SRP om nyateisme i USA i Religion B og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Engelsk A)
  • 12
  • 29
  • 7571
  • PDF

SRP om nyateisme i USA i Religion B og Engelsk A

SRP om nyateismen i USA skrevet i fagene Religion B og Engelsk A. SRP'et indeholder en analyse af Richard Dawkins bog "The God Delusion" fra 2007 med inddragelse af selvvalgt materiale af Joel Osteen ("God is in Control of the Storm") fra 2012. Der holdes i analysen fokus på de to forfatteres syn på forholdet mellem tro og videnskab.

Opgaveformulering

- Der ønskes en redegørelse for bevægelsen nyateisme i USA. Endvidere ønskes en redegørelse for intelligent design teorien. Endelig ønskes en redegørelse for konflikt- uafhængigheds- og dialogtesen.

- I forlængelse heraf ønskes en analyse og fortolkning af Richard Dawkins’ bog The God Delusion med inddragelse af selvvalgt materiale af Joel Osteen
Analysen skal have særligt fokus på de to forfatteres syn på forholdet mellem tro og videnskab.

- Sluttelig ønskes en diskussion af nyateismens rolle, muligheder og begrænsninger. Inddrag bilag 1 i din diskussion

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse For Bevægelsen Nyateisme I Usa, Intelligent Design Teorien Og Konflikt- Uafhængigheds- Og Dialogtesen 5
Den Nye Ateisme 5
Intelligent Design 8
Konflikt-, Uafhængigheds- Og Dialogtesen 9
Konflikttesen 9
Uafhængighedstesen 9
Dialogtesen 10
Opsummering 10
Analyse Og Fortolkning Af The God Delusion 11
Forfatter 11
Emnefelt 11
Dawkins Argument For Illusionen Om Gud 12
Dawkins Syn På Tro Og Religion 14
Forholdet Mellem Religion Og Videnskab 15
Joel Osteen Og Dialogtesen 16
Konkret Sammenstød Mellem Religion Og Videnskab: Intelligent Design 18
Opsummering 18
Nyateismens Rolle, Muligheder Og Begrænsninger 19
Nyateismens Rolle For Den Enkelte Tilhænger 19
Nyateismens Rolle I Den Offentlige Debat 23
Til Gavn Eller Skade For Ateismen? 24
Nyateismens Muligheder Og Begrænsninger 25
Opsummering Det Har Du Skrevet Før Som Overskrift 26
Konklusion 27
Litteraturliste 29
Bøger 29
Internetkilder 29
Videoer 30
Bilag 30

Uddrag

Indledning

”Genfortryllelse i vesten!” Denne sætning ses oftere og oftere i dagens Danmark. Spiri-tualisme, new-age bevægelse og et forøget fokus på eksistentielle spørgsmål vinder indpas i en verden, hvis Gud ellers blev erklæret Død af Nietche for over 120 år siden.

Vesten befinder sig i en turbulent tid. Undersøgelser viser, at et stigende antal menne-sker bekender sig som religiøse, og det er den første stigning i lange tider. Sideløbende med denne nye samfundstendens høres også røster fra den ateistiske side. De er i offensiven for at dæmme op for dette irrationelle vanvid. Imidlertid er spørgsmålet: Er det muligt at dæmme op for religiøsitet med videnskabelige argumenter? Og hvordan føres debatten mellem religiøse og ateister?
Denne opgave er opdelt efter de tre taksonomiske niveauer. Det første redegørende niveau bestå af tre dele. Først vil der redegøres for bevægelsen 'nyateisme' i USA, dens opståen, udbredelse og definition. Herefter vil der gøres rede for teorien om intelligent design, med henblik på at anvende den som en del af analysen. Sidst vil der blive redegjort for konflikt- uafhængigheds og dialogtesen, som er en religionsfaglig teori, der beskriver forholdet mellem religion og videnskab.
Derefter følger en analyse og fortolkning af Richard Dawkins bog The God Delusion med specielt fokus på argumentationen, synet på det religiøse, og synet på det religiø-se i samspil med det videnskabelige. Den amerikanske teleevangelist Joel Osteen vil også inddrages med henblik på, at nuancere synet på religion kontra videnskab.
Sluttelig vil der følge en diskussion af nyateismens rolle for tilhængeren og for den offentlige debat samt nyateismens muligheder og begrænsninger, hvor relevant materiale, vedhæftet i bilag 1, vil blive inddraget.

Redegørelse for bevægelsen nyateisme i USA, intelligent design teorien og konflikt- uafhængigheds- og dialogtesen

Den nye ateisme
Nyateismen som term og bevægelse opstod i starten af det 21. århundrede og har sit udgangspunkt i ateismen. Derfor er det nødvendigt at få afklaret ateismen for at få en fyldestgørende forståelse af nyateismen.
Ordet 'ateisme' er i sig selv meget sigende, hvis man ser på ordets oprindelse. Ate-isme stammer fra det græske 'átheos'. Theos betyder gud på græsk og 'á' betyder 'in-gen' eller 'uden' . Ifølge Dansk Ateistisk Selskab, og de danske ordbøger, kan ateismen grundlæggende defineres således: ”Fraværet af en tro på nogen guddom(me). ” Når disse grundlæggende definitioner er slået fast, deler vandene sig også. Grundlaget for fraværet af tro kan bero på den marxistiske filosofi såvel som de naturvidenskabelige teorier samt et konsekvent humanistisk verdensbillede . Årsagen til disse forskellige grundlag for ateisme er, at ateismen – modsat de fleste religioner – ikke er institutio-nelt anlagt, men blot er et udtryk for en bestemt holdning til udgangspunktet for tilvæ-relsen.
På verdensplan er der ca. 1,1 milliarder ikke-troende, herunder ateister .

Som sagt er begrebet 'nyateisme' relativt nyt. Ordet blev første gang taget i brug i 2006 af journalisten Gary Wolf ”til at betegne den voldsomme kritik af både religiøs tro og det kulturelle aspekt ved religiøs tro […] ”. Denne stærke religiøse kritik blev første gang i nyere tid set i 2004, da den amerikanske forfatter og professor i neurovidenskab, Sam Harris, udgav bestselleren ”The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason” . I denne bog argumenterer han for, at religion er "ét af de mest perverse misbrug af menneskelig intelligens nogensinde ". Terrorangrebet den 9. september 2001 har utvivlsomt været en primær drivkraft for denne nye interesse for religionskritik, hvilket et citat fra Richard Dawkins også bevidner: “Many of us saw religion as harmless nonsense. Beliefs might lack all supporting evidence but, we thought, if people needed a crutch for consolation, where's the harm? September 11th changed all that.” Den stigende polaritet, der ses i samfundet, kobles ligeledes ofte sammen med Vestens krig mod terror.

Andre forfattere fulgte i kølvandet på Harris med bøger af samme stærke religionskritiske indhold. Nogle af de centrale bøger i denne sammenhæng er ”The God Delusion” (2006), skrevet af zoolog og professor Richard Dawkins, ”Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon” (2006), skrevet af filosof og kognitiv videnskabsforsker Daniel Dennets samt "God is not Great: How Religion Poisons Everything” (2007), skrevet af journalist, forfatter og samfundsdebattør Christopher Hitchens. Disse fire forfattere fra henholdsvis Storbritannien og USA er senere blevet kaldt 'ateismens fire ryttere' (The Four Horsemen) med henvisning ... Køb adgang for at læse mere

SRP om nyateisme i USA i Religion B og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.