SRO om integration i Storbritannien i Engelsk A og Samfundsfag A

  • Studenterkursus 1. år
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 15
  • 4069
  • PDF

SRO om integration i Storbritannien i Engelsk A og Samfundsfag A

SRO i Engelsk A og Samfundsfag A om integration i Storbritannien med en analyse af Richard Tromans novelle "The River Undeground" fra 2003.

Opgaveformulering

- En redegørelse for henholdsvis det homogene og det heterogene samfund og for de fire integrationsformer.
- En analyse af Storbritanniens integrationsform af måden hvorpå en indvandrer møder en ny kultur i ”The River Underground” af Richard Tromans.
- En diskussion af måden hvorpå Storbritanniens politik påvirker landets integration.

Indhold

Indledning 1
Det homogene og det heterogene samfund 2
De fire integrationsformer 2
Storbritanniens integrationspolitik 3
”The River Underground” 5
Påvirker politikken integrationen? 6
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Hjemmesider 9
Artikler 9
Engelske tekster 9
Statistikker 9

Uddrag

Indledning

Det har altid været et faktum, at mennesker flytter fra et sted til et andet. Derfor har alle kontinenter oplevet at være bosat af fremmede og flygtninge på forskellige tider igennem historien. Der kan være mange grunde til, at mennesker forlader et område til fordel for et andet. Måske de søger bedre landbrugsjord, arbejds- eller uddannelsesmuligheder? Eller måske de tvinges væk pga. krig, oversvømmelser, forfølgelse eller hungersnød? En ting er dog fælles for dem alle: de oplever at være fremmede, når de kommer til et nyt land. Derved opstår to spørgsmål: ”Er de andre klar til at tage imod mig? ” og ”er jeg klar til at blive taget imod? ” Et af de lande, som oplever megen tilflytning, er Storbritannien. Det er derfor interessant at diskutere om Storbritannien er et homogent eller heterogent samfund og hvilke integrationsproblematikker dette medfører? For at kunne besvare dette har jeg valgt at inddrage samfundsfagets empiri og engelsk fagets tekster. Her vil jeg først redegøre for henholdsvis det homogene og det heterogene samfund, samt for de fire integrationsformer. I forlængelse heraf vil jeg se på, hvilken integrationsform Storbritannien fører, og på hvilken måde en indvandrers møde med den nye kultur i ”The River Underground” af Richard Tromans skildres. Dernæst vil jeg se på, hvordan Storbritanniens politik påvirker landets integration.

Jeg har brugt den samfundsfaglige metode i form af både kvalitativ og kvantitativ empiri, som jeg har arbejdet komparativt med. Den kvalitative empiri er baggrundsrapporten fra Tænketanken, og den kvantitative empiri er statistikken over arbejdsløse mænd i Storbritannien. Dertil har jeg benyttet den engelsk faglige metode til at analysere og fortolke udvalgte tekster, for at give et kvalitativt eksempel på den samfundsfaglige empiri.

Det homogene og det heterogene samfund

For at få en overordnet idé om, hvad henholdsvis det homogene og det heterogene samfund er – kan man kigge på ordenes oprindelse. Begge ord kommer af græsk, hvor homogen betyder ”ensartet” og heterogen betyder ”forskellighed”. Et homogent samfund må derfor siges at være et ensartet samfund, hvor befolkningen er af samme race eller samme kulturaspekt. Befolkningen taler generelt samme sprog og overholder de samme samfundsmæssige normer og traditioner. Et sådant samfund betragtes ofte som velstående og stabilt, da det netop har en ensartethed. Ud fra navnet må et heterogent samfund siges at være et samfund med forskellighed. Det er et samfund med forskellige baggrunde og kulturer og med diverse racemæssige grupper og religioner.1 Et samfund som det kaldes også for et multikulturelt samfund - og modsat det homogene, bliver det heterogene samfund ofte opfattet som værende ustabilt, men mere åbent, fordi forskelligheden netop præger samfundet.

De fire integrationsformer

Integration kommer af det latinske ord 'integratio', som betyder at blive en del af helheden. Når man integrerer mennesker i et samfund, taler man altså om at få disse mennesker til at være en del af samfundet. Integration er en proces med et slutresultat. Man kan integrere på flere måde, men generelt når man taler om integration, skelner man mellem fire integrationsformer: assimilation, segregation, pluralistisk integration og smeltedigel integration (bilag 1). At assimilere betyder at gøre lig med. Minoritetsgruppen tilpasser sig majoritetskulturen og afgiver sine kulturelle særtræk. Her kan indvandrerne enten frivilligt vælge, eller de kan blive tvunget til at lade sig assimilere med majoritetsbefolkningen i det nye samfund. Denne form for integration satser først og fremmest på at give indvandrerne en ny identitet. I Storbritannien vil man ved denne form satse på at gøre indvandrerne engelske. Modsat er der Segregation, som kan forklares ved en udstødelse/adskillelse fra det eksisterende samfund. Her fastholder indvandrerne deres oprindelige livsform, så de lever parallelt eller adskilt med det nye samfund... Køb adgang for at læse mere

SRO om integration i Storbritannien i Engelsk A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.