DHO om "Danmark, mit Fædreland" og nationalisme

  • STX 1.g
  • Dansk/historieopgave
  • 10
  • 16
  • 4990
  • PDF

DHO om "Danmark, mit Fædreland" og nationalisme

Her finder du en DHO i Dansk og Historie om nationalisme og med en analyse af H.C. Andersens "Danmark, mit Fædreland" også kendt som "I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme".

Problemformulering:
Redegør den nationale bevægelse i starten af 1800-tallet.
Analysér ”Danmark, mit Fædreland” H.C. Andersen(1850). Kom herunder særligt ind på romantiske og nationalromantiske træk i digtet, og perspektiver det til anden historisk eller nutidig litteratur, der tematiserer den nationale identitet.
Diskuter hvilken betydning 1800-tallets nationalromantik har for Danmark og danskerne i dag.

Elevens kommentar

Jeg havde små stavefejl og opgaven er lidt for lang.

Indhold

1. Problemformulering 4
2. Indledning 4
3. Redegørelse 5
3.1 Nationalismen i et historisk perspektiv 5
3.2 Tendenser der skaber nationalisme 6
4. Analyse af ”Danmark, mit fædreland” samt perspektivering 8
5. Diskussion 11
5.1 Litterære tendenser i dag 12
6. Konklusion 12
7. litteraturliste 14
Bilag 2: 17

Uddrag

2. Indledning
Nationalisme ville ofte give konnotationer til en svunden romantisk tid præget af panteisme og fæd-relandskærlighed. Selvom det er mange hundrede år siden, at romantikkens lyrikere satte ord og tanker på fædrelandet og tilbedelsen af netop dette, er temaet stadig yderst relevant, måske mere end nogensinde. Det senmoderne samfund er præget af globalisering og konstant påmindelse om andre kulturer og kulminationer mellem dem. Det senmoderne samfund står i kontrast til 1800-tallet, hvor den sociale mobilitet var lav, og kendskabet til omverden i højre grad var censureret og begrænset. Selvom verden udenfor rykker tættere på og grænser mellem landene kan virke fortyn-det, er der en stærk tendens til, at folk, ligesom de gjorde i 1800-tallet, søger ind mod kendte og trygge værdier. Det højreorienterede parti Dansk Folkeparti ligger tårnhøjt i de fleste meningsmå-linger. Det er ikke kun i Danmark, at befolkningen søger ind mod kendte værdier, i eksempelvis Frankrig er Front National, et ekstremistisk højreorienteret parti, blevet mere og mere populært. Tendensen til en stigende trang til tryghed og nationalfølelse i en globaliseret verden er altså yderst udbredte. Men hvad sker der når fædrelandskærligheden vender vrangen ud, når kærlighed til egne værdier bliver til had mod andres?
Denne opgave indledes med en redegørelse over nationalismens indtog i verden med henblik på at give en nuanceret syn på nationalisme. Derefter ville nationalisme blive kædet sammen med den litterære periode romantikken. Efterfulgt af en belysning af H.C. Andersens ”Danmark, mit fædre-land”, hvor der yderligere bliver argumenteret for generelle litteratur-tendenser der optræder i tek-sten. Der perspektiveres til anden litteratur, hvori den nationale identitet bliver fremmalet. I diskus-sionen ville der drages paralleller mellem nationalismen og nationalfølelse i dag, yderligere ville der bliver diskuteret, hvorvidt nationalisme i dag er ekskluderende.


3. Redegørelse
Nationalisme er en isme, der involverer en stærk nationalfølelse, bagsiden af dette er, at deri ofte lægger en diskrimination af andre nationer . Nationalisme kan i sig selv ikke betegnes som enten god eller ond, den findes i flere afskygninger og tager i høj grad farve af omgivelserne; dermed fin-des der både liberale eller antiliberale, frigørende eller undertrykkende, demokratiske eller autoritæ-re former for nationalisme . Nation bliver ofte forvekslet med stat, men de to begreber er vidt for-skellige; der kan i og for sig nemt dannes en stat, men en nation er sværere, for det er noget folket selv skaber. Nation består af en gruppe mennesker, der oplever et fællesskab og som har deres egen fælles identitet, hvilket adskiller dem fra andre grupper, man ville kunne betegne det, som følelses-mæssige grænser der adskiller folk. Stater er derimod geografiske områder, der fastsætter grænser ud fra geografi og ikke emotionelle bånd. Forskellen på nation og stat kan blandt andet ses i et citat ”Nu har vi skabt Italien. Så gælder det bare om at skabe italienerne!”, citatet blev sagt under Italiens samling i 1860 .
3.1 Nationalismen i et historisk perspektiv
Nationalisme optræder flere steder i det politiske landskab, både i dag men også for mange hundre-de år siden. To eksempler på hvor forskelligt nationalisme kan optræde, kan findes i Tyskland og Frankrig. Under Den Franske Revolution, blev... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Danmark, mit Fædreland" og nationalisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.