Søren Kierkegaards forfatterskab og eksistensfilosofi

 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 10
 • 20
 • 8004
 • PDF

Søren Kierkegaards forfatterskab og eksistensfilosofi

Stor opgave om Søren Kierkegaards forfatterskab og eksistensfilosofi. Opgaven handler især om livsstadierne det æstetiske stadium, det etiske stadium og det religiøse stadium.

Indhold

Indledning side 1
Præsentation af Søren Kierkegaard side 2
Den humane livssfæres tre stadier side 3
Det æstetiske stadium side 3
- Valget side 5
- Springet side 6
Det etiske stadium side 8
- Evigheden side 9
Det religiøse stadium side 11
- De to former for religiøsitet side 12
Sammenhænge og overgange mellem de tre stadier side 14
Konklusion side 17
Litteraturliste side 19

Uddrag

Indledning

I denne opgave om Søren Kierkegaards forfatterskab har jeg valgt at tage fat i hans eksistensfilosofi vedrørende hans tre livsstadier, det æstetiske stadium, det etiske stadium og det religiøse stadium. Inden for hvert af stadierne har man en tilsvarende livsanskuelse, dvs. en æstetisk, etiske og religiøse livsanskuelse. Ydermere vil jeg også tage fat i tre af hans begreber, som er essentielle i hans forfatterskab, og derfor også essentielle for forståelsen af de tre livsstadier. De tre begreber er valget, springet og evigheden. Min problemformulering lyder:

En præsentation, analyse og fortolkning af de tre livsstadier, som beskrives i Søren Kierkegaards forfatterskab, samt en redegørelse for sammenhængen mellem dem. Til besvarelsen anvendes både primærtekster og sekundærlitteratur.

Jeg vil starte med at give en kort præsentation af Søren Kierkegaard, hvor jeg har valgt at gå i dybden med nogle bestemte punkter, og derfor undladt nogle andre, for at undgå at give en overfladisk præsentation af Kierkegaard.
Efterfølgende vil jeg tage fat i de tre stadier ud fra den rækkefølge, som Kierkegaard selv præsenterer dem i gennem sine værker. Jeg vil redegøre for de tre stadier ud fra min egen opfattelse af, hvilke træk der er mest karakteristiske, og derfor vigtigst, for de forskellige stadier, og hertil vil jeg bruge både sekundær- og primærlitteratur til at underbygge min redegørelse. Primærlitteraturen vil være i form af citater fra Kierkegaards værker, og den sekundære litteratur vil mest fremstå ved, at jeg med egne ord fremlægger en forfatters holdning og dertil føjer forfatterens navn. Den kilde, som jeg har holdt mig mest til, er Peter Thielst, da jeg mener, at han den analytiker, der har bedst fat i stoffet om Kierkegaard.
Under min redegørelse af hvert af de tre stadier vil jeg også sammenligne dem med hinanden for at give et større helhedsbillede af deres karakteristika. Hertil vil jeg både overordnet og løbende forklare de tre begreber, valget, springet, og evigheden. Jeg har placeret mine overordnede forklaringer for hver af de tre begreber inde i teksten om de tre livsstadier, da jeg mener, at det giver mest mening, at de først forklares, når de skal bruges i en sammenhæng.
I forlængelse af afsnittet om de tre livsstadier vil jeg se på den sammenhæng og overgang, der er imellem de tre livsstadier, nemlig overgangsstadierne, som kaldes ironikeren og humoristen.
Jeg afslutter opgaven med en konklusion, hvor jeg kort vil tage stilling til nogle af de ting, jeg har beskrevet i opgaven. Jeg vil også se på, om Kierkegaards eksistensfilosofi stadig gør sig gældende den dag i dag, og derudfra vil jeg prøve at se på, hvordan Kierkegaards eksistensfilosofi udarter sig i vores samfund i dag.

Præsentation af Søren Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard er kendt som en af romantismens (1830-1850) store forfattere i og med, at størstedelen af hans forfatterskab bygger på en beskrivelse af den splittelse, der finder sted i mennesket. Kierkegaard levede fra 1813 til 1855 og voksede op i en strengt kristen familie, hvilket, vi senere i opgaven vil kunne se, havde en stor indflydelse på Kierkegaards eksistensfilosofi. Kierkegaard boede i Københavns centrum næsten hele sit liv, hvilket klart afspejler sig i Kierkegaards eksistensfilosofi, da han sammenfattede denne ud fra alle de mennesker, han talte med hver dag, når han gik sin daglige tur. Kierkegaard skrev i sine dagbøger, at han talte med ca. 50 mennesker hver dag, og her skrev han også hvad han talte med disse folk om.
Kierkegaard udgav mange af sine værker under pseudonymer. Pseudonym-bruget var Kierkegaards måde at lade forskellige livsanskuelser komme til udtryk på og samtidig gøre det klart, at det ikke nødvendigvis var hans egne livsanskuelse. Specielt ved hans forfatterstil er også, at han undgik at stille sig til dommer over for de forskellige livsanskuelser. Han præsenterer dem blot, og så er det op til læseren at mene, hvad han ville om dette. Dette formåede han ved at skrive alt ud fra jeg-personens synsvinkel, uden indblanding af sig selv som alvidende instans. Dette gjorde han for at gøre det klart for læseren, at subjektiviteten er sandheden. Dette vil jeg uddybe senere.
Kierkegaards stadielære skal ikke ses som et trappesystem for eksistensen, dvs. mennesket skal ikke nødvendigvis gennemgå et stadium for at kunne nå et andet stadium.
Kierkegaard er som sagt kendt som en romantistisk forfatter, men jeg vil dog mene, at hans forfatterskab også bar tydeligt præg af romantikken i og med, man ikke bør glemme, at Kierkegaard også brugte meget tid på at beskrive en enhedsfilosofi, nemlig det han kaldte syntesen. Syntesen er opbygget af tre led, det sanselige (kropslige), det sjælelige, og det åndelige, hvor det åndelige er et resultat af en syntese mellem det sanselige og det sjælelige. Kan mennesket realisere denne syntese i sig, så har han ifølge Kierkegaard nået opnået det mest optimale, som et menneske kan nå i sit jordiske liv.
Jeg har nu introduceret både de tre stadier, de tre begreber og de tre led i syntesen. Så for at undgå yderligere forvirring og sammenblanding vil jeg lige kort opsummere hvad de hver især er. De tre livsstadier er det æstetiske, det etiske og det religiøse stadium, som hvert har en livsanskuelse svarende hertil. De tre begreber er valget, springet og evigheden. Og de tre led i syntesen er det sanselige, det sjælelige og det åndelige, hvor det åndelige er resultatet af syntesen mellem det sanselige og det sjælelig... Køb adgang for at læse mere

Søren Kierkegaards forfatterskab og eksistensfilosofi

[5]
Bedømmelser
 • 22-03-2012
  Rigtig god, velskrevet opgave. Jeg savner lidt om "spidsborgeren", men de andre stadier er enormt detaljerede og tilbyder læseren masser af hjælp til sin opgave.
 • 14-03-2014
  Godt skrevet.. men hvorfor skal det altid være i en pdf-fil!! Det er meget lettere med en wordfil.
 • 16-09-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  kdo3mdj32jpd32omdm32åomld 32ommdl3m2odls3mwlsd2
 • 02-01-2011
  veludført opgave - ros herfra.