Spektralanalyse - Rapport i Fysik

Se flere bedømmelser 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 (11 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Fysik B

Karakter

Ingen givet

Antal sider

7

Antal ord

1147

Filformat

PDF

Spektralanalyse - Rapport i Fysik

Dette forsøg og denne rapport er blevet lavet med henblik på at bestemme forskellige stoffers linjespektre med et spektroskop og spektralanalyse. Dette skal bruges til, ved udregninger udført på grundlag af egne målinger, at finde bølgelængderne til de respektive afbøjningsvinkler. Desuden vil måleusikkerheder blive behandlet og kommenteret undervejs.

Indhold
Formål:
Udstyr:
Forsøgets udførsel:
Teori:
Tegninger:
Sammenligning:
Fejlkilder:
Spørgsmål:
Konklusion:

Uddrag
Forsøgets udførsel:

Forsøget opstilles som vist på illustrationen i afsnittet ”Opstilling”. En spektrallampe sættes direkte ud for spalten, Spektroskopet nulstilles ved at indstille trådkorset i kikkerten til 0. ordensspektrum. Det tilhørende gradtal til dette nulpunkt aflæses og noteres. Dette findes i afsnittet ”Måleresultater”. Kikkerten indstilles på de forskellige spektrallinjer og de tilhørende afbøjningsvinkler aflæses og noteres i et skema. Dette skema findes i afsnittet ”Måleresultater”. For at opnå en større nøjagtighed aflæser vi afbøjningsvinklen til begge sider af 0. ordensspektrummet, altså højre og venstre side, og tager gennemsnitsværdien af disse.

Dette skyldes, at der nemt opstår usikkerheder under forsøget, når kikkerten indstilles til spektrallinjerne med øjemål. For at undgå eller formindske disse usikkerheder anvendes gennemsnitsværdien af afbøjningsvinklen. De fundne afbøjningsvinkler bruges til, ved hjælp af gitterligningen, at beregne bølgelængden ud for spektrallinjerne. Disse resultater findes i afsnittet ”Resultater”.

Et spektroskop består af en drejelig kikkert, der, når man drejer den, markerer et bestemt gradtal, altså afbøjningsvinklen, på selve spektroskopet. Denne drejelige kikkert peger, uanset hvor den står, ind mod spektroskopets midte, hvor der befinder sig et gitter.

Mod dette gitter peger et linsesystem med en spalte i enden. Sættes en lampe foran denne spalte, danner linsesystemet et skarpt billede af spalten på iagttagerens nethinde. Gitteret bevirker, at de forskellige farver i lyset fra lampen afbøjes forskelligt. Det, iagttageren ser i kikkerten, er altså billeder af spalten i forskellige farver når kikkerten drejes mod siderne. I kikkerten er der indbygget et trådkors, som gør det muligt at indstille meget præcist på f.eks. et rødt billede af spalten i 1. ordenen. Afbøjningsvinklen kan så aflæses meget nøjagtig på gradskalaen. Jævnfør forklaring med ovenstående tegning eller fig I.3.17 s.63 ”Fysik for 2.g”... [læs mere nu]