SRO om gærcellers vækst

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Matematik A)
 • 12
 • 36
 • 6412
 • PDF

SRO om gærcellers vækst

Denne studieretningsopgave (SRO) i fagene biologi A og matematik A vil indeholde en generel beskrivelse af gærcellers opbygning og livsbetingelser. Herunder en biologisk redegørelse for gærcellers vækst og hvilke matematiske sammenhænge, der kan forventes. Derudover vil der ud fra det udførte gæringsforsøg, blive vurderet forskellige faktorers påvirkning på gæringsprocessen.

Resultaterne fra gæringsforsøget vil blive fremstillet grafisk, så det er muligt at sammenligne de forskellige mængder og koncentrationers påvirkning på gæringsprocessen. Til sidst vil der blive præsenteret metoder, hvorpå gæringsforsøget kunne være udbygget, hvis man ønskede at undersøge andre faktorers indflydelse på gæringsprocessen.

Studieretningsopgaven tager udgangspunkt i et gæringsforsøg, som er lavet i undervisningstiden. Ud fra dette forsøg, vil jeg ved hjælp af excel fremstille grafer og regressioner over vægtens udvikling i gæringsforsøget, hvorved de faktorer der spiller ind på resultaterne af gæringsforsøget kan analyseres. Derudover vil der blive lavet grafer med en fastholdt tid, og en af faktorerne som variabel. Dette gøres for at finde en udvikling i vægttabet afhængig af faktorerne. Den biologiske del af redegørelsen vil blive besvaret ud fra bøger og hjemmesider om emnet.

Opgaveformulering
• Der ønskes en generel beskrivelse af gærcellers opbygning og livsbetingelser. Giv en biologisk redegørelse for gærcellers vækst og formering herunder hvilke matematiske sammenhænge man kan forvente.

• Giv en kort redegørelse for de udførte gæringsforsøg med variabelkontrol og præsenter resultaterne grafisk.

• Undersøg hvilke matematiske sammenhænge der er mellem de anvendte variable ud fra de opnåede resultater og diskuter herunder eventuelle fejlkilder og usikkerheder ved forsøget. Diskutér anvendeligheden af den benyttede model (fordele, ulemper, begrænsninger). Formulér konkrete spørgsmål af forskellig art, som kan besvares ud fra modellen og angiv metoderne til at besvare spørgsmålene.

• Redegør for gærcellers energistofskifte og diskuter ud fra egne eksperimenter hvilken betydning de forskellige forhold, hvorunder gæringen finder sted, har for gæringsprocessen.

• Vurder hvorledes gæringsforsøget kan udbygges, hvis man ønsker at undersøge hvilke yderligere faktorer, der kan have indflydelse på gæringsprocessen.

Indhold

-Abstract
-Problemformulering
-Indledning
-Gærcellers opbygning og livsbetingelser
-Gæringsforsøg med variabelkontrol
-Grafisk fremstilling af resultater
-Tidsbestemt graf for serie 1
-Grafer for vægten som funktion af forsøgstiden ved bestemte faktorer
-Sammenligning af sukrose/glukose/2•glukose som kulhydratkilde
-Usikkerheder og fejlkilder ved gæringsforsøget og grafisk fremstilling
-Vurdering af modeller
-Konkrete spørgsmål og metode til besvarelse
-Gærcellers energistofskifte
-Udvidet gæringsforsøg for bestemmelse af andre faktorer
-Konklussion

-Litteraturliste
-Bilag
-Beregninger for vægttab ved bestemt tid
-Forsøgsresultater
-Forsøgsbeskrivelse
-Billeder af hjemmesider ved besøg

Uddrag

Gærcellers opbygning og livsbetingelser:
Til gæringsforsøget blev der anvendt almindeligt bagegær, som på latin hedder saccharomyces cerevisiae. Dette betyder sukkersvamp og refererer til processen, hvor gær er i stand til at omdanne sukker til ethanol(alkohol) og kuldioxid(CO2) . Netop denne gæringsproces er basis for hele det udførte gæringsforsøg.

Gærceller er encellede eukaryotiske mikroorganismer, hvilket betyder de blandt andet har en cellekerne. Gærcellen udgøres af mikroskopiske kugleformede celler, med en diameter på ca. 10 mikrometer . Gærceller har en meget tyk cellevæg, hvilket betyder at gærcellerne er meget robuste. De forskellige organeller inde i cellen, har hver deres specifikke funktion. Gærcellen vi beskæftigede os med er kemoorganotrof, hvilket betyder den får sin energi, enten ved at oxidere eller nedbryde organiske stoffer. Disse stoffer vil ofte være forskellige sukker arter, ligesom det er tilfældet ved det udførte gæringsforsøg. S. cerevisiae, som forsøget beskæftiger sig med, er fakultativ anaerob, hvilket betyder at den både kan leve i omgivelser med og uden ilt. Ved... Køb adgang for at læse mere

SRO om gærcellers vækst

[3]
Bedømmelser
 • 25-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  god inspiration til en større opgave
 • 02-04-2012
  mange tak for de gode svar osv :)...
 • 21-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke særlig struktureret