SRP: Familien i det senmoderne samfund | Dansk & Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 7547
  • PDF

SRP: Familien i det senmoderne samfund | Dansk & Samfundsfag

Dette SRP i Dansk A og Samfundsfag A undersøger forholdet mellem det senmoderne samfund og familiedannelse.

Opgaven indeholder blandt andet en redegørelse for sociologiske teorier og en analyse og fortolkning af romenen "I familiens skød" af Christina Hesselholdt.

Du kan få hjælp til at forstå det senmoderne samfund i vores kompendium om det senmoderne samfund. Hvis du gerne vil have hjælp til Giddens' teori, så kan du læse vores kompendium teorien. Hvis det er Ziehe du gerne vil have hjælp til, så kan du læse vores kompendium om hans teori.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for sociologiske teorier om familieformer og individets identitetsdannelse i senmoderniteten.
Der ønskes en analyse og fortolkning af Christina Hesselholdts roman I familiens skød, 2007, med særligt henblik på romanens form og individernes relationer
Med udgangspunkt i analysen af romanen ønskes en diskussion af individets identitetsdannelse og kernefamiliens udfordringer i det senmoderne samfund. Inddrag bilag 1 og 2 samt relevant empiri i diskussionen.

Studienets kommentar

En meget flot og gennemarbejdet opgave, der kan fungere som inspiration for andre elever, der skal i gang med at skrive deres SRP. Eleven redegør for teorien på en klar og forståelig måde, ligesom relevante begreber drages med over i analysen. Der er en klar sammenhæng og rød tråd gennem hele opgaven, som er skrevet i et fejlfrit og letforståeligt sprog.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Bilag 1, 2 og 3 er vedlagt bagerst
Indledning 3
Problemformulering 3
Familien i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund 4
Det traditionelle og moderne samfund 4
Det senmoderne samfund 5
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 6
Anthony giddens 6
Adskillelse af tid og rum 7
Udlejring af de sociale relationer 7
Øget refleksivitet 8
Thomas ziehe 8
Kulturel frisættelse 8
Formbarhed 9
Delkonklusion 9
I familiens skød – analyse og fortolkning 10
Postmodernisme 10
Komposition 11
Tiden løber 12
Tidens fylde 13
Indbyrdes relationer 14
Individernes identitetsdannelse 16
Familieformen 18
Havet 19
Diskussion af udfordringerne ved det senmoderne samfund 19
Skilsmissen som sideeffekt af individualiseringen 21
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bøger 25
Links 25
Bilag 26

Uddrag

Det traditionelle og moderne samfund
I det traditionelle samfund før 1850 var identiteten for individerne allerede fastlagt, når de blev født. Her var det familien og slægten, der var det vigtigste, og fællesskabet var det primære fokus til forskel for individualiseringen i det senmoderne samfund, hvilket begrænsede den sociale mobilitet. Det var her den patriarkalske familietype, der trådte frem, hvor manden var den overordnede, og hvor traditioner og religion vægtedes højt. I det traditionelle samfund var familietypen kendt som ”generationsfamilien”, fordi både bedsteforældre, forældre og børn boede på samme gård, under samme tag og derfor gik under betegnelsen ”familie”. Ægteskaberne i det traditionelle samfund blev ikke stiftet ud fra egne personlige behov og lyster, men i stedet ud fra forsikring, tryghed, og hvad der var rigtigt og praktisk.

I det moderne samfund fra 1850-1950 ændredes betydningen af slægten, og det var ikke længere den, der udgjorde familien. Nu blev det kogt ned til kun at være forældre og deres afkom, der var at karakterisere som familie – nu blev den kaldt ”kernefamilien”. Den sociale mobilitet forbedredes kraftigt nu, hvor betydningen af slægten var formindsket, og det skærpede troen på det enkelte individs udvikling. I det moderne samfund var det for individet vigtigt at kunne leve op til de forventninger, der nu var opstået til det fra de forskellige nye fællesskaber... Køb adgang for at læse mere

SRP: Familien i det senmoderne samfund | Dansk & Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
  • 12-11-2015
    PÅLLPÅÅLPPLLPÅPLÅPLÅLPLP