SRO om idealgasloven i Fysik B og Kemi B

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik B, Kemi B)
  • 7
  • 23
  • 3666
  • PDF

SRO om idealgasloven i Fysik B og Kemi B

Studieretningsopgave (SRO) i Fysik B og Kemi B, som omhandler fysiske og kemiske teorier om idealgasser.

Opgaveformulering

Med udgangspunkt i forsøg udført i laboratoriet, gøres rede for, hvordan den (gennemsnitlige) molare masse af en gas kan bestemmes eksperimentelt.

I skal gøre rede for forsøgets udførelse og de tilhørende beregninger. Desuden skal metoden valideres ved også at bestemme molarmassen af n-pentan.

I skal formulere og forklare Daltons lov og gøre rede for dens betydning for det udførte forsøg.

I skal redegøre for hvorledes trykket varierer med højden, dels i en væske, dels i atmosfæren, samt for hvorfor damptrykket over en væske afhænger af temperaturen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Den officielle forside 0
Opgaveformuleringen 1
Forside 2
Abstract 3
Indledning 5
Problemformulering 5
Gassers fysik 5
Gaslovene 6
Partialtryk 7
Damptryk 10
Tryk af væsker 10
Bestemmelse af molarmassen 11
Fremgangsmåde af forsøget med lightergas 11
Fremgangsmåde af forsøget med n-pentan 11
Databehandling 12
Diskussion 13
Konklusion 15
Referenceliste 16
Bilag 17

Uddrag

Indledning
Gasser er overalt i blandt os, og vi kan ikke se dem da de er på molekylær niveau. Dog kan man ved hjælp af eksperimenter observere den måde de agerer hvilke faktorer der skal i spil for deres måde at reagere på. En række videnskabsmænd såsom Boyle, Mariottes, Gay-Lussac, Charles og Avogadros begyndte at indse, at forholdet mellem tryk, volumen og temperatur ved at eksperimentere med en prøve af gas. Ud fra disse variabler blev gaslovene etableret.
I denne opgave vil jeg redegøre for hvordan molarmassen kan bestemmes eksperiment samt vil jeg gøre rede for idealgasloven og Daltons lov. Desuden vil der blive gjort rede for hvorledes trykket varieres af højden samt hvorfor damptrykket afhænger af temperaturen. De teoretiske formler der bliver redegjort bliver ligeledes anvendt under analysering af data. Diskussion af data og teori vil også fremgå i opgaven.

Problemformulering
Hvordan kan molarmassen af lightergas beregnes eksperimentelt samt på hvilke måde er gassen sammensat?

Gassers fysik
En gas er et flygtigt stof, og for at kunne eksperimentere med den må man ofte spærre den inde i en beholder. Det vil sige at gassen får den samme volumen V som beholderen. Gasmolekylerne støder mod hinanden og mod beholderens vægge, så den udøver et vist tryk p. Molekylernes hastigheder afhænger af temperaturen, altså er den også en variabel af betydning. Inden for de fysisk aspekter så er temperaturen lige med tilførsel af energi retter sagt kinetisk energi. Hvilket betyder at jo højere temperatur der tilføres desto større kinetisk energi som vil få trykket til at stige da molekylerne kommer til at ramme væggene oftere end før da der er sket en tilførsel af energi.
I fysik bliver tryk defineret på følgende:
P=F/a
Hvor F er lige med den kraft som molekylerne påvirker væggene med og a er væggens samlede areal.
Grundlaget for, at gasser agerer som de gør er fordi, at molekylerne ikke binder sig til hinanden, når de støder sammen. Det betyder, at temperaturen skal være passende høj, og at trykket skal være passende lavt

Gaslovene
Gasser opfører sig på samme måde over en lang række ... Køb adgang for at læse mere

SRO om idealgasloven i Fysik B og Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.