SRO om bevægelse med gnidning

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 12
  • 21
  • 5099
  • PDF

SRO om bevægelse med gnidning

SRO i Matematik A og Fysik B om bevægelse med gnidning.

Opgaveformulering/Indledning

Emnet for denne opgave er bevægelse med gnidning. Lige meget hvor man retter øjet hen ses eksempler på gnidning. Når vi kører i en bil, er der ˛ere forskellige former for gnidning, der gør sig gældende - der er gnidning mellem dæk og asfalt, gnidning i de indre dele af bilen og ikke mindst er der luftmodstanden. Gnidning kan opdeles i de tre følgende undergrupper, hvor kraftforskrifter er bestemt for hver enkelt:

Fast mod fast: F = k  v0

Fast mod flydende: F = k  v1

Fast mod luft: F = k  v2

Selvom alle tre modeller er tilnærmelsesvise, vil jeg i min opgave redegøre for to af gnidningstyperne, nemlig fast mod ˛ydende og fast mod luft. Med henblik på at eftervise teorien vil jeg udføre to eksperimenter - faldforsøg med bageforme og bestemmelse af viskositet for glycerol. Desuden vil jeg udrede den matematiske og fysiske teori bag forsøgene og vurdere, om mine forsøgsresultater stemmer overens med de teoretiske modeller.

Opgaven kan umiddelbart virke lidt lang, men ses der bort fra grafer, diagram-mer o. lign., holder den sig inden for de tilladte 8-10 normalsider.

Indhold

Indledning s.4
Matematiske udledninger af fysiske love s.4
Eksperiment 1 - Bageforme i frit fald s.7
ˆ Formål s.7
ˆ Apparatur s.7
ˆ Forsøgsopstilling s.8
ˆ Forsøgsbeskrivelse s.8
ˆ Teori s.8
ˆ Dataindsamling s.11
ˆ Databehandling s.13
ˆ Usikkerheder s.13
ˆ Konklusion s.13
Eksperiment 2 - Bestemmelse af viskositeten for glycerol s.13
ˆ Formål s.13
ˆ Apparatur s.13
ˆ Forsøgsopstilling s.14
ˆ Forsøgsbeskrivelse s.14
ˆ Teori s.15
ˆ Dataindsamling s.17
ˆ Databehandling s.18
ˆ Usikkerheder s.18
ˆ Fejlkilder s.19
ˆ Diskussion s.19
ˆ Konklusion s.19
Samlet konklusion s.19
Litteraturliste s.21

Uddrag

Formål

At undersøge hvordan legemer (i vores tilfælde bageforme) med samme over˛ade men med forskellige masse bevæger sig i et frit fald - speci˝kt undersøges det om stokes' gnidningslov eller v2 − loven gør sig gældende, altså om massen af det faldende legeme er proportional med v2∞ eller v∞.

Forsøgsbeskrivelse:

CBR-rangeren påmonteres på amaturet over tavlen, ca. 2,5 meter over jorden og sættes til LabPro, som er tilsluttet en computer med programmet LoggerPro installeret. Det er her særdeles vigtigt, at sensoren peger vinkelret ned mod jor-den! Vi starter dataindsamlingen i LoggerPro, slipper én bageform ca. 50 cm fra rangeren og optegner derefter grafer over forsøget i LoggerPro. Herefter laver vi yderligere 17 forsøg, hvor vi efter hvert forsøg putter en bageform mere på, således, at vi i det sidste forsøg har 18 kageforme. På den måde forøger vi massen af bageformene, mens over˛adearealet forbliver uændret.

Teori:

Vores bageform(e) er påvirket af to modsatrettede kræfter (vi kan se bort fra opdriften, idet dens ind˛ydelse er særdeles minimal) - luftmodstanden og tyn-gdekraften. Som illustreret på nedenstående ˝gur vil tyngdekraften trække for-men mod jorden, mens luftmodstanden vil trykke formen opad:... Køb adgang for at læse mere

SRO om bevægelse med gnidning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.