SRO - Kapacitor aflades gennem en resistor

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 7
  • 12
  • 1853
  • PDF

SRO - Kapacitor aflades gennem en resistor

SRO i Matematik A og Fysik A om en afladning af kapacitor gennem en resistor.

Indledning/Opgaveformulering
I dette opgave vil jeg undersøge, hvordan en kapacitor aflades gennem en resistor. Dette vil jeg gøre med forsøget ” Afladning gennem en resistor”. Jeg vil finde ud af baggrunden for afladningen, ved at undersøge den matematiske model, og gennem denne finde en metode til at bestemme kapacitansen for kapacitoren. Denne metode vil jeg også benytte til at eftervise formlerne for serie- og parallelkoblingen af kapacitoren.

Jeg vil desuden undersøge en kapacitors energiindhold. Dette vil jeg gøre med forsøget ” Energien i en kapacitor”. Ud fra dette forsøg vil jeg undersøge om energiindholdet er proportionalt med U2, og jeg vil også bestemme motorens nyttevirkning ud fra formlen: E=½∙C∙U^2

Opgaven vil i teoridel beskrive de elementer, som jeg har tænkt mig at undersøge, og dermed danne baggrund og forklarer vigtige dele af forsøgene. Jeg har tænkte mig kort at beskrive forsøgene, og derefter kort vise forsøgsresultaterne. Jeg vil herefter behandle forsøgets data, som forsøgene har givet, og udrede for betydningen af dem. Som afslutning vil jeg kort konkludere på forsøgene og forsøgets dataa betydning.

Lærers kommentar

Ikke helt dybdegående nok i fysik delen eller en fin opgave

Indhold

Abstract
Indledning
Teori
– Kapacitor
– Parallelkobling
– Seriekobling
- Afladning af en kapacitor
- Energien i en kapacitor
- Eftervisning af formlerne for serie-, parallel-, og enkeltkobling
- Bestemmelse af nyttevirkning
Forsøgsopstilling og forsøgsbeskrivelse
- Energien i en kapacitor
- Afladningen gennem en resistor
Resultater
- Resultater for forsøget ”Energien i en kapacitor”
- Resultater for forsøget ”Afladningen gennem en resistor”
Databehandling og diskussion
- Kapacitansen for serie-, parallel- og de enkelte kapacitorer
- Nyttevirkningen for motoren
Diskussion
– Fejlkilder
- Tolkning af (U2, Epot)-graf
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

2.Teori
2.1 Kapacitor
En kapacitor er en enhed, som kan oplagre og afgive energi. Den består af elektriske ledere, som kan indeholde to lige store ladninger med forskellige fortegn. Den type af kapacitorer, jeg vil benytte i mit forsøg, er pladekapacitorer. Disse består af to metalplader, som er placeret tæt op ad hinanden. Ved at oplade pladerne med lige stor ladning af modsat fortegn, vil der opstå en spændingsforskel mellem de to plader. Denne opladning kan f.eks. ske ved hjælp af en spændingsplade. Hvis man går dette vil det vise sig, at spændingsforskellen, U, mellem dem er proportional med ladningen, Q. Dette kan beskrives med ligningen:
Q=C∙U... Køb adgang for at læse mere

SRO - Kapacitor aflades gennem en resistor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO - Kapacitor aflades gennem en resistor.