SRO om økonomisk vækst i samfundsfag A og matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 17
  • 4352
  • PDF

SRO om økonomisk vækst i samfundsfag A og matematik B

Denne SRO er skrevet inden for emnet vækst. Få inspiration med opgaven, som ved hjælp af Matematik B og Samfundsfag A besvarer opgaveformuleringen:

”Hvorfor har vækst så stor betydning for det gode samfund, og er vækst altid den rette løsning?"

-Redegør for, hvilken rolle vækst spiller i samfundsøkonomien og hvordan politikere kan skabe vækst.
-Gør rede for forskellige modeller for vækst. Brug vækst i befolkningstal, BNP og BNP pr. indbygger som konkret udgangspunkt.
-Undersøg, hvordan væksten i Danmark har udviklet sig fra år 2000 og frem til i dag. Inddrag empiri og øvrige samfundsøkonomiske nøgletal.
-Diskuter, hvilken rolle vækst spiller i samfundet og om vækst altid er den rette løsning.

Lærers kommentar

Faglighed i samfundsfag:
Du demonstrerer en flot forståelse af økonomi og økonomiske sammenhænge, og formår at tage læseren i hånden, og give en indføring.

Du kan godt problematisere Malthus' model samfundsfagligt, dermed ville du få det tværfaglige endnu bedre i spil. Det ville også være godt med nogle tal på, hvordan det er gået med væksten efter 2013. Inddrag også gerne friktionsledighed og gini-koefficienten.

Du laver en god diskussion, hvor du opstiller argumenter for begge synspunkter, og kommer med en mellemting nemlig bæredygtig vækst. Vi kan håbe, at det er muligt ☺

Udmærket brug af selvfundne tal, som du også selv laver beregninger på. Det samme gælder brug af ekstra kilder i fx diskussionen med argumenter for, hvorfor vækst er vigtig.

God opbygning af opgaven med en fin vægtning af de enkelte afsnit i forhold til hinanden.

Du skriver godt, men har flere småfejl end normalt. Inden du afleverer SRP, så print opgaven ud og læs korrektur på papir.

Din brug af henvisninger og opstilling i fodnoter og litteraturliste ser fornuftig ud.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
1.0 Redegørelse 4
1.1 Hvad er økonomisk vækst? 4
1.2 Hvilken betydning har vækst i samfundsøkonomien? 4
1.3 Hvordan skabes vækst? 5
1.4 Redegørelse for matematiske modeller 6
1.5 Opsummering 8
2.0 Analyse 9
2.1 Danmarks BNP siden år 2000 9
2.2 IT-krisen (2000-2002) og finanskrisen (2007-2009) 10
2.3 Sammenhæng mellem vækst og arbejdsløshed 11
2.4 Danmarks vækst i forhold til den enkle borger 12
2.5 Opsummering 13
3.0 Diskussion 14
3.1 Hvorfor vil vi have vækst? 14
3.2 Fordele og ulemper ved vækst 14
3.3 Er vækst altid den rette løsning? 15
3.4 Opsummering 16
4.0 Konklusion 17
Litteraturliste: 18
BILAG 19

Uddrag

Indledning
Siden anden verdenskrig har den vestlige verden været i rivende udvikling. Vi lever i et sam-fund som bygger på et ønske kontant vækst. Ønsket om økonomiske vækst dominerer både på venstre –og højrefløje i den danske politik. Når man tænder for nyhederne eller går på nettet kan man næsten ikke undgå ordet vækst. Derfor vil jeg undersøge hvorfor vækst har så stor betydning for det gode samfund og med de miljømæssige problemer som Danmark og verden står overfor, om vækst nu også er den rette løsning for fremtiden. Så i denne opgave vil jeg først kortfattet redegøre for hvilken rolle vækst spiller i samfundsøkonomien og for hvordan man kan skabe økonomisk vækst i samfundet. Dernæst vil jeg gør rede for matematiske modeller for vækst med udgangspunkt i vækst i befolkningstal, BNP og BNP pr. indbygger. Herefter vil jeg undersøger for hvordan den danske vækst har udviklet sig siden år 2000 med ind-dragelse af empiri og samfundsøkonomiske nøgletal. Til sidste vil jeg med inddragelse af bilag ét, afsluttende diskutere hvilken rolle vækst spiller i samfundet og om vækst er den rette løsning.

1.0 Redegørelse
1.1 Hvad er økonomisk vækst?
Vækst er et begreb, for hvordan man kan se et lands eller en virksomheds økonomiske udvikling. Den økonomiske vækst afhænger af flere faktorer heraf produktionens effektivitet, om-kostninger, udgifter, uddannelsesniveauet og den teknologiske udvikling i samfundet. Det be-tyder, at man skal sikre industrien et godt grundlag for produktion med lave omkostninger og udgifter. Hvis en virksomhed har muligheden for lave lønninger og lave udgifter til kapitalapparater såsom maskiner, vil det give mulighed for overskud i virksomhederne. Overskuddet vil kunne bruges til at investere i produktionen, som vil øge efterspørgselen på flere medarbejder og give mulighed for, at kunne købe f.eks. nye maskiner. Dette vil øge den økonomiske vækst både i virksomheden men også i et land som en helhed. Denne landsdækkende vækst kan opgøres i BNP.

Bruttonationalprodukt (eller forkortet BNP) er et redskab til at måle et lands vækst. Man ta-ger udgangspunkt i landets samlede produktion i en given periode, som ofte er et år. BNP fin-des altså ved at sammenregne tjenester og varer fra både den private og offentlig sektor. Man kan udregne et lands BNP ved, at lægge summen af det indenlandske forbrug og investeringer sammen med nettoeksporten. Når man skal sammenligne BNP med tidligere år skal man tage hensyn til prisændringer, da en varer eller tjeneste ikke nødvendigvis har den samme værdi hvert år pga. deflationer eller inflationer. Derfor skal man beregne med fastpriser, når man har gjort dette kan man se om der er en real økonomisk vækst i samfundet.

1.2 Hvilken betydning har vækst i samfundsøkonomien?
I årene efter anden verdenskrig har det samfundsøkonomiske mål i højere grad været økonomisk vækst. Uanset om det var en borgerlig eller socialistisk regering der sad på magten.
Man mente dengang, at måden til at få velstand var lig med materiel udvikling. Altså man mente, at en høj BNP var vejen til en høj levestandard. Denne tankegang er stadigvæk meget dominerende. Den materielle udvikling har betydet, at velstanden for borgere i vestlige lande er blevet forbedret. Som sagt tidligere spiller vækstideologien en stor rolle i det vestlige sam-funds mentalitet. Den anses ikke som sådan som et mål i samfundsøkonomien, men nærmere som et middel, da den øget vækst giver forbrugere en større adgang til tjenester og varer, hvilket giver flere ressourcer til omfordeling, som kan mindske fattigdommen og derved forbedre levestandarden og uddannelsesniveauet. Den økonomiske vækst er altså et middel til, at opfylde samfundsmæssige mål, såsom at sikre arbejde til alle og investeringer i realkapitalen til sikre en fremadrettet vækst i samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRO om økonomisk vækst i samfundsfag A og matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.