SRP om klimaforandringer og international klimapolitik

 • STX 3.g
 • SRP (Naturgeografi B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 32
 • 11518
 • PDF

SRP om klimaforandringer og international klimapolitik

Studieretningsprojekt (SRP) om klimaforandringer og international klimapolitik skrevet i fagene Naturgeografi B og Samfundsfag A

Opgaveformulering

- Redegørelse for årsagerne til aktuelle klimaforandringer i verden i dag, med fokus på hvordan øget CO2-udledning til atmosfæren er en af mange årsager til øget drivhuseffekt, samt for hvordan det påvirker havets strukturer og de processer det indgår i.
- Undersøgelse af hvorvidt realismen eller idealismen bedst kan forklare resultaterne af COP15.
- Diskussion af mulighederne for at mindske CO2-udledningen inden for transportsektoren. Der inddrages viden om COP15 og de senere topmøder.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
1.0. Klimaforandringer 4
1.1. Klima 4
1.2. Drivhuseffekten 4
1.3. Menneskets rolle 5
1.4. Havets rolle 7
2.0. Internationale fohandlinger og politisk teori 10
2.1. The Copenhagen Agreement 10
2.2. COP15; Realisme og idealisme 11
2.2.1. Spilteori; Nash-ligevægt i et Prisoners dilemma 12
2.3. Alliancedannelser og magt 13
2.4. Stormagternes andel 13
2.4.1. Egeninteresser; et eksempel fra skibsfarten 14
2.5. Idealisme og en lineær 'klimahistorie' 15
3.0. Transportsektorens CO2-udledninger 15
3.1. Grønne afgifter kontra standarder? 16
3.2. Byplanlægning og persontransport 18
3.3. Persontransport over landegrænser 19
3.4. Skibstransporten og internationale forhandlinger 19
3.5. Magtkamp eller kompromiser? 24
4.0. Overordnet konklusion 24
Bilag 26
Bilag 1 26
Litteraturliste 27
Bøger og rapporter 27
Artikler 28
Internetsider 31
Andre ressourcer 32

Uddrag

Indledning
I 1988 anerkendte man fra internationalt politisk hold for første gang officielt mennesket som værende en faktor i forbindelse med klimaforandringerne. Årsagerne til de klimaforandringer, verden står overfor, er mange, komplicerede og uoverskuelige. Derfor nedsatte FN ved udarbejdelsen af FN's klimakonvention i 1988 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Siden oprettelsen har IPCC arbejdet med at "forsyne verden med et klart videnskabeligt syn på den aktuelle viden om klimaændringerne og deres potentielle miljømæssige og socioøkonomiske virkninger"1.
I forbindelse med de aktuelle klimaforandringer i dag redegør jeg, i første del af min opgave for en række relevante begreber, hvorefter jeg fortsætter til en beskrivelse af hvordan øget CO2-udledning til atmosfæren er en af mange årsager til øget drivhuseffekt, samt for hvordan det påvirker havets struktur og de processer det indgår i. Redegørelsen leder således hen imod den afsluttende diskussion af, hvordan man bedst muligt nedbringer CO2- udledningen fra transportsektoren, som står for ca.
Med det formål at sikre kloden mod farlige klimaforandringer har FN's lande siden 1995 mødtes til Conference of the Parties (COP-møderne). Da COP15 blev afholdt i 2009, havde mange håbet på at nå til enighed om en juridisk bindende aftale, men det lykkedes ik- ke. I anden del analyserer jeg, hvorfor konferencen endte som den gjorde. Jeg fokuserer her på to teoretiske skoler for forståelse af international politik - realisme og idealisme - og undersøger hver deres evne til at forklare resultaterne af COP15. I den forbindelse analyserer jeg forklaringskraften af den realistiske skoles spilteori samt den idealistiske teoretiker Francis Fukuyama's teori i undersøgelse af, hvorvidt landene har handlet ud fra et idealistisk ønske om et internationalt kompromis eller udelukkende efter egeninteresser.
På grundlaget af min redegørelse for konsekvenser af CO2-udledninger - ift havet og klimaet - og undersøgelsen af, hvordan lande forholder sig til klimaproblemerne i international sammenhæng, diskuterer jeg til slut hvilke muligheder, der er for at nedbringe CO2- udledninger inden for transport sektoren, da denne står for en stor andel (14%) af menneskets globale udledninger2.

