HTX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Kemi A
  • 12
  • 14
  • 2369
  • PDF

HTX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på HTX det digitale vejledende opgavesæt fra november 2016.
Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgave 3.c og 3.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1 - Kanelsyre

I opgaven skal du forklare, at 3-phenylprop-2-ensyre er kanelsyres systematiske navn. Du skal også tegne kanelsyres isomerer og angive, hvilken type isomeri der er tale om. I den anden del af opgaven vises en video om en kvalitativ analyse af kanelsyre. Du skal opskrive reaktionsskemaet for analysen. Du skal også beskrive, hvilke sikkerhedsmæssige forhold der skal tages hensyn til i analysen. Til sidst skal du skitsere en metode til kvantitativ analyse af kanelsyre.

Opgave 2 - Manganforbindelser

Her vises et reaktionsskema, hvor Mn^2+ og MnO4^- reagerer med hinanden og danner Mn^3+. Du skal afstemme reaktionsskemaet. Ud fra permanganats absorbans skal du beregne koncentrationen af stoffet ved reaktionens begyndelse. Derefter skal du afbilde permanganats stofmængdekoncentration som funktion af tiden og bestemme reaktionens orden med hensyn til permanganat. Til sidst skal du beregne stofmængdekoncentrationen af permanganat efter en bestemt tid.

Opgave 3 - Ammoniumcarbamat

I denne opgave skal du opskrive ligevægtsloven, Kp, med tilhørende enhed for den reaktion, som vises i opgaveformuleringen. Du skal desuden bestemme partialtrykket af CO2 i beholderen og Kp ved en bestemt temperatur. Til sidst skal du beregne standardentalpien for ammoniumcarbamat og vurdere, hvilket fortegn ΔS° har for ligevægten.

Opgave 4 - Puffersystemer

Her skal du beregne pH i en bestemt phosphatpuffer. Derefter skal du arbejde med et bjerrumdiagram for phosphorsyre og angive, hvilke former syren findes på ved pH 7,4. I den anden del af opgaven tilsættes der natriumhydroxid til pufferopløsningen. Du skal beregne, hvor meget NaOH der er tilsat. Til sidst skal du foreslå et puffersystem, som kan anvendes til pH 4,5.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 4.b i sættet.

I et bjerrum-diagram er pH-værdien angivet på x-aksen og syrebrøken på y-aksen. Kurverne i diagrammet angiver derfor forholdet mellem syre og dens korresponderende base til en given pH-værdi, da syrebrøken angiver, hvor stor en fraktion af molekylerne, der er på syreform. Til venstre for kurven er syren protoneret, og til højre for kurven er syren deprotoneret.
Det viste Bjerrumdiagram har 3 kurver, der svarer til de 3 deprotoneringer, som phosphorsyre kan undergå.
H_3 PO_4 (aq) ⇌ H_2 PO_4^- (aq)+H^+ (aq) ⇌ HPO_4^(2-) (aq)+〖2H〗^+ (aq) ⇌ PO_4^(3-) (aq)+〖3H〗^+ (aq)
Til venstre for den første kurve findes H3PO4, mellem første og anden kurve findes H2PO4–, mellem anden og tredje kurve findes HPO42– og til højre for tredje kurve findes PO43–. Vi finder nu pH-værdien 7,4 på x-aksen, og følger den lodrette linje. Denne bevæger sig kun igennem områderne for H2PO4– og HPO42– og derfor findes phosphorsyre på netop disse to former ved pH = 7,4.
For at bestemme den procentvise fordeling af disse to former, aflæser vi værdien for syrebrøken, netop der, hvor den lodrette linje ved pH 7,4 krydser den orange kurve. Dette punkt aflæses til 0,38. Det betyder... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.