SRP om Muskeltræthed i Biologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Idræt B)
  • 10
  • 24
  • 7042
  • PDF

SRP om Muskeltræthed i Biologi A og Idræt B

SRP om Muskeltræthed, som jeg skrev i fagene Biologi A og Idræt B. I opgaven berøres fænomenet muskeltræthed, og jeg undersøger hvilke årsager der er til muskeltræthed med fokus på at falsificere den tidligere teori i forhold til mælkesyre i musklerne og understøtte den nye forskning der er indenfor emnet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 1
Indledning: 3
Vejen til muskelarbejde – aktivering, kontrahering og differentiering: 4
Teorier om muskeltræthed: 8
Muligheder for begrænsning af muskeltræthed – Doping: 13
Udsættelse af muskeltræthed i perspektiver: 17
Konklusion: 21
Litteraturliste: 22
Bøger og artikler: 22
Internet: 22

Uddrag

"Indledning:
Muskeltræthed er et komplekst fænomen og er under heftig debat i nyere tid, grundet at man på nuværende tidspunkt ikke kender årsagerne til muskeltræthed endegyldigt. Der er simpelthen ikke enighed blandt forskere kollektivt. I mange lærebøger proklameres der, at ophobning af laktat i muskelceller er medvirkende til træthedsfornemmelser i forbindelse med krævende fysisk aktivitet.

Mange nyere forsøg underbygger dog ikke denne teori, men beskæftiger sig snarere med, at kalium ionernes fordeling omkring muskelcellens membran er forklaringen på muskeltrætheden, og som prikken over i’et er det påvist, at laktat kan have en hvis præstationsfremmende effekt på fysisk anstrengelse. Forståelsen for muskeltræthed vanskeliggøres yderligere af, at de faktorer som forårsager muskeltræthed, formodentlig er forskellige alt afhængig af hvilken type af muskelarbejde der er tale om.

Udsættelsen af muskeltræthed har udviklet sig abnormt med hensyn til potentialerne for doping. I den forbindelse forsøges der lovligt såvel som ulovligt, at udsætte denne muskeltræthed gennem diverse præparater i den idrætslige verden på trods af deres diverse bivirkninger samt etikprægede problematikker.

Jeg har valgt netop denne case fordi, at årsagen til fænomenet muskeltræthed stadigvæk ikke er definitiv samtidig med at moraler omkring udsættelse af muskeltræthed varierer meget. Således er emnet debatpræget samt aktuelt og må derfor siges også at være relevant og ydermere repræsentativ for en bred målgruppe af biologi- og idrætsorienterede. For at belyse dette fænomen har jeg fået opstillet følgende problemstillinger:
- Gør detaljeret rede for hvad der sker når en muskel arbejder. Kom her under ind på forskellige former for muskelarbejde
- Analyser begrebet muskeltræthed og sæt det i relation til forskellige typer fysisk aktivitet. Inddrag her forskellige teorier om muskeltræthed.
- Inddrag egne og andres undersøgelser der belyser muligheden for at udsætte denne muskeltræthed.
- Diskuter de muligheder der er for at kunne udsætte denne muskeltræthed i sundhedsmæssige og idrætslige sammenhæng.

Casen er opbygget således, at den først og fremmest vil redegøre detaljeret for hvad der sker under muskelarbejde, ved at betragte allerførste instans i form af den neurologiske muskelaktivering til det led i processen hvor musklen kontraheres og derved udfører et fysisk arbejde efterfulgt af forskellige muskel arbejdsformer.

For at være helt afklaret, skal det siges at der kun fokuseres på skeletmuskulaturen, og ikke eksempelvis den glatte muskulatur grundet områdeafgrænsning og relevans. Efterfølgende sættes dette i relation til fænomenet muskeltræthed, på baggrund af, at muskeltræthed opstår som et led af det fysiske arbejde.

Her analyseres der for hvilken fysiologisk proces der foranlediger netop denne muskeltræthed, i og med, at der ingen entydig forklaring er.

I den forbindelse belyser casen tilmed hvorvidt dette fænomen kan formindskes, altså hvordan man konkret kan forbedre sine fysiske formåen ved at udsætte denne muskeltræthed gennem doping, baseret på både min egen naturvidenskabelige undersøgelse foretaget af fire medstuderende og jeg, samt andre udførte naturvidenskabelige undersøgelser af muskelfysiologi forskere.

Afslutningsvis sættes fænomenet i et idrætsligt samt sundhedsmæssigt perspektiv, hvor der diskuteres i hvilket omfang udsættelsen af muskeltræthed kan være fordelagtig samt de talrige problematikker denne muskeltræthedsudsættelse afføder.

Helt konkret vil der benyttes fagenes tværfaglighed til at komme ind på alle aspekter af fænomenet muskeltræthed. Begge fag vil bidrage til den redegørende teori bag fænomenet, da begge beskæftiger sig med anatomi (læren om organismers ydre form og indre opbygning), myologi (læren om muskler) samt fysiologi (læren om organismers funktion) særdeles.

Biologi såvel som idræt er naturvidenskabelige fag og der anvendes den naturvidenskabelige metode (hypotetiske-deduktive metode) til at give casen et naturvidenskabeligt præg. Der vil således fremsættes en hypotese på baggrund af eksisterende viden, efterprøve denne og dernæst verificere/falsificere på baggrund af resultaterne.

Idræt, som tilmed er et humanistisk fag, vil yderligere bruges når der diskuteres de problematikker, som opstår i forlængelse af udsættelse af muskeltrætheden i et humanistisk perspektiv."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Muskeltræthed i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.