SRP: Etniske minoriteter i Danmark, integration & Yahya Hassan

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 28
  • 7263
  • PDF

SRP: Etniske minoriteter i Danmark, integration & Yahya Hassan

Dette Studieretningsprojekt (SRP) handler om etniske minoriteters integration i Danmark og Yahya Hassan som stemme i integrationsdebatten. Undervejs inddrages der analyse af Yahya Hassans digt "Langdigt". Projektet er skrevet i Dansk og Samfundsfag.

Opgaveformulering

Redegør for etniske minoriteters integration i Danmark med udgangspunkt i teorier om integration.

Analyser udvalgte digte fra Yahya Hassans debutsamling med fokus på digtenes sproglige særtræk, og hvordan skildringen af etniske minoriteter og integration kommer til udtryk. Forhold dig til digtsamlingen som et autofiktivt værk og til genrens betydning for modtagelsen af værket.

Med udgangspunkt i teorierne om integration ønskes en diskussion af de aktuelle integrationsudfordringer i Danmark. Inddrag både selvvalgt kvalitativ og kvantitativ empiri.

Studienets kommentar

Meget flot og gennemarbejdet projekt. Det er tydeligt, at eleven har sat sig grundigt ind i stoffet og har en bred samfundsviden.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Etniske minoriteters integration i Danmark
- 2.1 Integrationsbegrebet
- 2.2 Integrationsteorierne
- 2.3 Medborgerskabsbegrebet
- 2.4 Integration i Danmark
3. Yahya Hassan
- 3.1 Yahya Hassan som stemme i integrationsdebatten
- 3.2 Analyse af LANGDIGT
- 3.3 Respons på Yahya Hassan
4 Aktuelle integrationsudfordringer i Danmark
- 4.1 Økonomisk byrde?
- 4.2 Kriminalitet og ghettoer
- 4.3 Hvad er vellykket integration?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Hvordan skal staten integrere udlændinge i Danmark? Hvordan kan vi bedst muligt forberede indvandrerne på det danske arbejdsmarked? Hvordan formindskes kriminaliteten i ghettoområderne? Dette er spørgsmål, der fylder meget i integrationsdebatten i dagens Danmark. Især i forbindelse med de mange syriske flygtninge har diskussionen omkring integration nået sit kogepunkt. Men hvad vil de forskellige partier gøre, og hvad er den mest oplagte integrationsteori?
Dette vil blive diskuteret i denne opgave, hvor jeg i første afsnit vil redegøre for selve integrationsbegrebet samt integrationen i Danmark med udgangspunkt i de fire mest omtale teorier om integration. I projektets andet kapitel vil jeg analysere Yahya Hassans digtsamling Yahya Hassan, især med fokus på en analyse af samlingens sidste digt LANGDIGT. Her vil jeg især fokusere på skildringen af integration samt etniske minoriteter og digtenes særlige sprogtræk. Dertil vil jeg analysere Yahya Hassan som ny stemme i integrationsdebatten. Der er taget udgangspunkt i forskellige holdninger for at skabe et mere nuanceret billede af, hvordan værket er blevet modtaget samt lagt et fokus på, at værket også er autofiktivt.
I projektets tredje afsnit vil jeg diskutere de aktuelle integrationsudfordringer i Danmark, hvoraf jeg især har lagt vægt på kriminalitet, økonomi samt ghettoer og parallelsamfund. Dette sker med udgangspunkt i de fire teorier om integration samt de politiske debatter. Dette vil blive understøttet af både kvalitativ og kvantitativ empiri. Hertil også en vurdering ud fra et personligt perspektiv.

Etniske minoriteters integration i Danmark
Integrationsbegrebet
Selve integrationsbegrebet har mange forskellige definitioner og forståelser. I klassisk samfundsvidenskab er begrebet først udviklet af den franske samfundsforsker Emile Durkheim. Han beskrev det moderne samfunds integration på baggrund af en stigende arbejdsdeling. For at forklare dette indførte han to nøglebegreber; mekanisk solidaritet, som er baseret på lighed og altså den mest fremherskende solidaritetsform i det før-moderne samfund og organisk solidaritet, som er et resultat af det moderne samfunds stigende arbejdsdeling. Der beskrives en overgang fra lighed til afhængighed, hvilket er, hvad der skaber den sociale integration.

At være integreret betyder, at ”være en del af et større hele”. Hvilket betyder, at flere dele forbindes til en helhed. I dag anvendes begrebet integration i flere forskellige sammenhænge og ofte ...

---

Analyse af 'LANGDIGT'
Til denne analyse vil jeg benytte mig af især diskursanalysen. I dette digt forholder Yahya Hassan sig nemlig til realistiske problemstillinger, som også kan ses i forhold til den samfundsmæssige kontekst. Samtidig gøres det klart, at Yahya Hassan selv udtrykker en holdning til de problemstillinger, som bliver opstillet i dette digt. Der er nemlig denne repræsentationskamp mellem to verdener – den muslimske og den danske.
Langdigtet er, som resten af samlingen, knyttet til jegets eget liv og egne erfaringer.

Som tidligere nævnt er det især i dette sidste digt, at jeget for alvor træder i karakter. En af de mest fremtrædende tematikker er de modsættende handlinger, der foregår i de muslimske samfund i Gellerupparken, altså bliver Yahya Hassans had til den tidligere omtalte hykleriske praktisering af islam det væsentlige fokus. Digtet indeholder også en refleksion over jeget i forhold til sig selv.
Et af de mest væsentlige virkemidler, digtet benytter sig af, er det sproglige. Her bliver der nemlig brugt såkaldt 'perkerdansk', som kan siges at være en variant af dansk, der ofte er brugt af... Køb adgang for at læse mere

SRP: Etniske minoriteter i Danmark, integration & Yahya Hassan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.