HTX Kemi A Eksamen 24. august 2010

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Kemi A
  • 12
  • 11
  • 1853
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Kemi A Eksamen 24. august 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af HTX Kemi A eksamenssættet fra 24. august 2010.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1: Halmflyveaske
a. Hvor mange ton kaliumsalte kan der maximalt udvindes af 9000 tons halmflyveaske?
b. Redegør for fordele og ulemper ved anvendelse af halmflyveaske som gødningsstof
c. Hvor meget cadmium indeholder leverancen?
d. Opskriv afstemt reaktionsskema for fældning af bly(II)sulfid.
e. Bestem restkoncentrationen af cadmium(II)-ioner ved fældning med calciumhydroxid til en pH på 10.

Opgave 2: En 25 øre
a. Beregn ΔH° for reaktionen. Er reaktionen exoterm eller endoterm?
b. Vis, at reaktionen forløber spontant ved standardbetingelser og temperaturen er 50 °C.
c. Vis, at koncentrationen af kobber(II) i opløsningen er 0,172M.
d. Beregn masseprocenten af kobber i mønten

Opgave 3: Thalidomid
a. Marker de funktionelle (karakteristiske) grupper i glutamin og navngiv disse. Benyt svarark.
b. Vis, at glutamin findes på 2 isomere former.
c. Angiv molekyleformel for Thalidomid og vis, at molarmassen er 258,23 g/mol.
d. Beregn udbytteprocenten af Thalidomid ved syntesen.

Opgave 4: Phthalsyre
a. Bestem de to pKs værdier for phthalsyre ud fra Bjerrumdiagrammet. Benyt svarark.
b. Hvilke former findes phthalsyre på ved pH 6. Benyt svarark. Bestem den procentvise fordeling af disse former.
c. Opskriv et afstemt reaktionsskema for fremstilling af diethylphthalat.

Opgave 5: Tetrachlorethen
a. Vis, at tetrachlorethen nedbrydes som en første ordens reaktion.
b. Bestem hastighedskonstanten, k.
c. Hvor lang tid går der inden koncentrationen af tetrachlorethen er nede på grænseværdien?
d. Bestem aktiveringsenergien.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 4.a

For at finde pKs værdierne for phtalsyre skal vi aflæse bjerrumdiagrammet. I bjerrumdiagrammet er der op ad y aksen angivet
Y=[HA]/([HA]+[A^-])
dvs. hvor stor en brøkdel af syren er på sin protonerede form. Ud af x aksen er pH. Det betyder at den protonerede form af phtalsyre findes til venstre i diagrammet og de deprotonerede former findes til højre i diagrammet. Der er 2 kurver fordi der er 2 syrer i molekylet som kan deprotoneres.
pKs kan findes som den pH værdi hvor der er lige meget af en syres protonerede og deprotonerede form, dvs. hvor Y=... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 24. august 2010

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Kemi A Eksamen 24. august 2010.