SRP om Den græske gældskrise i samfundsfag & matematik

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 31
  • 8632
  • PDF

SRP om Den græske gældskrise i samfundsfag & matematik

Studieretningsprojekt (SRP) om den græske gældskrise i fagene samfundsfag A og matematik A.

Opgaveformulering

Jf. ovenstående indledning har finanskrisens opståen betydet, at udviklingen i specielt Grækenlands økonomi, herunder ikke mindst den græske stats, er et emne af stor relevans for nærmere analyse, eftersom en græsk statsbankerot af mange økonomer vurderes at udgøre en domino-lignende trussel mod specielt de øvrige EU-landes økonomi.
I denne SRP vil der først blive redegjort for udviklingen i den græske økonomiske krise, hvor denne redegørelse vil tage udgangspunkt i udviklingen i det græske BNP, den græske statsgæld samt udviklingen i den græske arbejdsløshed i perioden 1980 til perioden 2010.
Derefter opstilles matematiske modeller, der kan være med til at illustrere denne udvikling.
I forlængelse heraf vil det blive forsøgt at finde svar på gældskrisens opståen og udvikling ud fra henholdsvis monetaristisk og keynesiansk økonomisk teori.
Efterfølgende vil det blive forklaret, hvorledes man differentierer funktioner af flere variable, hvorefter der med udgangspunkt heri vil blive inddraget eksempler på dette i forbindelse med indkomstdannelsesmodellen og multiplikatoreffekten.
Blandt andet med udgangspunkt i ovenstående vil der i opgavens sidste del blive foretaget en analyse af de forskellige aktørers anbefalinger og krav til Grækenland. Ud fra dette vil der blive opstillet et scenarie for den græske økonomiske udvikling.

Elevens kommentar

Bilagene kan godt overskueliggøres og matematikken kan skrives pænere.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 3
2. Problemformulering 3
3. Metode, herunder valg af data 4
4. Redegørelse for den økonomiske krise i Grækenland 4
4.1. Udviklingen i det græske BNP 4
4.2. Den græske statsgælds udvikling 5
4.3. Udviklingen i den græske arbejdsløshed & beskæftigelse 6
5. Opstilling af matematiske modeller og teorien der ligger bag disse 7
5.1. Opstilling af modeller 7
5.2. Fejlkilder ved regression 10
6. Den græske økonomiske krises opståen og udvikling ud fra Keynesiansk og monetaristisk økonomisk teori 10
6.1. Den græske økonomiske krises opståen og udvikling ud fra Keynesiansk økonomisk teori 10
6.2. Den græske gældskrises opståen & udvikling ud fra monetaristisk økonomisk teori 12
7. Differentiering af funktioner med flere variable 13
7.1. Differentiering af flere variable (partielt afledte) 13
7.2. Eksempler på anvendelse i forbindelse med indkomstdannelsesmodellen 14
7.3. Økonomiske variables betydning for multiplikatorens størrelse 16
8. Analyse af ECB & IMF's anbefalinger og krav til Grækenland 17
8.1. Beskrivelse af ECB 17
8.2. Beskrivelse af IMF 17
8.3. ECB & IMF's krav & anbefalinger til Grækenland 17
9. Opstilling af scenarie for den økonomiske udvikling i Grækenland 20
10. Konklusion 22
Bilag 28

Uddrag

Indledning
Specielt i perioden fra midten af 1980'erne og frem til i dag er udviklingen gået i retning af en mere og mere globaliseret verdenshandel, hvor de enkelte landes økonomiske afhængighed af de globale økonomiske konjunkturer har været stadig stigende, ligesom globaliseringen har medført, at verdens finansielle markeder er blevet knyttet stadig stærkere til hinanden.
Udover de økonomiske fordele, som verdensøkonomien utvivlsomt har oplevet som følge af ovenstående, så oplevede man i 2008 'bagsiden af medaljen'. Den globale finanskrises opståen spredte panik på ikke mindst vestens finansielle markeder, herunder specielt i Sydeuropa, hvor Spanien, Portugal, Italien og ikke mindst Grækenland har været, og stadig er i farezonen for at opleve økonomisk bankerot.

Metode, herunder valg af data
Overordnet set vil opgaven inddrage såvel kvantitative som kvalitative data for at kunne besvare den opstillede problemformulering. Kvantitative data vil der specielt blive gjort brug af i forhold til redegørelsen til udviklingen i den græske økonomi, hvor deskriptiv økonomisk statistik vil udgøre grundlaget herfor. Specielt I forhold til opgavens sidste del, hvor fokus ligger på de forskellige aktørers anbefalinger til Grækenland samt opstilling af et økonomisk scenarie for Grækenland, vil der i højere grad blive anvendt kvalitative data i form af udtalelser fra- og analyser foretaget af økonomer og centrale organisationer; herunder IMF (International Monetary fond) og ECB (Europæiske Central Bank).
Udover datavalget vil opgaven bygge på matematisk såvel som økonomisk teori, hvor denne teori er indhentet fra kilder, der vurderes at være valide... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den græske gældskrise i samfundsfag & matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Den græske gældskrise i samfundsfag & matematik.