SRO i matematik og samfundsfag om kriminalitet i Danmark

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 22
 • 6329
 • PDF

SRO i matematik og samfundsfag om kriminalitet i Danmark

Opgaven besvarer:

Redegør for dit emnevalg og for det datamateriale og de artik(ler) du bruger i opgaven. Beskriv endvidere hvordan du analyserer materialet, og hvordan din afsluttende diskussion stilles op og hvad den baseres på.
Ved hjælp af den deskriptive statistik skal du systematisere og beskrive et eller flere af dine datasæt om kriminalitet i Danmark. Her tænkes på blandt andet

• Typetal
• Middelværdi
• Frekvens
• Kummuleret frekvens
• Diverse grafer og plot
• Kvartilsæt

Derudover skal du for mindst et datasæt lave et χ2-test – enten χ2–Goodness of fit eller χ2-Uafhængighedstest. Her skal du tydeligt gøre rede for din nulhypotese, modhypotese, χ2-teststørrelsen, p-værdien, signifikansniveau, frihedsgrader samt dit testresultat.
Analyser dine datasæt ud fra kriminalitetsteori. Hvordan kan du forklare den udvikling som tallene viser udfra f.eks kontrolteori og teori om normløshed? Inddrag valgfrit andre relevante begreber/teorier ud fra hvilke tal du analyserer.
Diskutér hvordan man bedst kan bringe kriminalitetsraterne ned. Inddrag din artikel i diskussionen.

Indhold

Opgaveformulering 1
Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Deskriptiv statistik – Aldersfordeling for indsatte og klienter 5
Hypotesetest – Kriminalitetshyppighed for personer af dansk- og anden oprindelse 8
Mørketal 12
Korrigerede- og ukorrigerede tal 12
“vi” og “de andre” 14
Kulturkløft og motivationsteorien 15
Hvad skal der ske? 16
Dansk Folkepartis stramme udlændingepolitik er helt nødvendig 16
Gensidig respekt er det bedste udgangspunkt 17
Hvad er den bedste løsning? 18
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Bilag 22

Uddrag

Indledning
Overemnet for opgaven er kriminalitet i Danmark, med underemnet national oprindelse i forbindelse med kriminalitet. Opgaven skal undersøge og have en statistisk vinkel på kriminaliteten udført af henholdsvis personer med dansk- og med anden oprindelse. De statistiske resultater skal derefter beskrives og analyseres, med henblik på at kunne forklare og have en indsigt i hvorfor de konkrete udfald vises statistisk. Hernæst diskuteres og vurderes hvad der skal gøres for at løse problematikken og få sænket kriminalitetsraterne. Diskussionen sker på baggrund af to politiske partiers løsningsforslag til problemstillingerne.
Der gøres rede for et datasæt omhandlende aldersfordelingen af indsatte og klienter for personer med dansk- og anden oprindelse, gennem deskriptiv statistik. Hernæst redegøres for, gennem en χ2-Uafhængighedstest, om hvorvidt der er tale om uaf- eller afhænighed når det kommer til kriminalitetsafgørelser efter national oprindelse. For at have en anden vinkel på datasættet til hypotesetesten, laves en grafisk oversigt som der kommenteres, med henblik på hvordan kriminaliteten afhænger af oprindelsestype.
Herefter analyseres vigtige elementer ved datasættene og udfaldet af min hyposetest. Her er fokus på faktorer og variabler der kan have indflydelse på statistikken, og elementer der er relevante at beskrive når man arbejder med tal, i denne sammenhæng. Der anvendes stof fra bogen Ungdomssociologi og en artikel fra Berlingske
Til analysen af statistikkens udfald anvendes kultur- og motivationsteorierne samt andre baggrunde for problemstillingens eksistens1. Denne årsagsanalyse og forklaring fører til en diskussion og vurdering baseret på løsninger af problemstillingerne og måder at få sænket kriminalitetsraterne. Diskussionen tager udgangspunkt i artikler og politiske udtalelser fra henholdsvis Dansk folkeparti og Enhedslisten . Udfra en komparativ analyse af udtalelserne, drages vurderingen af den bedste løsning, set i lyset af kultur- og motivationsteorierne.
Studieretningsopgaven er sammensat af fagene matematik og samfundsfag, som hver har forskellige metodiske arbejdsformer. I matematik anvendes matematisk modellering, i form af statistisk metode. Matematikken anvendes til at lave udregninger, og grafiske statistik oversigter som deskriptiv statistik. Derudover laves en statistisk hypotesetest, der sammen med den deskriptive statistik danner grundlaget for arbejdet med nogle af de samfundsfaglige metoder. Samfundsfagligt arbejdes der ud fra den deduktive metode, idet der anvendes allerede eksisterende teori til at beskrive konkrete datasæt og artikler. Den sociologiske teori anvendes som grundlag til den endelige diskussion.
I opgaven skrives kildehenvisningerne ved kildens navn i fodnoter. Kildens yderligere oplysninger kan findes i litteraturlisten... Køb adgang for at læse mere

SRO i matematik og samfundsfag om kriminalitet i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 10-04-2014
  Stor hjælp, dog kunne der være mere omkring ungdomskriminalitet
 • 21-10-2013
  gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Materialer relateret til SRO i matematik og samfundsfag om kriminalitet i Danmark.