SRO om fluorescens i Fysik B og Kemi B

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik B, Kemi B)
  • 10
  • 27
  • 7223
  • PDF

SRO om fluorescens i Fysik B og Kemi B

Her finder du en SRO i Fysik B og Kemi B om fluorescens med bl.a. en undersøgelse af fluorescensfænomener vha spektronomi.

Opgaven er skrevet ud fra følgende problemformulering:

Opgaven

• Gør rede for emission og absorption af fotoner i atomer og molekyler, gør herunder rede for absorptions- og emissionsspektre. Forklar herudfra fluorescensfænomenet.
• Forklar, hvordan man vha. et optisk gitter kan opsplitte lys is det forskellige bølgelængder, udled herunder gitterligningen.
• Optag emissionsspektre af riboflavin ved forskellige excitationsbølgelængder.
• Perspektivér ved at redegøre for et naturfænomen som fluorescens er en del af, samt en kemisk, fysisk, eller bioteknologisk metode som udnytter fluorescensfænomenet.

I opgavebesvarelsen skal desuden på passende steder indgå følgende

• En beskrivelse af hvordan det eksperimentelle arbejde er blevet udført.
• En gennemgang af de udført målinger og beregninger
• En vurdering af resultaterne.

Lærers kommentar

Opgaven var meget vellavet og indeholdt få fejl.

Elevens kommentar

Der kunne være formidlet mere præcist og professionelt

Indhold

Fysik-kemi: Fluorescens 2
Opgaven 2
I opgavebesvarelsen skal desuden på passende steder indgå følgende 2
Abstract 3
Indledning 5
Teoretisk baggrund for fluorescensfænomenet 5
Emission og absorption af fotoner 5
Emissions- og absorptionsspektre 7
Fluorescens af molekyler 8
Optisk gitter 9
Gitterligningen 10
Fluorescens i riboflavin 12
Forsøgsudførelse 12
Analyse af måledata 13
Fejlkilder og måleusikkerheder 14
Green fluorescent protein 15
GFP i vandmand 15
GFP og den fluorescens i videnskaben 15
Konklusion 17
Bibliografi 18
Bilag 1 20

Uddrag

Indledning
Fluorescens er en proces, hvor elektronerne i et stof absorberer lys, altså fotoner, og bliver hævet til et højere energiniveau, hvilket kaldes en exciteret tilstand. Hernæst falder elektronerne tilbage til deres grundniveau ved emission af fotoner. Disse fotoner har mindre energi, end de absorberede fotoner, hvorved deres bølgelængde vil være blevet forlænget sammenlignet med de absorberede fotoner, som det er forklaret af Bohrs postulater mellem energi og bølgelængde.
Denne proces, som kaldes fluorescens, bliver brugt ofte i vores hverdag, bl.a. til tekstilfarver, sik-kerhedsudstyr og belysning i form af lysstofrør.
Denne opgaves fokus vil være at påvise og forklare B2-vitaminet riboflavins fluorescens ved an-vendelse af spektrofotometri. Derudover vil det blive redegjort for emission og absorption af foto-ner i atomer og molekyler. På baggrund af denne viden, vil der blive redegjort for emissions- og absorptionsspektre og selve fluorescensfænomenet. Det optiske gitter vil også bliver forklaret, her-under hvordan dette kan opsplitte lys i dets forskellige bølgelængder. På baggrund af denne viden, vil gitterligningen blive udledt.
Som det sidste vil fluorescensfænomenet blive perspektiveret til naturen og videnskaben, hvor der tages udgangspunkt i proteinet GFP og dets opdagelse og funktion. Hernæst vil GFP og dets brug i forskellige videnskabelige sammenhænge kort blive gennemgået.

Teoretisk baggrund for fluorescensfænomenet
For at forstå fluorescensfænomenet, er der en mængde videnskabelig viden, som må forstås. Herun-der emission og absorption af fotoner.

Emission og absorption af fotoner
Emission og absorption er hinandens modsætninger og de spiller en stor rolle i forståelsen af fluore-scensfænomenet. Hvis atomer eller molekyler, som kan fluorere, bliver belyst, bliver der absorberet fotoner med en bestemt bølgelængde i dem.
Ved absorptionen af fotonen har elektronen optaget energien, som var fotonen. Den har altså fået sig en højere mængde energi.
Det modsatte sker ved en emission. Her udsender en elektron en foton og går derved fra en højere energimængde til en lavere, eftersom elektronen mister energi.
To af Bohrs postulater forklarer dette energiskifte for et hydrogenatom:
Det første postulat går på, at elektronen skifter bane, når den absorberer eller emitterer en foton. Ved absorption, og derved energiforøgelse, hæves elektronen til en højere tilstand, som det er illu-streret på billede 1.
Her ses det tydeligt, hvordan elektronen, som kredser om kernen absorberer en foton og derved sti-ger til et højere niveau. Denne stigning sker dog ikke lidt ad gangen, da det ikke er muligt for en elektron at bevæge sig imellem sine stationære baner. Elektronen bliver nødt til enten at være i den ene stationære bane eller den anden. Ved en emission, hvor energimængden falder til et lavere niveau, sker det modsatte af absorptionen. Her falder elektronen til et lavere energiniveau, og derved en stationær bane tættere ved kernen, ved udsendelse af en foton, som det ses af billede 2.
På billederne ses elektronernes baner som faste og de er afbilledet som cirkler omkring kernen. selvom denne fortolkning ikke er rigtig, giver det stadig et godt indtryk af, hvordan emission og absorption fungerer... Køb adgang for at læse mere

SRO om fluorescens i Fysik B og Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.