SRP om Det mandlige kropsideal

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 22
  • 6866
  • PDF

SRP om Det mandlige kropsideal

Dette Studieretningsprojekt er udarbejdet i fagene: Samfundsfag A og Historie A. Det omhandler det mandlige kropsideal i den vestlige verden, belyst sociologisk.

Opgaven er opdelt i tre; en redegørelse, en analyse og en diskussion.

Opgaven redegør for den offentlige diskurs' påvirkning på det mandlige kropsideal i den vestlige verden, herunder: Oldtidens Grækenland, Den Europæiske Middelalder, Nazi-Tyskland og Det Senmoderne Samfund.

Opgaven analyserer ud fra senmoderne sociologisk teori, hvorledes den moderne mand bliver påvirket i forhold til kropsidealet. Sociologerne Giddens, Featherstone, Foucault, Riesmann, Honneth, Voswinkel, Goffman og Baumann er benyttet i analysen.

Opgaven diskuterer, hvorfra diskursen om det mandlige kropsideal kommer, hvilken diskurs der er mest betydningsfuld, og om diskurser kan påvirke hinanden.

Studienets kommentar

Flot SRP, der er skrevet på et højt niveau både fagligt og sprogligt. En nuanceret opgave, der formår at bruge bred samfundsfaglig teori uden at blive for flyvsk.

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Offentlig diskurs 4
Redegørelse for, hvorledes den offentlige diskurs historisk har påvirket det mandlige kropsideal 5
Den guddommelige krop 5
Den syndige krop 6
Den politiske krop 7
Sociologisk analyse af den offentlige diskurs' påvirkning af den moderne mand i forhold til kropsidealet 10
Den usikre mand 10
Kroppen af plastik 11
Kunsten at blive anerkendt 13
Styr på kroppen, styr på livet 15
Diskussion af, hvorfra diskursen om det mandlige kropsideal kommer 17
Er kroppen statens marionetdukke? 17
Mediernes indflydelse på diskursen 18
Diskursernes kamp 19
Dit (profil)billede siger mere end tusinde ord 20
Hersker over egen krop? 22
Konklusion 22
Perspektivering 23
Litteraturliste 24

Uddrag

Indledning
Hvert år lufter tusindevis af arbejdstagere deres dyre løbesko i Fælledparken, for at repræsentere deres firma, for at blive set og anerkendt af kollegaerne, og for at leve op til den gængse offentlige diskurs om kropsidealet.
Hvilken betydning har kropsidealet? Hvordan skabes denne betydning, og hvordan vil denne betydning uundgåeligt påvirke os alle? De mange diskurspåvirkninger af det enkelte menneske er dybt afgørende for, hvorledes den enkelte iscenesætter sig selv, forholder sig til gruppen og samtidig eksisterer og agerer som individuelt menneske. Det er derfor yderst interessant at undersøge, hvorledes det mandlige kropsideal historisk er blevet påvirket af den offentlige diskurs. Det er endvidere interessant at undersøge, hvad forskellige sociologiske teorier siger om den offentlige diskurs' indvirkning på kropsidealet. Som afslutning vil jeg diskutere, hvor diskursen om kropsidealet egentligt kommer fra. Jeg har valgt at begrænse opgaven til kun at fokusere på det mandlige kropsideal.

Offentlig diskurs
Førend opgavens egentlige besvarelse fanges an, er det på sin plads at definere begrebet "offentlig diskurs". Ordet diskurs kommer fra fransk og betyder "tale" og beskriver, hvorledes en given afsender; medier, statsapparatet, erhvervslivet etc. italesætter et emne. Diskursanalyse omfatter i én betydning analyse af de lingvistiske former, hvormed et emne omtales, men ordets betydning i denne opgave skal forstås, som en måde hvorpå synet på den mandlige krop bliver italesat i det offentlige rum. Flere institutioner bidrager samtidig til en sådan diskurs vedrørende det mandlige kropsideal. Diskursen kan forstås som betydninger, der tillægges begrebet, som derved virker meningskonstruerende og normdannende for et samfund.

Redegørelse for, hvorledes den offentlige diskurs historisk har påvirket det mandlige kropsideal
Det mandlige kropsideal har altid været påvirket af den offentlige diskurs. Da mandens forhold til kroppen er blevet påvirket af omgivelsernes italesættelse af denne, må måden, mandens krop er blevet italesat, fortælle os noget om den kultur og det samfund.

Offentlig diskurs
Førend opgavens egentlige besvarelse fanges an, er det på sin plads at definere begrebet "offentlig diskurs". Ordet diskurs kommer fra fransk og betyder "tale" og beskriver, hvorledes en given afsender; medier, statsapparatet, erhvervslivet etc. italesætter et emne. Diskursanalyse omfatter i én betydning analyse af de lingvistiske former, hvormed et emne omtales, men ordets betydning i denne opgave skal forstås, som en måde hvorpå synet på den mandlige krop bliver italesat i det offentlige rum. Flere institutioner bidrager samtidig til en sådan diskurs vedrørende det mandlige kropsideal. Diskursen kan forstås som betydninger, der tillægges begrebet, som derved virker meningskonstruerende og normdannende for et samfund.
Redegørelse for, hvorledes den offentlige diskurs historisk har påvirket det mandlige kropsideal
Det mandlige kropsideal har altid været påvirket af den offentlige diskurs. Da mandens forhold til kroppen er blevet påvirket af omgivelsernes italesættelse af denne, må måden, mandens krop er blevet italesat, fortælle os noget om den kultur og det samfund den pågældende mand lever i. Jeg kunne have valgt mange kulturer og samfund i den vestlige verden som historisk udgangspunkt for opgaven - nedenstående er blot enkelte eksempler på måder, hvorledes den offentlige diskurs har haft indflydelse på det mandlige kropsideal. Denne redegørelse beskriver, gennem en genealogisk metode, et forløb fra 750 f. kr. til moderne tid. Ved genealogisk metode forstås en redegørelse for, hvorledes den historiske kontekst ligger til baggrund for, hvilken betydning begrebet "det mandlige kropsideal" har haft. Oldtidens Grækenland, Middelalderen i Europa, Nazi-Tyskland og Det Moderne Samfund bruges som eksempler på forskellige italesættelser af det mandlige kropsideal og på forskellige historiske diskurser... Køb adgang for at læse mere

SRP om Det mandlige kropsideal

[1]
Bedømmelser
  • 22-08-2016
    wow god stof gorbugbar