SRP om Integration i Danmark i Dansk A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 28
  • 8756
  • PDF

SRP om Integration i Danmark i Dansk A og Samfundsfag A

SRP om Integration i Danmark skrevet i fagene Dansk A og Samfundsfag A med fokus på, hvorfor det kan være svært som indvandrer at blive integreret i det danske samfund.

Opgaveformulering

- Redegørelse for i hvilket omfang andengenerationsindvandrere er integreret i det danske samfund
- Analyse og fortolkning af Yahya Hassans digte "Barndom" og "Uden for døren"
- Diskussion med inddragelse af sociologi teori.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.
Se også vores analysehjælp til BARNDOM og UDEN FOR DØREN.

Indhold

1. Indledning 4
2. Etnicitet på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutioner 4
2.1 Tre typer af integration 4
2.2 Etnicitet 5
2.3 integration på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne 5
2.3.1 Herkomst og beskæftigelse 5
2.3.2 Herkomst og uddannelsesniveau 6
2.4 Uddannelse og arbejde fremmer integration 7
2.6 Delkonklusion 8
3. Identitetsformer 9
3.1 Pierre Bourdieu 9
4. Yahya Hassan: Opvækst som etnisk minoritet 10
4.1 BARNDOM og UDE FOR DØREN 12
4.2 Tematik: Vold i opvæksten 12
4.3 Tematik: Identitetsdannelse og integration i uddannelsessystemet 14
4.2 Delkonklusion 16
5. Diskussion om integration i Danmark 17
5.1 Integration afhængig af etnicitet 17
5.2 Ydre faktorer 18
5.3 Indre faktorer 18
5.4 Integration uafhængig af etnicitet 20
5.5 Delkonklusion 21
6. Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 1 Beskæftigelse 25
Bilag 2 Uddannelse 26
Bilag 3 Uafhængighedstest 27

Uddrag

1. Indledning
Hvornår er en indvandre integreret? Hvad vil det sige at være dansker? Hvorfor overhovedet integrere?, Hvem har ansvaret for, at de etniske minoriteter bliver inkluderet i det danske samfund? Dette er nogle blandt mange hyppigt stillede spørgsmål, der drøftes, når emnet er integration af de etniske minoriteter i Danmark. Dansk integrationspolitik har været kritiseret for at forveksle integration med assimilation, hvor indvandrere skal fravælge sin egen kultur og erstatte den med dansk kultur. Debatten var særlig højlydt i 2011, da den daværende integrationsminister Søren Pind gav udtryk for, at alle indvandrere skulle assimileres. Det var en anledning til at reflektere over, hvad det vil sige at blive integreret i det danske samfund, og hvorfor det er svært. Opgaven her vil – ud fra en sociologisk vinkel – beskæftige sig med emnet integration, og vil først redegøre for, i hvilket omfang unge, med forældre med anden etnisk baggrund er integreret på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutionerne, samt identificere 3 identitetsformer inden for denne ungdomsgruppe. Dernæst analyseres Yahya Hassans digte fra 2013 BARNDOM og UDE FOR DØREN med fokus på, hvordan han udlægger sin opvækst i det danske samfund. Slutteligt vil det blive diskuteret, hvorfor det er svært at blive integreret i Danmark bl.a. med inddragelse af sociologisk teori, herunder Pierre Boudieu, Anthony Giddens og Émilie Durkheim.


2. Etnicitet på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutioner

2.1 Tre typer af integration
Integration kommer af den latinske betegnelse integara, og betyder at 'gøre hel' og sammensmelte. En sammensmeltning, der i den samfundsfaglige forstand betyder, at borgerne udgør enheder i en samlet helhed, det danske samfund. Begrebet integration kan anvendes i forskellige sammenhænge hhv. kulturel integration, pædagogisk integration og social integration. Kulturel integration drejer sig om inddragelse af etniske minoriteter i det danske samfund, fx politisk eller sprogligt. Social integration, som mange sociologer bl.a. Émile Durkheim (1858-1917) beskæftiger sig med, handler om evnen til at fungere i sociale grupper og læren om, hvordan menneskers adfærd påvirkes af
grupperne1. Denne opgave beskæftiger sig alene med social - og kulturel integration, hvor etnicitet
er et tæt knyttet begreb. Opgaven vil med andre ord ikke belyse pædagogisk integration.

2.2 Etnicitet
Etnicitet kan forstås som kulturforskelle, hvor sprog, religion, hudfarve og forestillingen om en fælles historisk oprindelse anvendes til at opbygge en grænse mellem forskellige grupper i samfundet. Danmark er et etnisk dansk majoritetssamfund, dvs. vi har overtal af borgere med dansk etnisk baggrund, mens alle andre etniciteter udgør en etnisk minoritet2. I det efterfølgende afsnit vil det bliver undersøgt, i hvilket omfang unge, med indvandreforældre med anden etnisk baggrund, er integreret på det danske arbejdsmarked og på uddannelsesinstitutionerne, sammenlignet med
borgere med dansk etniske baggrund. Her bruges hhv. betegnelserne personer med dansk oprindelse og efterkommere fra ikke vestlige lande.

2.3 integration på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne
Til undersøgelsen om i hvilket omfang, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande er integreret på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutioner i det danske samfund, undersøges sammenhænge mellem dels herkomst og beskæftigelse dels herkomst og uddannelsesniveau. Der benyttes chi i anden test til undersøgelsen af begge sammenhænge.

2.3.1 Herkomst og beskæftigelse
Hypotesen om hvorvidt der er uafhængighed mellem herkomst og socioøkonomisk status, som udtryk for tilknytningen til arbejdsmarkedet, undersøges.3

---

2.4 Uddannelse og arbejde fremmer integration
I det danske samfund går en af de væsentligste veje til integration gennem uddannelsessystemet. En kompetencegivende uddannelse øger chancen for individets muligheder for at få og fastholde et job samt opnå stillinger, der lønmæssigt er attraktive og personligt udviklende. Fordelen er, at individet herved bliver i stand til at forsørge sig selv, hvilket i sig selv er udtryk for, at individet er integreret i det danske samfund. En anden årsag til, hvorfor uddannelse er vigtig, er, at uddannelsessystemet i sig selv er en integrationsarena, hvor viden om samfundet tilegnes og sociale netværk skabes5.
Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforeningen (DA) er begge fortalere for, at vi bør styrke integrationen på arbejdspladserne og under uddannelsen, da integration på arbejdsmarkedet er med til at styrke beskæftigelsen og dermed også væksten i samfundet. Dette gælder selvfølgelig alle borgere, og ikke kun indvandrere6. Ifølge en undersøgelse om kontanthjælp fra 2014 viser det sig, at 25,6 procent af kontantmodtagerne er indvandrere og mere end 28 procent, hvis deres børn regnes med. Der er tale om en stigning på 18 pct. siden 2011, hvilket er bekymrende. Derfor er der et stort fokus på indvandreres integration på arbejdsmarkedet ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Integration i Danmark i Dansk A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.