SRO om iltsvind i havet i Biologi A og Kemi A

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Kemi A)
 • 10
 • 15
 • 4632
 • PDF

SRO om iltsvind i havet i Biologi A og Kemi A

Studieretningsopgave (SRO) i Kemi A og Biologi A om iltsvind i de danske farvande lavet i området "Økologi og Næringssalte".

Problemformulering

Iltsvind
Med udgangspunkt i kapitel 2 fra Peter Bondo Christensen et al.:Iltsvind, DMU 2004:
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_miljobib/rapporter/MB04.pdf
ønskes der en redegørelse for, hvad iltsvind i de danske farvande indebærer. Derudover ønskes der en diskussion af hvilke forhold, der ligger til grund for at iltsvind er et mere og mere hyppigt fænomen.

Viden fra begge fag skal inddrages.

Elevens kommentar

Der er for lidt kemi i opgaven. der skulle have været noget kemi om saltholdighed i vandet, for at få 12.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Hvad er iltsvind? 4
Springlag 4
Iltforbruget i havet 4
Årsager til iltsvind 5
Udledning af næringsstoffer 5
Vejrets betydning 7
Havstrømme 7
Iltsvinds konsekvenser i havet 8
Giftig svovlbrinte 8
Konsekvenser for planterne 8
Konsekvenser for dyrene 8
Genoprettelse efter iltsvind 9
Iltsvind i de danske farvande 10
2002-episoden 10
Iltsvind i fremtiden 10
Vandmiljøplanerne 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 13

Uddrag

Indledning
Iltsvind er blevet et hyppigt problem i de danske farvande. Iltsvind i søer og have er et naturfæno-men, som er ganske naturligt, men de seneste 40 år er iltsvindene i de danske farvande steget så kraftigt, at det ikke længere kan kaldes naturligt. Der sker hyppigere iltsvind end tidligere, og ilt-svindene strækker sig over langt større arealer end for blot 100 år siden. Grunden til denne stigning viser sig at være menneskeskyldt.
Med udgangspunkt i kapitel 2 fra Peter Bondo Christensen et al.:Iltsvind, DMU 2004:
Vil jeg redegøre for, hvad iltsvind i de danske farvande indebærer. Derudover vil jeg diskutere hvil-ke forhold, der ligger til grund for, at iltsvind er et mere og mere hyppigt fænomen.

Hvad er iltsvind?
Iltsvind opstår, når forbruget af ilt i havene er større end tilførslen. Iltsvind opstår som konsekvens af flere forskellige årsager, der medfører, at der ikke bliver tilført nok ilt, i forhold til den ilt bakte-rier og dyr forbruger på havbunden. Næringsstofudledning, havstrømme, vind og vejr er hovedårsa-gerne til, at iltsvind opstår, med næringsstofudledning som den største årsag. Når koncentrationen af ilt i vandet falder, kan det medføre skader på dyr og planter i det pågældende miljø. For at dyr og planter skal kunne trives normalt, skal iltindholdet i vandet være 8-10 mg ilt pr. liter. Når iltindholdet er mindre end 4 mg pr. liter, taler man om iltsvind, og hvis iltindholdet falder til under 2 mg pr. liter, taler man om kraftigt iltsvind .
Springlag
Størstedelen af de organismer, der lever i havet, har brug for ilt. Denne ilt bliver tilført de øverste vandlag, når planktonalger laver ilt ved fotosyntese, og når ilt fra atmosfæren bliver opløst i over-fladen. Hvis ilten, fra overfladevandet, ikke når ned til de nederste vandlag, kan der opstå iltsvind. Om vinteren hjælper vindene med at fordele ilten i vandet, fordi vinden kan bryde vandlagene, men ... Køb adgang for at læse mere

SRO om iltsvind i havet i Biologi A og Kemi A

[2]
Bedømmelser
 • 13-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Måtte godt lige skrive den var på engelsk. Ellers meget god! :)
 • 14-06-2011
  god opgave, men der forekommer også en del gentagelser.