SOP om Elbiler på det Danske Marked i Afsætning og VØ

SOP om Elbiler på det Danske Marked i Afsætning og VØ

SOP om Det Danske Marked for Elbiler, hvor jeg bl.a. kigger på omverdensforholdene, foretager en række analyser som munder ud i en vurdering af muligt parametermix for afsætningen af el-biler på det danske marked. Opgaven er skrevet med fagene Virksomhedsøkonomi B og Afsætning A.

Opgaveformulering

Analyser relevante omverdensforhold på det danske marked, som har betydning for
afsætningen af el-biler.

Lav en skitse til en tilhørende pengestrømsanalyse.

Hvilke finansielle rammer har Renault for at vokse på det danske marked for el-biler med udgangspunkt i regnskabsanalysen.

Med udgangspunkt i ovenstående analyser fremsættes forslag til fremtidigt parametermix på det danske marked for el-biler.

Hvordan vil Renaults ønske om at vokse på det danske marked påvirke den finansielle situation i virksomheden?

Lærers kommentar

Pris og produkt i parametermix afsnittet var blandet for meget sammen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Hovedafsnit 2
Analyse af relevante omverdensforhold på det danske marked, som har betydning for
afsætningen af el-biler 2
Den afhængige omverden 2
Den uafhængige omverden 5
Regnskabsanalyse (rentabilitetsanalyse) 12
Skitse til en tilhørende pengestrømsanalyse 15
Hvilke finansielle rammer har Renault for at vokse på det danske marked for el-biler med udgangspunkt i regnskabsanalysen 16
Med udgangspunkt i ovenstående analyser fremsættes forslag til fremtidigt parametermix på det danske marked for el-biler. 17
Hvordan vil Renaults ønske om at vokse på det danske marked påvirke den finansielle situation i virksomheden 21
Konklusion 22
Litteraturliste 24
Bilag 1 26

Uddrag

"Indledning:
El-biler er blevet et meget omtalt emne i størstedelen af verden, især pga. den stigende interesse og snak om global opvarmning, som umiddelbart dokumenterer at vi som mennesker bør tænke mere over vores jords fremtid, f.eks. ved at minimere anvendelsen af fossile brændstoffer, og anvende vedvarende energi i stedet.

Der er mange forhold, som Renault skal kende til for, at salget af el-biler på det danske marked kan blive en succes, og det er netop disse forhold som vil blive analyseret og fortolket.

EU-kommissionen har for nylig fastlagt yderligere krav til reducering af bilproducenternes udledning af CO2 og det vil alt andet lige få stor betydning for udviklingen og afsætningen af el-biler. Herudover er det selvfølgelig også nødvendigt, at analysere Renault Nordic helt overordnet for, at vurdere hvorvidt det har og vil være muligt for Renault Nordic, at afsætte el-biler på det danske marked.

For at vurdere dette vil der blive set nærmere på Renault Nordics seneste regnskaber. Der vil ligeledes blive set på Renault Nordics pengestrømsopgørelse for at belyse deres ind- og udbetalinger i forbindelse med deres forretning i Danmark, bl.a. med henblik på at analysere hvilke udgifter, der vægter tungest i regnskabet.

Med udgangspunkt i de ovenstående analyser, er det ligeledes relevant at vurdere, om Renault Nordics nuværende parametermix er godt eller om det med fordel kan ændres og gøre Renault væsentlig stærkere på el-bilmarkedet.

Det vil blive diskuteret, hvilke faktorer, der vil påvirke den finansielle situation i virksomheden, hvis Renault Nordics ønske om vækst på det danske el-bilsmarkedet skal blive realiseret.

Men vil Renault Nordic have en mulighed for at afsætte el-biler i et så stort omfang, at det kan blive en succes, og er der overhovedet et tilstrækkeligt stort marked til at el-bilen er værd at satse på. Alt dette vil blive diskuteret i denne opgave."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Elbiler på det Danske Marked i Afsætning og VØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.