Klima
Jordens klima3 har altid ændret sig. Jordens placering i forhold til solen, vulkanisme, mængden af solpletter på solen og herigennem solens indstråling af ioniserede partikler på jorden har alle været medvirkende til et kraftigt vekslende klima, og var eksempelvis væsentlige i forhold til de tre istider, som jorden har gennemgået over de seneste 300.000 år4 . Som det ofte påpeges af skeptikere af teorierne om menneskeskabte klimaforandringer, kan natur…

Menneskets rolle
Siden den industrielle revolutions begyndelse i Storbritannien (ca. 1750) har mennesket, ved afbrænding af store mængder fossile brændstoffer, påvirket jorden i et sådant omfang at vi bringer "ubalance i kulstofkredsløbet"11 . Afbrændingen er primært foregået med det formål at effektivisere produktionen af varer og til brugen af de mange nye maskiner og opfindelser12 . Denne teknologiske revolution har muliggjort mange positive udviklinger og har dannet grundlag for store dele af verdenssamfundet i dag, men har også medført en menneskeskabt drivhuseffekt. Ved afbrændingen af fossile brændsler frigøres store mængder af drivhusgassen Kuldioxid (CO2). CO2 er den oftest nævnte drivhusgas blandt forskere, politi…

Havets rolle
Havet dækker ca. 71 % af Jordens overflade. Vores viden om dets processer er relativt begrænset, hvorfor det er meget kompliceret at estimere omfanget af klimaændringerne forsaget af havet. Der er dog bred konsensus om at en række mekanismer er af stor betydning for klimaet17. Et eksempel på netop dette er vanddampens funktion som drivhusgas. Vanddamp er den drivhusgas med den største koncentration i atmosfæren og udgør ca. 2/3 af alle…

The Copenhagen Agreement
Forpligtelserne i Kyoto-protokollen fra 1997 stod til at udløbe i 2012, og med IPCC's forværrede scenarier i den fjerde hovedrapport fra 2007, var COP15 højt profileret og forventningerne til en aftale var store. Målet for COP15 var en bred, ambitiøs og juridisk bindende klimaaftale, der - modsat Kyoto-protokollen - skulle omfatte alle mødets parter og forpligte dem til udledningsreduktioner i en sådan grad, at målet, FN's klimakonvention fra 1992, om at "stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer"24 kunne opnås. Forhandlingerne brød dog sammen,…
COP15; Realisme og idealisme
En idealistisk tankegang synes bedst at kunne beskrives forhåbninger til en juridisk bindende aftale samt selve tilrettelæggelsen af COP15. Når der var lagt op til at hvert land inden mødet fremsatte egne klimamålsætninger, tyder det på en idealistisk opfattelse af, at landene selv kunne gennemskue de nødvendige reduktioner i drivhusgasudledningen og ville indgå i noget nær et reelt kosmopolitisk samarbejde. En sådan opfattelse kan være affødt af en større interdependens29, samt ensartede værdier og interesser landene imellem30. Ved sammenregning af de…
Spilteori; Nash-ligevægt i et Prisoners dilemma
Et spilteoretisk setup er kendetegnet ved, at alle forhandlere egoistisk 'spiller' den strategi, der maksimerer deres personlige gevinst. Specifikt har man forsøgt at beskrive klimaforhandlinger gennem det klassiske spil Prisoners dilema31. I et forenklet billede af de internationale klimaforhandlinger forestiller vi os to stater, der har to muligheder: 1) At reducere CO2-udledningerne, 2) at fortsætte uændret. Spillet har altså fire mulige udfald: 1) Begge reducerer…... Køb adgang for at læse mere

SRP om klimaforandringer og international klimapolitik

[1]
Bedømmelser
 • 17-06-2017
  Givet af Studerende på 5. år
  En god redegørelse for konsekvenser af CO2-udledning