SOP om H&M og deres markedsføring med kendte designere

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 47
  • 13520
  • PDF

SOP om H&M og deres markedsføring med kendte designere

Et SOP i Dansk A og Afsætning A om H&M (Hennes og Mauritz) og deres samarbejde med kendte designere ift. markedsføringen.

Problemformulering:

Hovedspørgsmål:
Hvordan og med hvilken hensigt anvender H&M kendte designere i markedsføringen af deres produkter?

Giv en karakteristik af virksomheden H&M med særlig vægt på dens målgruppe

Analysér to H&M reklamekampagner, en som reklamerer for deres traditionelle tøj og én for deres designertøj. Vægten lægges her på kampagnernes anvendelse af virkemidler:

H&M Fall Fashion 2014
Alexander Wang + H&M 2014

Diskutér H&M's markedsføring af designertøj og inddrag i den forbindelse deres målgruppe.

Elevens kommentar

Der kunne evt. være mere fokus på CSR og H&M's ansvar i forhold til kunderne og markedsføringen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
2. Problemformulering 4
3. Metodeafsnit 5
4. Redegørelse 6
4.1 Virksomhedskarakteristik af H&M 6
4.2 Målgruppe 7
5. Analyse 9
5.1 Analyse af traditionel reklame 9
5.2 Analyse af designerreklame 11
6. Diskussion 15
7. Konklusion 18
8. Litteraturliste 20
9. Bilag 23
Bilag 1: Virksomhedskarakteristik 23
Bilag 2: Udviklingen af ekspansion fra 1974-2013 25
Bilag 3: De 4 p'er 26
Bilag 4: PEST-analyse 28
Bilag 5: Værdikæden 31
Bilag 6: SWOT-analyse 33
Bilag 7: Virksomhedens positionering 35
Bilag 8: Brancheanalyse- Porter's five forces 38
Bilag 9: Købsadfærdsanalyse 40
Forhold som påvirker købsadfærden 40
Købsadfærd Deltagere i købsbeslutningen 41
Købsadfærdstyper 42
Beslutningsprocessen 42
Bilag 10: Segmentering og målgruppevalg 44

Uddrag

1. Indledning
I denne opgave vil jeg se nærmere på Hennes og Mauritz' samarbejde med kendte designere, da jeg selv arbejder i H&M og har undret mig over, hvad H&M egentlig får ud af samarbejdet. Jeg vil kig-ge på hvilken tanke der ligger bag at indgå sådan et samarbejde samt, hvordan de gør det og hvor-dan de markedsfører deres designerkollektioner. Dette vil jeg undersøge, ved at give en karakteristik af H&M og virksomhedens nuværende position samt målgruppe med baggrund i analyser, som jeg foretog inden arbejdet. Dernæst vil jeg analysere to H&M reklamekampagner, hvor den ene er en traditionel reklamekampagne og den anden er en designerkampagne, hvor vægten lægges på de filmiske virkemidler. Til sidst vil jeg diskutere deres markedsføring af designertøjet med baggrund i min redegørelse og analyse, for at se hvordan H&M og designerne formår at markedsføre sig, hvor jeg også kommer ind på målgruppen og hvilke formål der kan lægge bag. Der vil ydermere blive diskuteret, hvad H&M kan opnå ved at indføre dette samarbejde med designere.

3. Metodeafsnit
Det skal nævnes at jeg i denne opgave forkorter Hennes og Mauritz til H&M.
I denne opgave har jeg valgt at afgrænse mig til det danske marked og derfor også den danske mål-gruppe. Ydermere har jeg primært kun kigget på deres tøjbranche. Det er vigtigt at bemærke, at meget af min informationssamling kommer fra H&M's egen hjemmeside, hvilket er en troværdig kilde i form af fakta, dog er de subjektive, og man skal derfor forholde sig kritisk i forhold til, at de ikke ønsker at kritisere sig selv, og kun nævner de ting, som de ønsker at andre skal høre.

Da det er en tværfaglig opgave, har jeg benyttet mig af metoder i to forskellige fag bestående af afsætningsøkonomi og dansk. Jeg har valgt at gøre min egen arbejdsproces overskuelig ved at udar-bejde udvalgte afsætningsmodeller på forhånd. Disse afsætningsmodeller har jeg udarbejdet ved at finde diverse kilder og er brugt på et redegørende niveau til min redegørelse, hvor der er givet en karakteristisk af H&M med vægt på målgruppen. Der er benyttet kvantitative metoder bestående af tabeller, der viser udviklingen af bomuldspriser samt folketal i bestemte aldersgrupper som er blevet systematiseret fra Statistikbanken. Der er også benyttet kvalitative data i form af artikler, internetsider, bøger m.m., samt interne kilder i form af årsregnskab. Størstedelen af artiklerne er fundet via infomedia.

I min analyse er der udelukkende benyttet kvalitative data, hvor jeg er gået i dybden med at analysere to reklamer. Her er nævnt dele fra en kommunikationsanalyse og reklameanalyse på baggrund af teoribøger, hvor der er lagt vægt på de filmiske virkemidler. Til sidst er der benyttet den komparative metode, hvor jeg har sammenlignet de to reklamer og set på ligheder og forskelle. I sidste del af opgaven diskuteres hvad H&M egentlig får ud af samarbejdet, hvordan de markedsfører designerkollektionerne og hvilke tanker der kan ligge bag samarbejdet... Køb adgang for at læse mere

SOP om H&M og deres markedsføring med kendte designere

[1]
Bedømmelser
  • 01-02-2017
    SUPER god opgave, som jeg brugte gennem hele min SRP som inspiration. Klar vinder SKAL hentes