SRP om Lady Gaga og køn i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Musik A)
  • 10
  • 77
  • 16325
  • PDF

SRP om Lady Gaga og køn i det senmoderne samfund

SRP i Musik A og Samfundsfag B: Opgaven undersøger hvordan Lady Gagas musik er et udtryk for de forandringsprocesser inden for sex, køn og kærlighed som har fundet sted i det senmoderne samfund.

I opgaven analyseres tre numre af Lady Gaga med fokus på at påvise hvordan senmoderne tendenser til forandringer i menneskelige relationer kommer til udtryk i musik, tekst og performance.

De tre numre er: Born This Way, Bad Romance og G.U.Y.

Opgaven tager udgangspunkt i sociologisk teori fra Anthony Gidden's (intimitetens forandring), hvortil der også er referencer til andre som Johannes Andersen, Jack Halberstam og Simone de Beauvoir.

Du kan læse mere om Giddens i vores kompendium om hans teori. Hvis du gerne vil vide mere om det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse vores kompendium om denne samfundstype.

Opgaveformulering

Lady Gaga og kønsbegrebet i detsenmoderne.

Der ønskes en kort redegørelse for centrale teorier af Ziehe ogGiddens med fokus på begreberne køn, seksualitet og kærlighed idet senmoderne.

Der ønskes en analyse af tre selvvalgte numre af Lady Gaga,med fokus på at påvise hvordan senmoderne tendenser tilforandringer i menneskelige relationer kommer til udtryk imusik, tekst og performance.

Med udgangspunkt i de valgte teorier fra redegørelsen ønskes en analyse af hvor udbredt udvalgte tendenser omkring køn ogseksualitet er. I analysen inddrages selvvalgt empiri og bilag 1.

Der ønskes en diskussion, med udgangspunkt i bilag 2, afhvilken rolle stjerner som Lady Gaga spiller i diskursen om køn.

Elevens kommentar

Der er mange sproglige fejl, det har trukket ned.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Lady Gaga og kønsbegrebet i det
Senmoderne samfund 1
2. Samfundsudviklingen i det senmoderne samfund 5
2.1 Forandringer i intimiteten 6
2.2 Kærlighed 7
2.3 Seksualitet og erotik 7
2.4 Den kulturelle frisættelse 8
3. Lady Gaga 9
3.1 Gagas performance 9
3.2 Formanalyse af Bad Romance 10
3.2.1 Harmonik og melodik 10
3.2.2 Sound analyse af Bad Romance 12
3.2.3 Det overordnede udtryk i Bad Romance 13
3.3 Musik analyse af G.U.Y 14
3.3.1 Sammenspillet mellem tekst og sound i G.U.Y 15
3.3.2 Sammenspillet mellem groove og tekst i G.U.Y 16
3.4 Gagas performance i Born This Way 18
3.4.1 Musik analyse af Born This Way 19
3.4.2 Sammenspillet mellem groove og sound i Born This Way 20
3.4.3 Melodikken i Born This Way 21
3.4.4 Udtryksfeltet i Born This Way 21
4. Udbredelsen af tendenser omkring køn og
Seksualitet 22
4.1 Undersøgelsens udfordringer 23
4.2 Undersøgelsens konklusioner 23
4.3 Diskussion om transkønnede i danmark 25
4.4 Udbredelsen af lgbt tendenser i det senmoderne samfund 26
5. Stjerners rolle i diskursen om køn 26
5.1 Gaga feminism 27
6. Konklusion 28
Litteraturliste 30
Bøger: 30
Artikler: 30
Internetmateriale: 30
Bilag 31

