Polsk økonomi | Eksamen International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 9
 • 2588
 • PDF

Polsk økonomi | Eksamen International Økonomi

En fyldestgørende besvarelse af de spørgsmål, som stilles i eksamenssættet fra 23. august 2013 i International Økonomi, med tilhørende diagrammer. Diagrammerne er lavet af eleven selv.

Lærers kommentar

Meget positivt.

Elevens kommentar

Der kan uddybes mere omkring den aktive brug af indkomstpolitik og strukturpolitik i opgave 5.

Indhold

1. Beregn på baggrund af bilag 1 indekstal for udviklingen i timelønnen i Polen 2007-2011. Forklar med inddragelse af prisindekset hvad tallene viser om udviklingen i reallønnen.

2. Forklar ved hjælp af et udbuds-/efterspørgselsdiagram hvordan lønnen i Polen alt andet lige vil blive påvirket af den udvandring af arbejdskraft, der fremgår af bilag 3.

3. I bilag 4 nævnes, at ”inflationen til og med april 2012 har holdt sig stadigt højt, hvilket i kombination med stærkere økonomiske vækst, var begrundelse for, at centralbanken hævede renten med 25 basispoint til 4,75% i maj. Siden er inflationen faldet ret markant”. Forklar hvordan den forhøjede rente kan have medvirket til at få inflationen til at falde.

4. Analyser med udgangspunkt i bilagene balanceproblemerne i Polens økonomi i perioden 2007-2012.

5. Diskuter hvilke former for økonomisk politik Polen kan føre for på samme tid at bekæmpe arbejdsløsheden og den høje inflation.

6. Vurder med udgangspunkt i bilagene Polens muligheder for at påvirke den økonomiske vækst under en lavkonjunktur, hvis Polen tilslutter sig Euro-samarbejdet.

Uddrag

Opgave 5 – økonomiske politikker
Diskuter hvilke former for økonomisk politik Polen kan føre for på samme tid at bekæmpe arbejdsløsheden og den høje inflation.
Grundlæggende set har Polen på nuværende tidspunkt mulighed for at føre følgende former for økonomisk politik:

1. Finanspolitik
2. Pengepolitik
3. Valutapolitik
4. Strukturpolitik, herunder arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik
5. Indkomstpolitik

Problemet med den situation, Polen står i, er, at arbejdsløshed og inflation typisk vil bevæge sig i hver sin retning som følge af de gængse økonomiske politikker.
Finanspolitikken kan ikke anvendes til at opnå dette mål, idet en lempelig finanspolitik med øgede offentlige udgifter og lavere offentlige indtægter vil gå ind og stimulere efterspørgslen i samfundet. Denne stimulering vil medføre en lavere arbejdsløshed, idet produktionen øges, men vil samtidig medføre efterspørgselsinflation. Derfor er finanspolitikken ikke hensigtsmæssig til stabilisering af de balanceproblemer, Polen står over for.

Det samme gør sig gældende for både penge- og valutapolitik. En lempelig pengepolitik vil i samme stil som finanspolitikken stimulere efterspørgslen og skabe arbejdspladser samt den deraf afledte inflation. Devaluering af landets valuta vil have samme implikationer, men af en anden årsag. Det skyldes, at konkurrenceevnen vil forbedres, hvilket vil forøge eksporten og dermed skabe flere arbejdspladser og mere inflation. Det er dermed den udenlandske efterspørgsel, som øges ved dette politiske indgreb.

Ud fra analysen af finans-, penge- og valutapolitikkens implikationer på beskæftigelse og inflation kan det derfor konkluderes, at økonomisk politik, som har til formål at stimulere efterspørgslen, ikke samtidig ... Køb adgang for at læse mere

Polsk økonomi | Eksamen International Økonomi

[1]
Bedømmelser
 • 08-05-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, god inspiration og gode modeller er indført i opgaven.