SRO om Reaktionskinetik i Matematik A og Kemi A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi A)
  • 10
  • 23
  • 5402
  • PDF

SRO om Reaktionskinetik i Matematik A og Kemi A

Problemformulering/opgaveformulering:

At ud fra reaktionen imellem thiosulfat og syre, vil jeg undersøge reaktionens afhængighed af kon-centrationen og temperaturen. Herunder vil jeg med et udgangspunkt i et forsøg, diskuterer og op-stille mulige matematiske moddeller, for de pågældende reaktioner. Hermed vil der være en inddra-gelse af regrassionsanalyse, da jeg herunder vil med en matematisk forklaring beskrive mindste kvadraters metode, og bestemme koefficienter a og b til den bedste rette linje. I min besvarelse vil jeg desuden beskrive den teori der ligger til grundlag for kemiske reaktionshastigheder. Da vi vores opgaver til vores forsøg vil jeg sammenfatte teorien for de kemiske reaktioners hastighed og de ma-tematiske modeller, og gøre rede for hvilke variable jeg har i hvert forsøg og her vil undersøge sammenhægen imellem dem. Herunder vil jeg ved hjælp af regressions analyse opstille de matema-tiske moddeller for vores sammenhænge (lineær, eksponentiel og potensiel), derved kan vi nemlig vurderer vores moddeller på grundlag af forklaringsgrad og af et residualplot.

Lærers kommentar

God opgave, og opfylder alle krav

Elevens kommentar

Gør sproget bedre

Studienets kommentar

Sæt grafer i bilag, i stedet for at "mase dem sammen"

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Problemformulering 2

Indholdsfortegnelse 3

1.0 Indledning 4
1.1 Reaktionshastigheder i hverdagene
2.0 Teorien om reaktionskinetik 4
2.1 Reaktionshastigheder 5
2.2 kollisionsteorien og temperaturens afhængighed 6
2.3 Arrhenius ligningen 6
2.4 Reaktionsordenen 6
2.5 Beskrivelse af reaktionsordenen 6
2.6 Nulte ordens reaktion 6
2.7 Første ordens reaktion 6
2.8 Andens ordens reaktion 6
2.9 Mindste kvadraters metode 6
2.91 Forklaring af mindste kvadraters metode 6
2.92 Matematisk udledning af mindste kvadraters metode 6
2.94 Eksempel på udregning med mindste kvadraters metode 6

3.0 Reaktionskinetik i praksis 4
3.1 Opgave 3A: kokain i blodet 5
3.2 Opgave 3B 5
4.0 Teorien i praksis, forsøg med thiosulfat og syre 4
4.1 Reaktion med thiosulfat og syre 5
4.2 Behandling af resultater til forsøgsskema 1 5
4.3 Behandling af resultater til forsøgsskema 2 5
5.0 Perspektivering 4
5.1 Reaktionskinetik i industrien 5
6.0 Konklusion 4
7.0 Litteraturliste 4
7.1 Primær litteratur 5
7.2 Sekundær litteratur 5
8.0 Bilag 4

Uddrag

1.0 Indledning:
1.1 Reaktionshastigheder i hverdagene:

Kemiske reaktioner sker hver eneste dag, det sker i vores krop, i vores natur, ja faktisk næsten alle steder, det er dog de færreste der ved at der er forskellige hastigheder på reaktion. Dog kan man hurtigt konkludere, at rust på cykler er meget langsommere reaktion end den sker i fyrværkeri. Det er her man kigger på reaktionskinetikken som er undersøgelser af kemiske reaktioners hastighed. Dette kigger man meget på i industrien da det er meget interessant at vide hvor hurtigt et produkt kan blive dannet ud fra de reaktanter du har, og hvilke betingelser der giver dig det bedste udbytte, dette kan man nemlig beregne/se ud fra matematiske modeller og de matematiske aksiomer, set ud fra en kemisk empirisk induktiv metode, hvor vi sætter vores udgangspunkt i en række observatio-ner vi har lavet i vores forsøg, og her er vores empiri, at vi skal se en sammenhæng imellem reakti-onshastigheder og dens afhængighed af temperatur og koncentration, ud fra matematiske modeller... Køb adgang for at læse mere

SRO om Reaktionskinetik i Matematik A og Kemi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.