Arbejdsmarkedspolitik i Danmark | International økonomi A

  • HHX 2. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 27
  • 6944
  • PDF

Arbejdsmarkedspolitik i Danmark | International økonomi A

Denne aflevering indeholder en redegørelse for den danske arbejdsmarkedsmodel og for nogen af de danske offentlige ydelser samt hvilke ændringer/stramninger der har været de seneste år. Den danske arbejdsmarkedsmodel er umiddelbart velfungerede for Danmark og bliver af nogen set som vores konkurrencefordel, dog er der stadig faktorer som udfordrer modellen, hvilket bliver uddybet i denne opgave. Slutteligt bliver der vurderet og diskuteret hvilke tiltag Danmark kan igangsætte for at imødegå de førnævnte udfordringer og hvilken sam-fundsøkonomiske konsekvenser de forskellige tiltag har.

Studienets kommentar

En fin opgave om centrale elementer og diskussioner i dansk arbejdsmarkedspolitik.

Indhold

Indledning 2
Den danske flexicurity model 2
Historien bag den danske flexicurity-modellen 2
Fleksibilitet 3
Sikkerhedsnet 3
Aktiv arbejdsmarkedspolitik 4
Dagpengeregler og andre offentlige ydelser 4
Udfordringer for den danske arbejdsmarkedsmodel 5
Flaskehalsproblemer 5
Globalisering 5
Eu's indre marked 6
Integration af indvandrer 7
Stramning af overførselsindkomster 8
Stigende ældrebyrde 9
Mindre arbejdsstyrke 10
Mismatch på arbejdsmarkedets delmarkeder 11
Tiltag danmark kan igangsætte for at imødegå udfordringer 12
Sænke mindstelønnen – lønspredningsstrategien 12
Uddanne arbejdsstyrken – opkvalificeringsstrategien 13
Mindre attraktiv efterlønsordning 14
Lavere dagpengesatser 14
Hæve skatterne 15
Endnu mere aktiv I stedet for passiv arbejdsmarkedspolitik 16
Endnu strammere rådighedsregler for arbejdsløse 17
Lavere skat for de lavestlønnede 18
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Artikler: 21
Internet-sider: 24
Rapporter: 26

Uddrag

Den danske flexicurity model
Det danske arbejdsmarked er specielt, da det adskiller sig fra mange andres landes ar-bejdsmarked, hvor love og uenigheder afgøres af retssystemet. I Danmark er det i ste-det fagforeningerne og arbejdsgiverne som skal nå til enighed om de forskellige forhold på arbejdsmarkedet, som fx mindsteløn og opsigelse. Hverken regeringen eller Folke-tinget blander sig altså i beslutningerne, medmindre at arbejdsmarkedets parter ikke kan nå til enighed. Når dette sker kan regeringen tvinge en overenskomst igennem, for at stoppe en eventuel strejke eller en lockout. Den danske model bliver kaldt for flexi-curity modellen og er sammensat af ordene flexibility og social security. Der er sikker-hed, hvis man mister sit job i form af offentlige ydelser som f.eks. dagpenge og kontant-hjælp, og det danske arbejdsmarked er fleksibelt fordi det er nemt at hyre og fyre...

Fleksibilitet
Jobbeskyttelsen er lav i Danmark, da arbejdsgivere har ret til at fyre arbejdstagere med kort varsel sammenlignet med andre lande som f.eks. Frankrig, Tyskland samt Spanien. Hvis arbejdstageren har været ansat i en kort periode, behøver arbejdsgiveren ofte ikke engang at begrunde opsigelsen. Arbejdstagere...

Sikkerhedsnet
Mennesker i arbejdsstyrken, har et solidt sikkerhedsnet, hvis/når de bliver fyret. De mennesker som er medlem af en A-kasse er sikret dagpenge i to år. Hvis man er...

Aktiv arbejdsmarkedspolitik
Et tredje vigtigt kendetegn for det danske arbejdsmarked, er at vi fører en aktiv ar-bejdsmarkedspolitik, som sikrer at alle får et aktivt tilbud fra staten, som f.eks. vejled-ning, hjælp til jobsøgning og praktik eller et tilbud om voksen–/efteruddannelse. Sta-ten sørger altså for at ledige bliver klar til at være på arbejdsmarkedet igen gennem for-skellig aktivering...

Flaskehalsproblemer
Flaskehalse på arbejdsmarkedet er, når virksomheder efterspørger arbejdskraft med visse kvalifikationer, og denne efterspørgsel ikke kan indfries med de lediges arbejds-kraft. Flaskehalse vil være et problem i fremtiden, da der en tendens til at virksomhede-re efterspørger... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsmarkedspolitik i Danmark | International økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.