Noter til Danske Retskilder - Kap. 2 i juraens-grundregler.dk

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 6
  • 725
  • PDF

Noter til Danske Retskilder - Kap. 2 i juraens-grundregler.dk

Notater til kapitel 2, "Danske Retskilder", samt check-spørgsmål i juraens-grundregler.dk - "Erhvervsret".

Grundloven - Love - Bekendtgørelser - Vedtægter - Retspraksis - Sædvane/kutyme - Forholdets natur - Fortolkning af regler

Indhold

Erhvervsret kap. 2
# Grundloven
# Love
# Bekendtgørelser
# Vedtægter
# Cirkulærer
# Retspraksis
# Retsinstanser
# Sædvane/kutyme
# Forholdets natur
# Fortolkning af retsregler
ORDBOG KAP. 2:
Forfatning:
Borgerrettigheder:
Præceptiv:
Deklaratorisk:
Beskyttelsespræceptiv:
Analogi:
Modsætningsslutning:
Retspraksis:
Præcedens:
Hjemmel:
Force majeur:
OPGAVE s. 32
CHECKSPØRGSMÅL
1. Hvorfor er Grundloven er vigtig lov i Danmark?
2. Redegør for ytringsfriheden og den personlige friheds betydning i forhold til magthaverne i Danmark?
3. Kan man ændre en bestemmelse i Grundloven ved at alle Folketingets medlemmer stemmer for forslaget?
4. Hvad betyder præceptiv og deklaratorisk?
5. Kan en minister uden Folketingets medvirken vedtage en bekendtgørelse?
6. Hvad dækker udtrukket præjudikat over?
7. Hvis en dommer begrunder en afgørelse med forholdets natur, hvad har dommeren så lagt vægt på i sin vurdering af sagen?
8. Hvad kaldes det, når man anvender en lov på et andet område end det, den efter sit præcise indhold omfatter?

Uddrag

"# Grundloven
• s. 22

# Love
• 3 behandlinger
• Særlove går forud for generelle love
• Præceptive love -> ufravigelige
• Beskyttelsespræceptive -> her har man ret til at aftale. Den svage part må ikke blive dårligere stillet end funktionærloven, f.eks. lejer vs. udlejer, arbejdsgiver vs. medarbejder.
• Deklaratoriske love -> fravigelig. Gælder før funktionærloven

# Bekendtgørelser
• En ramme-lov
• S. 25

# Vedtægter
• F.eks. lokalplaner
• Vedtægter gælder ikke for et helt land
• For det meste byrådets beslutninger

# Cirkulærer
• Arbejdsinstrukser fra staten til offentlige myndigheder
• Gælder ikke for de almindelige borgere

# Retspraksis
• Tidligere afsagte domme – meget vigtig retskilde
• En tidligere afsagt dom danner præcedens"... Køb adgang for at læse mere

Noter til Danske Retskilder - Kap. 2 i juraens-grundregler.dk

[1]
Bedømmelser
  • 10-08-2016
    Til en megen stor hjælp!