SRO om Alzheimers og donepezil i Biologi A og Kemi A

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Kemi A)
  • 10
  • 16
  • 4095
  • PDF

SRO om Alzheimers og donepezil i Biologi A og Kemi A

Opgaveformulering:

1. Beskriv, hvordan hjerneområdet Hippocampus er involveret i hukommelse og indlæring
2. Beskriv sygdomsbilledet hos en Alzheimerpatient og forklar mekanismen bag sygdommen så vidt som den er kendt.
3. Giv mindst 2 eksempler på, hvordan sygdommen kan studeres i ”laboratoriet”, dvs ved eksperimeter og målinger. Diskuter mindst én metodes brugbarhed i forhold til Alzheimerforskning.
4. Udvælg et Alzheimerlægemiddel, der er acetylcholesterasehæmmere eller NMDA receptor antagonist. Forklar den udvalgte synapsens biologi, og forklar virkningen af medicinen bl. a., om lægemidlet er agonist eller antagonist
5. Diskuter hvilke intermolekylære kræfter, der virker i bindingsprocessen.
6. Tegn strukturformlen for det valgte lægemiddel og angiv de funktionelle og pharmacofore grupper. Vurder om der er mulighed for stereoisomeri.
7. Angiv de fysiske-kemiske parametre, som er relevante for lægemidlet.
8. Forklar de to trin i syntesen af lægemidlet Donepezil.
Besvar spørgsmål 9 eller 10
9. Diskuter nye veje i Alzheimerforskningen
10. Forklar, hvorfor et nyt lægemiddel er så lang tid undervejs, og hvorfor udviklingsomkostningerne er så store.

Indhold

Indledning 4
Hippocampus, hukommelse og indlæring 4
Opbygning . 4
Lagring af langtidshukommelse .5
Alzheimers 7
Sygdomsforløb. 7
Studier af Alzheimers 7
Alzheimers mekanisme 8
Morris Water Maze 9
PET-scanning 9
Er metoden brugbar? 10
Donepezil 12
Synapsetransmission .12
Hvorledes virker lægemidlet? 13
Syntesen af Donepezil 15
Er Donepezil et godt lægemiddel? 15
Hvorfor de store omkostninger og udgifter? 16
Konklusion og afslutning 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Indledning
Alzheimers er en sygdom, der bliver mere og mere udbredt i den vestlige verden. Specielt i Danmark øges forekomsten af sygdommen dag for dag. Dette skyldes, at vi danskere bliver ældre, og at ældrebyrden bliver større. Når Alzheimers er tilstrækkeligt fremskredent vil personen have svært ved at klare sig selv. Ofte vil personen blive sat i pleje eller få hjemmepleje. Dette er en stor udgift for samfundet. Derfor for-skes der meget i behandling af Alzheimers. Denne forskning har ført til forskellige forsøgsmetoder, teori-er, nye lægemidler og masser af ny erfaring inden for neurologi og medicinalindustrien. Hjernen er stadig er et af de mindre udforskede steder i den menneskelige fysiologi. Da alzheimers er en sygdom, der går ud over hjernevævet, og specielt i hippocampus, er det vigtigt at have kendskab til specielt denne del af hjernen. Men hvordan er det så denne delvist uudforskede slagmark af neuroner og transmitterstoffer er opbygget?

Hippocampus, hukommelse og indlæring
Opbygning
Hippocampus betyder ”søhest” og navnet kommer af, at hippocampus ligner en søhest.
Tindingelapperne i den forreste del af hjernen er det hukommelsesområde, hvor hukommel-sen etableres. Hippocampus og amygdala ligger under cortex og tilsammen udgør de en del af det limbi-ske system. Det limbiske system er en del af forhjernen, det er denne del, der er involveret i indlæring og hukommelse.
Hukommelse deles op i to kategorier: korttidshukommelsen og langtidshukommelsen. Kort-tidshukommelsen er evnen til at huske informationer i kort tid ad gangen.
Langtidshukommelsen karakteriseres ved evnen til at gemme og opbevare oplevede situati-oner som kan være sket for mange år siden
... Køb adgang for at læse mere

SRO om Alzheimers og donepezil i Biologi A og Kemi A

[1]
Bedømmelser
  • 19-12-2012
    fin overskueligt opgave.