derudover vil der i opgaven blive diskuteret om fedme er statens eller individets ansvar, hvilket der til sidst bliver konkluderet på.

Fedmeepidemien
På verdensplan er antallet af svært overvægtige mere end fordoblet siden år 1980 og i dag er der flere, som dør af overvægt end af undervægt. 1 Den alvorlige udvikling i løbet af få år har resulteret i, at fedmen i dag betragtes som en epidemi der har indtaget hele verdenen.
Svær overvægt er oftest et resultat af mangel på fysisk aktivitet samtidig med et overdrevent kalorieindtag. World Health Organization definerer fedme som: ”Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health”. 2 Den mest udbredte metode til at beregne graden af fedme er Body Mass Index, der er en udregning, som tager udgangspunkt i vægt og højde.3
USA er det land fedmeepidemien har ramt hårdest. Her er prævalensen4 blandt voksne, som er svært overvægtige 36,6 procent.5 Denne fedmeepidemi har både store samfundsmæssige og psykosociale konsekvenser. De samfundsmæssige konsekvenser bunder i, at svær overvægt er forbundet med sygdomme inden for næsten alle medicinske områder. Det øger især risikoen for type-2 diabetes, hjertekarsygdomme, astma, forhøjet blodtryk og kræft og derfor øges forbruget af sundhedssektoren markant. Disse direkte omkostninger af behandlingsudgifter i forbindelse med svær overvægt udgør i USA omtrent 10% af det årlige samlede sundhedsbudget.6 På samme måde er der indirekte udgifter forårsaget af svær overvægt. De mange følgesygdomme resulterer... Køb adgang for at læse mere

SRP om fedmeepidemi og "Let's Move" af Michelle Obama i Engelsk og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.