Synopsis om integration | Socialrådgiveruddannelsen

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 7
 • 1190
 • PDF

Synopsis om integration | Socialrådgiveruddannelsen

Opgave om Integrationsloven.

Problemstillinger
Ud fra emnebeskrivelsen vil jeg uddybe følgende problemstillinger ved den mundtlige eksamen:

Hvilke konsekvenser har det for X Kommunes Socialforvaltning, at de har fået integrationsopgaven?
- Jeg vil se på, hvordan X Kommunes Socialforvaltning har valgt at organisere sig. Herunder vil jeg komme ind på kommunes politiske, organisatoriske og lovmæssige ramme, og se på Integrationsteamets formål, person- og problemkreds.

Studienets kommentar

Socialrådgiveruddannelsen 2001.

Indhold

Emnebeskrivelse 2

Problemstillinger 2

Metodiske og teoretiske udgangspunkter

Mål 4

4

Litteraturliste 5

Uddrag

Emnebeskrivelse
Ved vedtagelsen af Integrationsloven blev integrationsopgaven fra 1. jan. 1999 decentraliseret. Det, at kommunerne har overtaget integrationsansvaret, har betydet store organisatoriske forandringer, bl.a. har den kommunale socialrådgiver fået et nyt arbejdsområde. Min motivation for at beskæftige mig med emnet udspringer af, at jeg ønsker at belyse den kommunale socialrådgivers konkrete håndtering af Integrationsloven. Jeg vil beskæftige mig med Integrationsloven, det sociale arbejde i forhold hertil, og lovens betydning for de mennesker, som er omfattet heraf.

Jeg tager udgangspunkt i X Kommunes Integrationsteam, hvor jeg har været ansat som socialrådgivervikar. Integrationsteamet beskæftiger sig med alle, som er underlagt Integrationsloven; Det vil sige nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt uledsagede flygtningebørn under 18 år, der er meddelt opholdstilladelse den 1. jan. 1999 eller senere. Da denne gruppe af mennesker er meget differentieret i forhold til deres særlige karakteristika, historie, opvækst og kultur, afgrænser jeg i det følgende personkredsen ved kun at tage udgangspunkt i flygtningene.

Emnet er med en socialfaglig indfaldsvinkel at belyse, hvordan integrationsindsatsen er organiseret, hvad den indeholder, set med socialrådgiverens øjne, og herunder om indsatsen lever op til loven og Integrationsteamets målsætninger. Derudover rummer emnet en analyse af socialrådgiverens placering, rolle og arbejde, dels alment og dels specifikt, herunder systematisk sagsbehandling, hvor der tages udgangspunkt i en handleplanssamtale med en afghansk flygtning. I lovgivningen fokuseres der i stigende grad på respekten for klienten, dennes eget ansvar og medindflydelse samt – i forlængelse heraf – behovet for dialog mellem klient og socialrådgiver som grundlag for en fælles forståelse. Emnet omhandler derfor tillige metoder i det sociale arbejde og etiske overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om integration | Socialrådgiveruddannelsen

[20]
Bedømmelser
 • 14-11-2006
  Det virker mere som et personligt arbejdsnotat. Det er meget svært at få noget konstruktivt ud af at der opstilles 6 problemstillinger, efterfulgt af notater, næremest stikord, omkring hvordan problemstillingerne KAN beslyse/løses. Personligt fik jeg ikke noget som helst udaf at læse disse 6 sider. Det er udelukkende et arbejdsnotat som kun kan bruges hvis man selv har skrevet det.
 • 09-05-2010
  der er utroligt meget litteratur, og emnet integration ikke belyst som helhed, men blot få punkter. kan ikke anbefales som inspiration.
 • 16-12-2011
  Givet af Studerende på 4. år
  opgaven er fint opstillet og belyser hvilke problemstillinger man vil tage udgangspunkt i og hvilke teoretiker der vil anvendes
 • 12-12-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  det er spændende opgaver,