Uddrag

1. Indledning
Aldrig har dyrkelsen af helstøbte popikoner været så udbredt, som det er i dag. Specielt
blandt de unge teenagere bliver tonsvis af tid fordrevet ved mobilen og computeren,
hvor vedkommendes idol kan dyrkes hvor som helst – når som helst. Hertil hører
popkunstnere som Rihanna, Nicki Minaj, Beyoncé og Lady Gaga blandt dem der
udgør nogle af de største nutidige popidoler. Fælles for ovennævnte kunstnere er, at de
alle indgår i diskursen om køn og seksualitet på forskellige måder, og udgør derfor en
stor rolle i de unge fans identitetsdannelse. Ligeledes indgår Lokale kunstnere, som
biseksuelle Anne Linnet og den androgyne tvehed Vinnie Who, også i diskursen om
køn hvor de hver især repræsenter en kønspolitik.
Denne diskurs om intimitet, undersøges med udgangspunkt i Lady Gaga og hendes
musik. Jeg vil starte med at redegøre for senmoderne tendenser med fokus på Thomas
Ziehe og Anthony Giddens begreber vedrørende det intime. Med udgangspunkt i den
redegjorte teori, vil jeg vise hvordan sociologiske tendenser kommer til udtryk i Lady
Gagas musik, tekst, og performance. Dette vil gøres med fokus på relevante
musikalske parametre, der er med til at understrege ovennævnte tendenser. Endvidere
vil der gennem en analyse af, hvor udbredt homo-bi og transeksuelle tendenser er,
pointeres hvilke konsekvenser forandringen i intimiteten har medført. Til sidst vil jeg
diskuterer hvilken rolle popkunstnere spiller i diskursen om køn og hvordan de samlet
set kan gå under betegnelsen for en ny form for feminisme. En fremadrettet feminisme,
der bruger popmusikkens virkemidler til at udtrykke sine budskaber.

2. Samfundsudviklingen i det senmoderne samfund
I dag lever vi i et samfund der udvikler sig og forandrer sig hurtigere end nogensinde.
Den måde hvorpå vi tænker og handler påvirker samfundet, men samfundsstrukturen
har omvendt også indflydelse på os og vores syn på kærlighed, seksualitet og køn.
Sociologen Thomas Ziehe kalder denne tid for det postmoderne samfund.
Det betyder, at der er tale om et brud med moderniteten. Det moderne samfund stod for den
begyndende løsrivelse fra religionen og voksende individualisme, forudsætningerne for
et gudeløst verdensbillede og det enkelte individs frihed til at udfolde sig uden at være
bundet af formelle regler inden for eksempelvis kunst og litteratur. Når det
postmoderne samfund repræsenterer et brud med det, går udviklingen ikke alene i én
retning. Den er fragmenteret og består af mange forskellige forestillinger om, hvordan
verden skal se ud. Der er særligt tale om, at de store fortællingers tid død.
De såkaldte store fortællinger legimiterede de religiøse strukturer, der var normsættende for vores
kultur og identitet. Disse normer og værdier, der var fast forankret i vores kultur, bliver
der gjort op med i det postmoderne samfund. Dertil betegner Ziehe det postmoderne
samfund som en verden, hvor det enkelte individ er overladt til sig selv. Som
konsekvens af bruddet med traditionen, findes der intet endegyldigt svar på, hvordan
man skal leve sit liv.
Den britiske sociolog Anthony Giddens er enig i, at vores nutidige samfund
gennemgår nogle drastiske forandringsprocesser. I modsætning til Ziehe mener han
ikke, at samfundet kun er fragmenteret i brudstykker. Ifølge Giddens er der tale om det
senmoderne samfund, hvilket i højere grad lægger op til en videreudvikling af
moderniteten og ikke et decideret brud med den. Samfundsudviklingen er nemlig præget
af en disintegration og integration.3 I denne dualisme mellem opløsning og
gendannelse genskabes nye værdier ud fra de gamle. Konsekvensen er et hav af nye
måder at leve på, der kræver refleksion og overvejelse. Da vores liv er ikke længere
fastlagt af normer og traditioner, må man selv skabe sin identitet. For det senmoderne
menneske findes ingen absolutte sandheder om tilværelsen. Det er den enkelte der selv
må vælge hvordan livet leves. Man skaber... Køb adgang for at læse mere

SRP om Lady Gaga og køn i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.