Coldplay og New Sincerity | SRP i Engelsk og Musik

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Musik A)
 • 12
 • 22
 • 9067
 • PDF

Coldplay og New Sincerity | SRP i Engelsk og Musik

SRP om Coldplay og deres position i forhold til "New Sincerity" (post-postmodernismen). Opgaven tager udgangspunkt i sangene Violet Hill, Viva La Vida og Life in Technicolor II, da disse er repræsentative for den nye tendens af ærlighed over for budskabet, der kommer til udtryk i meget af Coldplays nyere musik.

I opgaven redegøres for begrebet 'New Sincerity' som det kommer til udtryk hos David
Foster Wallace, og de strømninger i 2000-tallets rockhistorie, der har relation til bandet Coldplay, præsenteres. Coldplay-sangene Violet Hill, Viva La Vida og Life in Technicolor II analyseres of fortolkes både musikalsk og litterært.

SRP'et er skrevet i 2013.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.INDLEDNING' ''1'
2.REDEGØRELSE' ''1'
# 2.1Redegørelse for begrebet 'New Sincerity' . 1
2.2 Redegørelse for 2000-tallets rockhistorie m. relation til Coldplay 3
3.MUSIKALSK'OG'LITTERÆR'ANALYSE'OG'FORTOLKNING'AF'3'COLDPLAY7NUMRE' .''4'
3.1 Litterær analyse og fortolkning af Violet Hill 4
3.2 Musikalsk analyse af Violet Hill 6
3.3 Samspillet mellem tekst og musik i Violet Hill 8
3.4 Litterær analyse og fortolkning af Viva La Vida 8
3.5 Musikalsk analyse af Viva La Vida . 10
3.6 Samspillet mellem tekst og musik i Viva La Vida 12
3.7 Litterær analyse og fortolkning af Life in Technicolor II 12
3.8 Musikalsk analyse af Life in Technicolor II 13
Samspillet mellem tekst og musik i Life in Technicolor II 15'
4.KOMPARATIV'ANALYSE'AF'DE'3'COLDPLAY7NUMRE' .'16'
5.DISKUSSION'AF'DE'3'COLDPLAY7NUMRE' '17'
6.KONKLUSION' '18'
LITTERATURLISTE' ''20'

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i sangene Violet Hill, Viva La Vida og Life in Technicolor II, da disse er repræsentative for den nye tendens af ærlighed overfor budskabet, der kommer til udtryk i meget af Coldplays nyere musik.

Jeg vil starte med at redegøre for begrebet 'New Sincerity' som det kommer til udtryk hos David Foster Wallace, samt redegøre for de strømninger i 2000-tallets rockhistorie, der har relation til ban-det Coldplay. Derefter vil jeg analysere og fortolke Coldplay-sangene Violet Hill, Viva La Vida og Life in Technicolor II både musikalsk og litterært. Jeg vil herunder komme ind på interaktionen mellem tekst og musik, samt afslutte med en komparativ analyse af sangene. Til sidst vil jeg, med afsæt i analyserne, diskutere, hvorvidt sangene er repræsentative for begrebet 'New Sincerity'.

I den litterære analyse vil jeg primært fremlægge overvejelser omkring centrale temaer, samt foku-sere på tekstlingvistiske og stilistiske virkemidler. Jeg vil benytte metoden receptionsæstetik under fortolkningen af teksterne. Til de musikalske analyser vil jeg bruge den musikalske metode og herunder beskrive de forskellige musikalske parametre som de kommer til udtryk i sangene. Jeg har udeladt visse musikalske parametre, som jeg ikke har fundet relevante i forhold til den givne sang.

Redegørelse
Redegørelse for begrebet 'New Sincerity'
'New Sincerity' er et forholdsvist nyt begreb, der er blevet introduceret for at beskrive post-post-modernismen. Det beskriver musik, poesi og anden kunst, der reagerer som et modsvar på postmo-dernistiske tendenser. Det er en strømning af kunst, der forsøger at gøre op med intetsigende ironi og mere imødegå ”det ærlige.”

Man skelner mellem to begreber, nemlig 'sincerity' og 'autenticitet'. Hvor 'sincerity' lægger vægt på intersubjektivitet og kommunikation med andre, anskuer 'autenticitet' sandhed som noget indad-vendt, personligt og skjult, hvor målet primært er selvudtrykkelse frem for udadvendt kommu-nikation. 'Sincerity' finder altså kun sted ved kollisionen mellem ens udtryk og en andens opfattelse af det udtryks troværdighed. Grunden til, at det hedder 'New Sincerity', er, at det er en ny måde at tænke på i forhold til den foregående tankegang i postmodernismen. Man tager i stedet afsæt i nogle tanker og begreber fra modernismen (eller 'old sincerity') og genopfinder ægtheden; ærligheden... Køb adgang for at læse mere

Coldplay og New Sincerity | SRP i Engelsk og Musik

[1]
Bedømmelser
 • 06-02-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  Sindsygt spændende og flot skrevet! Ville ønske man kunne få lov til at se bilagene? Er det noget man kan få fat i?

Materialer relateret til Coldplay og New Sincerity | SRP i Engelsk og Musik.